Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019-2023

Leta 2014 je Občina Jesenice (v nadaljevanju: Občina) sprejela prvo Strategijo za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014–2018, ki se je izvajala na različnih področjih, pomembnih za mlade, in sicer na področju politike izobraževanja in zaposlovanja, stanovanjske politike, politike prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti ter na področju politike mladinskega dela in mladinskega organiziranja. Omenjena strategija se je izkazala kot pomemben dokument na področju razvoja mladinske politike, v okviru katere so se izvajali različni ukrepi in za katere so se v občinskem proračunu tudi zagotavljala sredstva (so)financiranja. Prizadevanja na tem področju potrjuje tudi prejem posebnega certifikata »Mladim prijazna občina«, ki ga je Občina Jesenice prejela za obdobje 2016–2020 in predstavlja priznanje za dosedanje dobro delo na področju mladinskih politik, hkrati pa spodbudo za dobro delo tudi v prihodnje.

Ker se je programsko obdobje v letu 2018 zaključilo, je Občina v mesecu marcu 2018 v sodelovanju z deležniki na področju mladinske dejavnosti pričela z aktivnostmi za pripravo lokalne strategije za mlade za naslednje programsko obdobje, to je za obdobje 2019–2023.

Strategijo na področju mladih in mladinske politike na lokalni ravni lahko opredelimo kot mehanizem oziroma instrument podpore mladinskega dela in mladinske politike (Vir: Tadej Lebič:). Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami, prodornostjo in razmišljanjem »izven okvirjev« predstavljajo gonilo razvoja. Pri tem pa še vedno veljajo nekatera načela, ki jih je že pred leti izpostavil A. Mrgole:

  • za udeležbo v programih se mladi odločajo sami,
  • mladinsko delo mora izhajati iz razvojnih značilnosti, nazorov, motivov, izkušenj, predsodkov … konkretnih mladih v konkretnem prostoru,
  • delo z mladimi je namenjeno mladim, ker so mladi (in ne, ker bi bili posebej etiketirani, npr. socialno izključeni, družbeno odklonski …).

Dejavno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni je ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo. Bistvo udeležbe v družbi in aktivnega državljanstva je v tem, da imajo mladi možnost, prostor in podporo, da lahko sodelujejo pri odločanju in vplivajo na odločitve ter se vključujejo v različne dejavnosti in s tem prispevajo h graditvi boljše družbe.

Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj
mladinskih politik in mladinske dejavnosti v občini Jesenice ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.

Osnovni cilj je oblikovati in izvajati ukrepe, ki bodo nudili oziroma zagotavljali podporno in privlačno okolje za mlade, v katerem bodo mladi prepoznali priložnost, da si lahko ustvarijo življenje in razvijejo svoje potenciale. Za dosego tega cilja si bo Občina v sodelovanju z različnimi deležniki prizadevala:

  • spodbujati in sodelovati pri oblikovanju izobraževalnih programov z okoljem (predvsem v sodelovanju z lokalnim gospodarstvom),
  • omogočati neformalno izobraževanje mladih,
  • omogočati mladim dostop do prvih delovnih izkušenj preko študentskega dela v javnih zavodih in opravljanju praks v občinski upravi in javnih zavodih,
  • spodbujati in omogočati pogoje za mladinsko delo in mladinsko organiziranje,
  • spodbujati in omogočati participacijo mladih in
  • sodelovati pri reševanju stanovanjskih vprašanj mladih in mladih družin.
Nazadnje urejano na torek, 29 oktober 2019 09:25