Skupna občinska uprava

Iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica obveščajo, da zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega uradnih ur na sedežu organa ne bodo opravljali. Predstavniki organa so v času uradnih ur dosegljivi preko telefona ali elektronske pošte, termini uradnih ur in kontakti pa so navedeni spodaj.

Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Splošno

Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic.

Naloge in organizacija dela

Skupna notranje revizijska služba opravlja v skladu s pooblastili področnih predpisov naloge notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupna notranje revizijska služba opravlja naslednje naloge:

  • izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč;
  • svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja;
  • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Notranje revidiranje skupna notranje revizijska služba izvaja v skladu z dolgoročnim in letnim načrtom dela, katere sprejmejo župani občin ustanoviteljic. Za posamezno občino ustanoviteljico se naloge v skupni notranje revizijski službi opravljajo obsegu, ki je sorazmeren deležu sofinanciranja delovanja skupne notranje revizijske službe, določenim v 8. členu tega odloka.
 

Prebrano 10839 krat