Javna naročila, razpisi in objave

Številka: 110-7/2019

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) objavlja

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

STROKOVNI SODELAVEC ZA KS  (šifra J015039, DM št.14)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti vsaj:

 • srednjo strokovno izobrazbo – 15001 oz.
 • srednjo splošno izobrazbo – 15002.

Delovne naloge strokovnega sodelavca:

 • priprava podatkov in informacij z delovnega področja,
 • opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti,
 • spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov, krajevne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
 • reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov krajevne skupnosti,
 • izvajanje nalog v skladu z Odlokom o prenosu nalog,
 • druge naloge s področja dela.

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • opis morebitnih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih krajevnih skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela in Blejska Dobrava, oz. v drugih prostorih, kjer Občina Jesenice opravlja svoje naloge. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom. Okvirni pričetek delovnega razmerja bo v začetku avgusta 2019.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-7/2019 – strokovni sodelavec za KS« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 31.5.2019. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Občina Jesenice

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF – v nadaljevanju ZJU)  objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC NA ODDELKU ZA FINANCE, PLAN IN ANALIZE,

ki se opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Imeti morajo izobrazbo ekonomske smeri in sicer najmanj:
 • Specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) - 16201
 • Visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) - 16202
 • Visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) – 16203
 • Visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) – 16204
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije ,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga bo moral opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

Delovno področje:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanja z drugimi organi;
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 • vodenje zahtevnejših projektov s področja financ in računovodstva;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 • sodelovanje pri pripravi proračuna, zaključnega računa in letnega poročila,
 • kontrola pravilnosti evidentiranja javno finančnih prihodkov in odhodkov,
 • skrb za izvajanje finančno računovodskih predpisov.

Prijava (prijavni obrazec je priložen besedilu javnega natečaja) mora vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena); kandidat lahko priloži tudi fotokopijo diplome,
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za 5.,6.,7. stopnjo zahtevnosti oz. ravni), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu),
 1. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil) oz. fotokopijo potrdila o opravljenem usposabljanju,
 2. izjavo kandidata, da
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Natečajna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov na podlagi priloženih in pridobljenih potrdil, dokazil in izjav. Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah, kjer se bo v prvi fazi upoštevalo predvsem izpolnjevanje formalnih pogojev. Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka in bodo povabljeni na osebni razgovor.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, o čemer se bo vsakemu kandidatu izdal sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, C. železarjev 6, Jesenice, v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja  v višji naziv višji svetovalec II in I. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni natečaj , št. 110-6/2019 – višji svetovalec na OFPA« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do 18/3-2019. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-6/2019
Datum: 8/3-2019

Župan
Blaž Račič

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, ki je bil dne 31/1-2019 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.


ŽUPAN
Blaž Račič

Občina Jesenice, župan, razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.

Razpisna komisija razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., s štiriletnih mandatom.

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF – v nadaljevanju ZJU) Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto

 

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE JESENICE

I.

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto položajno delovno mesto, morajo  izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) – 17001, univerzitetno izobrazbo (prejšnja) – 17002 ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjsko st.)- 17003,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto v skladu z 88. členom ZJU izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem ali doktorat. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto, v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

Pri kandidatih se bo preverjalo tudi, ali imajo opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave) oziroma opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V kolikor kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oz. usposabljanja za imenovanje v naziv, mora najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, skladno z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Prav tako se bo pri kandidatih preverjalo ali imajo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi tretjega odstavka 81. člena Zakona o javnih uslužbencih v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj v okviru programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga izvaja Upravna akademija.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog za župana
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog
 • zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije
 • priprava predlogov aktov, s katerimi se v skladu z veljavno zakonodajo odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih v občinski upravi v zvezi z delovnimi razmerji
 • neposredno vodenje dela občinske uprave in skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave
 • druge najzahtevnejše naloge.

II.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto (prijavni obrazec je priložen besedilu javnega natečaja) mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ali fotokopija diplome,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katere se zahteva univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem / druga stopnja,
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu oz. usposabljanju,
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu,
 5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu,
 6. izjavo kandidata, da:
 7. je državljan Republike Slovenije,
 8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 9. zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 10. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat mora k prijavi priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja občinske uprave Občine Jesenice.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

III.

Natečajna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov na podlagi priloženih in pridobljenih potrdil, dokazil in izjav. Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah, kjer se bo v prvi fazi upoštevalo predvsem izpolnjevanje formalnih pogojev. Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka in bodo povabljeni na osebni razgovor.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, o čemer se bo vsakemu kandidatu izdal sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.

IV.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom  bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za obdobje 5-ih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, na Cesti železarjev 6, ter v primeru napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

Ostalim kandidatom bo vročen sklep o neizbiri.

V.

Kandidate vabimo, da vložijo pisne prijave  z zahtevanimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – direktor občinske uprave« na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (do 17/1-2019 do 24:00), pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za pravočasno prijavo po pošti se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo (17/1-2019)  oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Alenki Justin na telefonski številki 04 5869 231 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-3/2019

Župan  občine Jesenice
Blaž Račič

Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske skladno z Zakonom o zavodih (Ur.l. SRS, št. 12/91, Ur. l. RS, št. I-17/91,  55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/2000 in 127/206) in Statutom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (16., 17., 18., 19., in 20. člen), razpisuje prosto delovno mesto

 

Direktorja (m/ž) Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

 

Za direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:

 • da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri,
 • da ima najmanj pet let izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
 • da obvlada slovenski in najmanj en tuj svetovni jezik.

