Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Obveščamo, da tržnica na Stari Savi na Jesenicah izjemoma ne bo obratovala v soboto, 15. junija 2024, zaradi prireditve na tem prostoru.
 

Tržnica Jesenice bo v času prvomajskih praznikov poleg sobote, 1. maja 2021, odprta tudi v petek, 30.4.2021. Prijazno vabljeni.

 • Avtobusi v mestnem prometu spet vozijo
 • Tržnica deluje tako kot pred epidemijo
 • TIC Jesenice je spet odprl svoja vrata
 • Otroška igrala so odprta
 • Dekle s harmoniko
 • Pet tekačev, en izziv
 • Brezplačni prevozi za starejše sredi junija
 • Parkiranje, odpadki, vandalizem ...
 • Sava združuje
 • Z nasmehom pričakujeta goste ...

Obveščamo vse prodajalce in obiskovalce Tržnice Jesenice, da tržnica od sobote, dne 23.5.2020 dalje, začne obratovati po tržnem redu, ki je bil uveljavljen pred uvedbo ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja virusa COVID-19.

Občina Jesenice je sredi marca z razglasitvijo epidemije koronavirusa do konca meseca začasno zaprla tudi jeseniško tržnico. Zaprtje tržnice je bilo eno izmed lokalnih ukrepov v sklopu zaprtja javnih površin, s katerim je Občina Jesenice želela preprečiti širjenje koronavirusa oziroma čim hitrejšo zajezitev le-tega. Ob koncu meseca smo na Občini Jesenice ponovno ocenili trenutno situacijo in kljub temu, da epidemija še vedno traja, na Občini Jesenice smatramo, da smo Slovenci z vsakim dnevom bolj ozaveščeni glede pravilnega preventivnega ravnanja glede koronavirusa, hkrati pa želimo lokalnim prebivalcem ponuditi čim večjo izbiro lokalno pridelanih izdelkov in pridelkov, ponudnikom pa možnost nadajnje prodaje svojih izdelkov. Zato je Občina Jesenice sprejela odločitev, da Tržnico Jesenice z upoštevanjem vseh varstvenih in zaščitnih ukrepov z aprilom ponovno odpre za javnost. Ponovno bo tržnica tako odprta že prihodnjo soboto, 4. aprila.

Obveščamo vse obiskovalce, kupce in prodajalce, da  Tržnica Jesenice obratuje vsako soboto  od 7. do 13. ure.

Informacije: tel. 04 5869 289, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Obveščamo vas, da bo Tržnica  Jesenice normalno delovala na pred-praznično soboto in sicer 24. 12. ter 31. 12. 2016.

Hvala za razumevanje!

Obveščamo vse obiskovalce, kupce in prodajalce, da  Tržnica Jesenice obratuje vsako soboto  od 7. do 13. ure.

Vse informacije v zvezi z najemom in postavitvijo prodajnih miz na tržnici dobite na tel. 040 796 744

Plezalna stena je odprta ob ponedeljkih, sredah in sobotah in sicer od 17. do 21. ure.

 

Informacije: tel. 04 5869 289, e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Veselimo se vašega obiska.

Občina Jesenice je na pobudo javnosti postavila stojnico na Tržnici Jesenice, na katero lahko vsi, ki imate višek pridelkov z domačega vrta, le-te pustite tam za tiste, ki jih potrebujejo, pa jih morda težko kupijo. Občina Jesenice je pozvala tudi prodajalce sobotne tržnice, da se pridružijo tej skupni akciji.

Stojnica je namenjena brezplačni izmenjavi – vzame lahko vsak, ki to potrebuje in toliko, kolikor potrebuje.

Na ta način bi želeli pripomoči k večji medsebojni solidarnosti in skrbi za sočloveka.

Pridelke lahko pustite ali vzamete na označeni stojnici za Kavarno Stara Sava.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na telefonski številki 04 58-69-289.

Obveščamo vse obiskovalce, kupce in prodajalce, da  Tržnica Jesenice obratuje vsako soboto  od 7. do 13. ure.

Ekološka tržnica obratuje vsak tretji četrtek v mesecu od 16. do 18. ure.

 Plezalna stena deluje nemoteno vse dni v tednu  in sicer od 16. do 22. ure ter od 8. do 16. ure po predhodni najavi.

Informacije: tel. 04. 5869 289, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Veselimo se vašega obiska

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, s spremembami) ter 22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011, 42/2012, 47/2013 in 24/2014), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/2011 in spremembe (Uradni list RS, št. 42/2012, št. 47/2013 in št. 24/2014).

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na območju Tržnice Jesenice na Stari Savi na Jesenicah.

4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: Koncesija se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in koncedenta. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbor koncesionarja so:

 • ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta,
 • celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem območju Stare Save,
 • tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
 • kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije,
 • celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
 • rok za pričetek izvajanja gospodarske javne službe.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.

7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora ponudnik predložiti izjavo, da bo ob podpisu koncesijske pogodbe predložil:

 • nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ali
 • garancijo zavarovalnice kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ali
 • nakazati finančni depozit v višini 5.000,00 € na Podračun EZR Občine Jesenice, št. SI56 01241-0100007593.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno pet let od sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet let.

