Javna naročila, razpisi in objave

Miha Potočnik

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/2006 in spremembe), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (UL RS 18/74 in spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, ki jo zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA
ŠT. 104 V STAVBI NA CESTI CIRILA TAVČARJA 3B, JESENICE


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel: 04 5869 272, fax: 04 5869 213.

2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: Poslovni prostor št. 104 (v nadaljevanju: poslovni prostor), Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, v izmeri 41,11 m2 s souporabo sanitarij. Poslovni prostor obsega dve pisarni s predprostorom.

3. Vrsta pravnega posla: Za poslovni prostor bo sklenjena Najemna pogodba. Poslovni prostor je namenjen izključno opravljanju pisarniške dejavnosti. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5-ih let z možnostjo podaljšanja. Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklene v obliki notarskega zapisa.

4. Ponudbena cena: najnižja ponudbena cena za poslovne prostore, ki so predmet Javnega zbiranja ponudb, znaša 210,00 EUR/mesečno. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene.

Mesečna najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Če mesečna stopnja inflacije preseže 2%, se najemnina usklajuje mesečno.

Izklicna najemnina ne vključuje stroškov sklenitve najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, stroškov obratovanja poslovnega prostora, stroškov souporabe skupnih delov in naprav poslovnega prostora, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora.

5. Ponudbi je potrebno priložiti: potrdilo o vplačani varščini v višini ponujene mesečne najemnine. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od zaključka dneva javnega zbiranja ponudb.

6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »Javna ponudba za najem poslovnega prostora št. 104, C.C. Tavčarja 3b – 3528-12/2010 – NE ODPIRAJ! «. Ponudbe prispele po pošti ali oddane v sprejemni pisarni občine se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene in prispele na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice, najkasneje do 05.05.2011 do 12.00 ure. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Več o zbiranju ponudb si preberite v prloženih dokumentih.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, objavlja

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnine:

 • poslovni prostor št. 14 v stavbi na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice v izmeri 15,96 m² s souporabo sanitarij

Občina Jesenice namerava nepremičnino oddati v najem v letu 2011 za namen opravljanja mirne poslovne dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 85,00 EUR.

Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače fizične kot tudi pravne osebe.

Pismo o nameri naj vsebuje:

 • Podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja)
 • Opis bodoče dejavnost, ki bi jo zainteresirana oseba opravljala v poslovnem prostoru
 • Željeno dobo najema poslovnega prostora  

Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako »Poslovni prostor – Cesta Borisa Kidriča 37c – INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB št. 3528-6/2011« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Ponudbe naj interesenti predložijo do 29. aprila 2011.

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, telefon št. 04 5869 272 ali 041 358 005, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Možen je tudi ogled poslovnega prostora.

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

ZAKLJUČENO

Na podlagi 8. člena  Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice (Ur. l. RS 79/2003, Ur. l. RS 120/2005, Ur.l. RS 105/2008 in Ur.l. RS 25/2010) objavljam naslednji:

 

JAVNI RAZPIS ZA  DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU
V OBČINI JESENICE ZA LETO 2011

I. Javni razpis:

 1. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ ( rok do 15.3.2011 )
 2. DENARNE POMOČI ZA ŠTUDENTE UMETNIŠKIH AKADEMIJ IN PODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH USTANOV ( rok do 15.3.2011 )
 3. DENARNE POMOČI  ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN   USPOSABLJANJA ( do porabe sredstev oz najdlje do 15.10.2011 )
 4. PODPORA UMETNIŠKEMU USTVARJANJU NA PODROČJU OBČINE ( rok do 30.9.2011 )
 5. PODPORA MLADIM  UMETNIKOM ( do porabe sredstev oz najdlje do 15.10.2011 za brezplačni najem dvorane )

 

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

 

III. Odločanje o denarnih pomočeh:

O podeljevanju denarnih študijskih pomočeh odloča komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan za mandatno obdobje, enako mandatu Občinskega sveta.

O dodelitvi denarnih pomoči za udeležbo na dopolnilnih izobraževalnih oblikah in o podporah mladim umetnikom odloča občinska uprava.