Merilo za izbor kandidatov je kvaliteta predloženega programa dela in vizije razvoja zavoda ter poznavanje problematike lokalnega in regionalnega razvoja.

Kandidat mora prijavi na razpis predložiti program dela in vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let ter kratek življenjepis. Statut zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je dosegljiv na www.ragor.si.

Mandat direktorja zavoda traja 4 leta. Direktor je po izteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj najkasneje do 28.12.2018 pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kratkim življenjepisom na naslov:

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24 e
4270 Jesenice

Zaprte ovojnice naj imajo oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja RAGOR«.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je prispela na zadnji dan roka za oddajo prijav. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko na zadnji dan roka za oddajo prijav.

Obvestilo o odločitvi Sveta zavoda bodo kandidati prejeli v 30 dneh po poteku roka za prijavo.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Predsednik sveta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Andrej Golčman, l.r.

Razpisna komisija razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., s štiriletnih mandatom.

Številka: 110-5/2018

Občina Jesenice na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) objavlja

javni razpis za prosto delovno mesto za nedoločen čas

ČISTILKA I  (šifra J031001, DM št.28)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednje pogoje:

 • nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe – 11001
 • popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe - 11002
 • nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe - 11003

Delovne naloge čistilke I:

 • čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev
 • čiščenje in urejanje sedeža organa
 • čiščenje in urejanje okolice.

Prijava se odda na obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, na C. železarjev 6, Jesenice, ter tudi na drugih lokacijah v prostorih, ki so v lasti oz. v upravljanju Občine Jesenice, po potrebi tudi v prostorih javnih zavodov. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-6/2018 – čistilka I« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 31/7-2018. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 14/5-2018 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI 

(delovno mesto: 76, šifra naziva: C027010, delo se opravlja v nazivih: višji svetovalec II in I)

Številka: 110-13/2017

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 spr.) objavlja

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

FINANČNIK VII/1 (šifra J017016, DM št. 62)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednje pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj:

1. izobrazba:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) – 16201 ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) – 16202 ali
 • visokošolska strokovna izobrazba – 16203 ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba – 16204
 • ekonomske smeri.

2. delovne izkušnje:

 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge finančnika VII/1:

 • vodenje knjige prejetih računov,
 • organiziranje dela za vodenje analitične evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • sodelovanje pri pripravi internih navodil za izvedbo inventure,
 • organiziranje usklajevanja analitične in sintetične evidence ter dejanskega in knjižnega stanja,
 • preverjanje skladnosti dokumentov (pogodb, računov, potnih nalogov, odredb) z zakonskimi določili, ki urejajo področje dela,
 • obračun in planiranje plač in drugih prejemkov delavcev, obračun in planiranje sejnin, nagrad, pogodbenih del, avtorskih honorarjev in drugih osebnih prejemkov,
 • vodenje blagajniškega poslovanja,
 • obračun kupnin prodanih stanovanj,
 • administrativno tehnična dela,
 • sodelovanje pri pripravi proračuna,
 • druge naloge po odredbi vodje.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega razpisa in iz katerega mora biti razvidno:
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu),

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, C. železarjev 6, Jesenice. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-13/2017 – finančnik VII/1« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 21.10. 2017. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju:

VODJA SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE - NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 12/6-2017 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

OBČINSKI REDAR
(šifra delovnega mesta: C065005)

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) – 16202, visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) – 16203 oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) – 16204  - gradbene smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje uradnega jezika,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije ,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga bo moral opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Delovno področje:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in sodelovanja z drugimi organi;
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč;
 • naloge v zvezi s pripravo odlokov in drugih aktov s področja komunalne dejavnosti;
 • samostojna priprava in vodenje razvojnih projektov in investicij;
 • spremljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb,
 • skrb za strokovnost in popolnost gradiv, ki jih obravnava občinski svet,
 • koordiniranje strokovnih nalog, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe;
 • vodenje postopka določitve komunalnega prispevka;
 • izvajanje nadzora pri investicijah;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Prijava mora vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu),
 1. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv in opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),
 2. izjavo kandidata, da
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, C. železarjev 6, Jesenice, v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja  v višji naziv višji svetovalec I. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni natečaj , št. 110-9/2017 – višji svetovalec za gradbene zadeve na KD« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do 20/6-2017. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-9/2017

                                                                                                                             Župan  
                                                                                                                             Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

OBČINSKI REDAR
(šifra delovnega mesta: C065005)

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

NOTRANJI REVIZOR - VIŠJI SVETOVALEC

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) – 17002 ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) – 17003;
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj;
 • opravljen izpit za državnega notranjega revizorja;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • znanje uradnega jezika;
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju:

VODJA SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE - NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) – 17002 ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) – 17003;
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljen izpit za državnega notranjega revizorja;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • znanje uradnega jezika;
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.