8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog izbora koncesionarja, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj - ponudba - javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, št. 302-7/2015«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do vključno 15. maja 2015, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 15. maja 2015. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje prijav: Komisija bo v ponedeljek, 18.5.2015 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.

12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno odločbo o izboru v 15 dneh od prejema predloga komisije.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.

14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).

15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma na  telefonski št. 04/ 586 92 89 (mag. Vera Djurić Drozdek) in 04/586 93 35 (Jasna Erman).

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Vse obiskovalce, kupce in prodajalce obveščamo, da bo Tržnica Jesenice od 17. 10. 2014 do nadaljnjega obratovala ob petkih, od 10. do 17. ure, ter ob sobotah od 7. do 13. ure.

Plezalna stena deluje nemoteno vse dni v tednu, in sicer od 16. do 22. ure ter od 8. do 16. ure po predhodni najavi.

Koncendent Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, bo izvedel informativni sestanek s potencialnimi ponudniki, ki so zainteresirani za oddajo vloge na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice ter ogled lokacije, kjer se nahaja Tržnica Jesenice, dne 22. 01. 2014 ob 10:00 uri  na sedežu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Za udeležbo na informativnem sestanku je potrebna predhodna prijava  na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali na telefon št.: 04 58 69 289.

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, s spremembami) ter 22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011, 42/2012, 47/2013), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 16/2011 in spremembe (Uradni list RS št. 42/2012,  Uradni list RS št. 47/2013).

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na območju Tržnice Jesenice na Stari Savi na Jesenicah.

4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: Koncesija se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in koncendenta. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbor koncesionarja so:

 • ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta,
 • celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnost na območju koncesije in širšem območju Stare Save,
 • tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
 • kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije,
 • celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.

7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora ponudnik predložiti

 • bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 €, katere veljavnost ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe in
 • izjavo, da bo ob podpisu koncesijske pogodbe predložil nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 25.000,00 €, ki mora biti veljavna pet let od sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet let.

8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog izbora koncesionarja županu, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj - ponudba - javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, št. 302-4/2014«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do vključno ponedeljka, 17.02.2014 do 12. ure. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje prijav: Komisija bo v sredo, 19.02.2014 ob 10. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.

12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga županu izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno odločbo o izboru v 14 dneh od sklepa župana o izboru.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.

14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) in v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma na  telefonski št. 04/ 586 92 89 (Vera Djurić Drozdek).

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Vabimo vas, da se po nakupih, na tržnico ali v glasbeno šolo iz smeri Hrušice ali Koroške Bele zapeljete z avtobusom od 1. februarja 2013.

Obnova_objekta_Kolperna

 

Naziv operacije: Celostna obnova urbanega središča Stara Sava

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 4.750,000,00 EUR, sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov, največ do 2.907.665,00EUR

Datum začetka in konca operacije: 11.8.2010 – 31.12.2012

Kontaktne osebe: mag. Vera Djurić Drozdek

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kratek opis operacije

Investitor v projekt Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (krajše CEUSS) je Občina Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger. Občina Jesenice kot samostojna občina od leta 1995 izvaja z zakonom predpisane naloge, posebno pozornost pa namenja enakomernemu in skladnemu razvoju celotne občine in izvajanju Strategije ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic ter Strategije razvoja občine Jesenice.

Osnovni namen investicije  je povečanje atraktivnosti degradiranega in delno opuščenega urbanega območja Stara Sava s prenovo zgradb, ulic in tgov. Zaradi ponovne vzpostavitve starega mestnega jedra Stara Sava bodo organizacije na tem območju ponovno lahko delovale celovito in enovito, okolje pa bo prijaznejše za lokalne prebivalce. Z obnovo zgradb pa bo lokacija postala atraktivna tudi za vse ostale. Z izvedbo aktivnosti projekta bo zgodovinsko strateško pomembno naselje Stara Sava ponovno oživelo kot središče mesta. Avtentičnost kulturne dediščine tega okolja pa bo oživela v družabno – kulturni kompleks, ki ga mesto nujno potrebuje. Prav tako bo območje nudilo možnosti za prireditve in zagotavljanje ljubiteljskim združenj – društev vključno z zanimivo sejemsko ponubo blaga in storitev ter iger na prostem. Tako bo imelo območje vse možnosti, da si po zaključku investicije pridobi nekdanjo vlogo in ugled, ki jo je Stara Sava imela in deloma ohranila do današnjih dni.

Cilji investicije so naslednji:

 • Zagotoviti pogoje za povečanje atraktivnosti degradiranega, delno opuščenega območja Stara Sava na Jesenicah
 • Izvedba investicijskih vlaganj (prenova zgradb, ulic in trgov)
 • Sanacija ekološko degradiranega območja

Strateški cilji:

 • Spreminjanje podobe občine
 • Krepitev identitete kraja z bogato železarsko tradicijo
 • Regeneracija in revitalizacija urbanega območja v mestu Jesenice
 • Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj mesta
 • Ustvarjanje ustreznih pogojev za odpiranje novih delovnih mest

Časovni obseg

Gradnja se bo predvidoma izvajala od septembra 2010 do avgusta 2012.