 

IV. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

 

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Denarne pomoči za izredni študij oziroma študij ob delu se podeljujejo delavcem,  ki so zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice oziroma delavcem za študij na ostalih področjih, kjer občina izraža svoj interes, in ki so ob delu vpisani v študijske programe strokovnih visokih šol ali v univerzitetni študij dodiplomsko ali podiplomsko, pa jim javni zavod, v katerem so zaposleni ne more omogočiti povračila stroškov šolanja iz utemeljenih razlogov. Denarne pomoči za ta namen se podeljujejo:

 • delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za delo, ki ga opravljajo, pa želijo pridobiti višjo   stopnjo izobrazbe,
 •  delavcem, ki študirajo za pridobitev pogojev, zahtevanih za delo, ki ga  opravljajo.

Denarna pomoč za posamezni letnik znaša največ 50% šolnine oz. največ 2,4 minimalne plače. Od celotnega zneska šolnine se odštejejo morebitne subvencije resornih ministrstev.

Denarne pomoči se podeljujejo izključno za univerzitetni in visokošolski študij, izjemoma tudi za šolanje na srednjih šolah, če gre za umetniške poklice, za katere ni možnosti za študij na akademiji ali drugi visokošolski organizaciji (učitelji v glasbeni šoli). Denarne pomoči se ne podeljujejo za prvo leto študija.

Vlogi (Obr.izredni) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2010/11
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 4. potrdilo o opravljenih obveznostih za prejšnje leto šolanja
 5. potrdilo o plačani šolnini
 6. izjava javnega zavoda, da izkazuje interes za študij kandidata in mu /ji bo

   zagotavljal zaposlitev po končanem študiju najmanj toliko časa kot traja študij.

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za izredni študij do 15. 3. 2011.

 

B: DENARNE POMOČI ZA ŠTUDENTE UMETNIŠKIH AKADEMIJ IN PODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH USTANOV

Denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov (v nadaljnjem besedilu: študenti umetniški akademij) se lahko dodelijo študentom, ki so vpisani dodiplomsko  ali podiplomsko v domovini ali tujini na izobraževalno ustanovo, ki izobražuje za ustvarjalce in poustvarjalce zlasti s področja glasbene, likovne in dramske umetnosti pa tudi drugih področij umetniškega ustvarjanja.

Denarna pomoč lahko znaša za posamezno leto študija največ 1,2 minimalne plače za študij v Sloveniji oz. 2,4 minimalne plače za študij v tujini.

Kandidati za tovrstne denarne pomoči morajo imeti stalno bivališče v občini Jesenice. Denarne pomoči se ne podeljujejo za prvo leto študija.

Vlogi (Obr.umet.akad) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2010/11
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 4. potrdilo o opravljenih obveznostih za prejšnje leto šolanja
 5. potrdilo o plačani šolnini
 6. morebitne reference in priporočila

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih ustanov je do 15. 3. 2011.

 

C: DENARNE POMOČI  ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN  USPOSABLJANJA

Do dodelitve teh pomoči so upravičeni zaposleni v javnih zavodih s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice in študenti ter dijaki s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Denarna pomoč za ta namen se lahko dodeli, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

·           da gre za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne oblike), ki so povezane z delom, ki ga delavec opravlja in za katere je izražen interes zavoda, v katerem je delavec zaposlen oziroma so povezane s študijem, če je kandidat dijak ali študent,

 • da je mogoče tovrstno denarno pomoč opredeliti kot prispevek k razvoju znanja in usposobljenosti zaposlenih v občini in stimulaciji študentov in dijakov za dodatno izobraževanje in usposabljanje,
 • da kandidat za tovrstno denarno pomoč iz lastnih virov zagotavlja najmanj 40% potrebnih sredstev oziroma stroškov,
 • če je višina stroškov izobraževanja racionalna glede na s strani interesa občine ocenjen učinek izobraževanja.

Za posamezno izobraževalno obliko se lahko kandidatu odobri sredstva v višini največ 1,2 minimalne plače.

Vlogi (Obr.sem) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 2. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 3. program izobraževanja
 4. morebitne reference in priporočila
 5. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov
 6. kopijo prijavnice - naknadno dostaviti še potrdilo o uspešno opravljeni izobraževalni obliki  in kopije računov, ki izkazujejo stroške navedene v finančni konstrukciji
 7. potrdilo zavoda o povezanosti izobraževalne oblike z delom kandidata
 8. izjavo izobraževalnega zavoda, da je izobraževanje povezano s študijem (za dijake in študente).

Rok za oddajo vlog za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja je odprt do porabe sredstev, ki so namenjene v ta namen, oziroma najdlje do 15.10.2011.

 

D: PODPORA UMETNIŠKEMU USTVARJANJU NA PODROČJU OBČINE

Za pomoči, namenjene umetniškim poklicem, lahko kandidirajo tisti, ki so bodisi občani Jesenic ali nameravajo ustvarjati v tem okolju ali če je njihova dejavnost pomembna za kulturno življenje v občini Jesenice. Podpora umetniškemu ustvarjanju se realizira v obliki odkupa umetniških stvaritev.

Do podpore so upravičeni umetniki s statusom samostojnega kulturnega delavca in umetniki, ki se ukvarjajo z umetnostjo ljubiteljsko, pa so za svoje delo že prejeli državno ali občinsko priznanje.

Upravičeni so tudi študentje umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov, če v času študija niso prejeli denarne pomoči po področju B omenjenega javnega razpisa. Posameznik lahko prejme tovrstno podporo največ trikrat.

Komisija bo določila upravičence za odkup in ugotovila višino sredstev, ki bi bila potrebna za to. Če bo višina potrebnih sredstev presegala razpoložljiva sredstva, bo komisija določila prednostni red kandidatov, pri čemer bo upoštevala:

 •  prednost ima kandidat, katerega delo doslej še nikoli ni bilo odkupljeno,
 • prednost ima kandidat, ki je ima daljši ustvarjalni staž,
 •  prednost ima kandidat, ki je prejel več nagrad in priznanj za svoje delo.

Če po upoštevanju prvega kriterija ni mogoče določiti prednosti, se upoštevajo naslednji kriteriji toliko časa, da se lahko ugotovi prednost.

Vlogi (Obr.umet) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. kopijo bančnega kartice ali bančnega računa
 3. potrdilo o statusu samostojnega kulturnega delavca oz. kopije morebitnih državnih ali občinskih priznanj
 4. reference in morebitna priporočila
 5. morebitna fotografija, avdio ali video posnetek ponujene stvaritve, opis
 6. za študente dokazilo o statusu študenta

Rok za oddajo vlog za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine je do 30. 9. 2011.

 

E: PODPORA MLADIM  UMETNIKOM

Občina zagotavlja vsem dijakom srednje glasbene šole in študentom glasbene in drugih akademij, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice, brezplačno uporabo ustrezne dvorane za izvedbo diplomskega koncerta.

Vlogi (Obr.dvorana) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. potrdilo izobraževalne organizacije, da bo izvedel diplomski koncert
 3. izjava oz. predlog glasbene šole o podelitvi takšne pomoči
 4. program koncerta

Občina Jesenice podeljuje tudi enkratno denarno podporo nadarjenim učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate z namenom pomoči pri pokrivanju stroškov na različnih dodatnih izobraževalnih oblikah in tekmovanjih. Pomoč se dodeli na predlog Glasbene šole Jesenice s potrdilom o nadpovprečnih rezultatih predlaganega kandidata/ke.

Vlogi (Obr. nadarjeni učenci) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 1. kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista)
 2. kopija bančne kartice ali bančnega računa
 3. program izobraževanja
 4. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov (priložiti tudi kopije potrdil o plačilu)
 5. kopijo prijavnice – naknadno dostaviti še potrdilo o uspešno opravljeni izobraževalni obliki
 6. predlog Glasbene šole o nadpovprečnih rezultatih predlaganega kandidata/ke

Rok za oddajo vlog za podporo mladim umetnikom je odprt do porabe sredstev ki so namenjene v ta namen, oziroma najdlje do 15. 10. 2011.

 

V. Oblika, rok in način obravnavanja vlog

Kandidati lahko uveljavljajo pravico do denarnih pomoči na obrazcih, ki jih dobite v Sprejemno informacijski pisarni Občine Jesenice ali na internetni strani www.jesenice.si in www.sociala-jesenice.net.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Kandidati oddajo vlogo z dokazili na Občini Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, s pripisom »Vloga za denarne pomoči pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice v letu 2011«.

Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na telefonu 04/ 5869 278 pri Aleksandri Potočnik vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 ure.

Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo od objave javnega razpisa dalje. Rok za oddajo vlog je:

 1. za denarne pomoči za izredni študij do 15. 3. 2011,
 2. za denarne pomoči za študente umetniških akademij in podobnih izobraževalnih ustanov do 15. 3. 2011,
 3. za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja - odprt razpis do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 10. 2011,
 4. za podporo umetniškemu ustvarjanju na področju občine do 30. 9. 2010,
 5. za podporo mladim umetnikom - odprt razpis do porabe sredstev oziroma najdlje do 15. 10.  2011.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem roku za prijavo oz. v 60 dneh po oddaji popolne vloge za denarne pomoči, za katere velja odprt razpis.

Z upravičenci bo župan sklenil  pogodbo v skladu s Pravilnikom  o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.

V mesecu maju, ko na travnikih pod Golico zacvetijo narcise - po domače ključavnice, bomo na območju občine Jesenice izvedli že drugo marketinško akcijo »Mesec narcis na Jesenicah«.

Z marketinško akcijo želimo povečati prepoznavnost Jesenic, ne le kot nekdanjega industrijskega mesta, pač pa zaradi izjemnih naravnih danostih, ki krasijo območje naše občine. Naj narcise preplavijo tudi mesto - izložbe, šole in prireditvene prostore, časopise, dogodke, radijske oddaje …

Svet KS Slovenski Javornik – Koroška Bela in Svet KS Blejska Dobrava v imenu družbe Acroni

vabita krajane na predstavitev predvidenega novega načina predelave bele žlindre v hali Jeklovleka. Projekt bodo predstavili  predstavniki Acronija in podjetja Harsco.

Predstavitev bo potekala v dvorani

Kulturnega doma Julke in Albina Pibernika na Slovenskem Javorniku, in sicer

10. 5. 2011 od 17. do 18. ure.

Vljudno vabljeni!


KS Slovenski Javornik - Koroška Bela

JeseniceŠtevilka: 110-2/2011

Datum: 29.3.2011

 

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

Obveščamo, da je bil na natečaju za zasedbo delovnega mesta vodja Oddelka za gospodarstvo, ki je bil dne 18/1-2011 objavljen na spletni strani Občine Jesenice, v Gorenjskem glasu ter na Zavodu za zaposlovanje RS, kandidat izbran.

 

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger
JeseniceŠtevilka: 110-45/2011

Datum: 11.4.2011

 

 

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

Obveščamo, da je bil na natečaju za zasedbo delovnega mesta svetovalca na Komunalni direkciji, ki je bil dne 15/3-2011 objavljen na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu za zaposlovanje RS, kandidat izbran.

 

 

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.Občina Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger

prireditev športa, zabave in dobrodelnosti

Sobota, 28.5.2011 od 9.00 dalje

Turnirji v roller hokeju (Igrišče Jernejc) in v ulični košarki za pokal FESTIVALA MLADOSTI

 

Sobota, 28.5.2011 od 11.00 dO 19.00

Prireditev GOR NA GOLICO (v organizaciji BMK)

 

Sobota, 28.5.2011 ob 16.00

Dobrodelna dražba slik, slikarske kolonije: Jesenice v Maju
Sredstva so namenjena mednarodnemu projektu Mirno morje 2011 - jadranju otrok s posebnimi potrebami, osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice.

 

Sobota, 28.5.2011 ob 20.00

KONCERTI: ZABRANJENO PUŠENJE, SIDE PROJECT

 

Organizatorji Festivala mladosti:

Tea-Ter Bar, Samir Sula s.p.
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Alen Kofol, ravnatelj
soorganizator: KJŠ
Vse prireditve povezuje BOJAN MAKOVEC
Dogodke FESTIVALA MLADOSTI bo skušal v objektiv ujeti Miro Podgoršek

Od 9. do 18. ure bodo na Trgu Toneta Čufarja potekale ustvarjalne, kulturne, športne delavnice ter predstavitve na odru. Prireditev je namenjena spodbujanju inkluzije in je odprta za vse otroke in ostale občane!

http://www.igrajsezmano.eu/stran/?m=32

Dodatne informacije

 • Organizator Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Tea-Ter Bar, Samir Sula s.p., CUDV MAtevža LAngusa RAdovljica
 • Kdaj? 28.5.2011 ob 9:00
 • Kje? Trg Toneta Čufarja

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in četrtega odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnine s parc. št. 1542/6 k.o. Jesenice (2175), objavlja namero, da bo s Francijem Nočem, sklenila Prodajno pogodbo za nepremičnino s parc. št. 1542/6 k.o. Jesenice (2175).Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger


Številka: 478-11/2011

Jesenice, 12.4.2011