Javna naročila, razpisi in objave

Miha Potočnik

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS štev. 14/2004 in spremembe) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen 16.07.2010 v prilogi Gorenjskega glasa za občino Jesenice; JESENICE – OBČINSKE NOVICE, Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger objavlja

Prednostno listo dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem

Prednostno listo, si lahko ogledate v priloženem dokumentu.

ZAKLJUČENO

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2011

Popravek Javnega razpisa za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu 2011 (št. 430-5/2011) se nanaša na Ukrep št. 4 v III. točki, in sicer se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Višina:

-    sofinanciranje upravičenih stroškov notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih do 50% vrednosti, vendar največ do 1.500 EUR na upravičenca.«

 Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Datum: 16.09.2011

Številka: 430-5/2011


Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2011 (Ur. list RS, št. 107/2010), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M002-5874335-2007) Občina Jesenice objavlja

gasilska_zveza_jesenice

 • Naziv: Gasilska zveza Jesenice
 • Naslov: Cesta maršala Tita 66, 4270 Jesenice
 • Predsednica: Saša Kejžar
 • Tajnik: Natalija Drobič
 • Tel.: 04 583 19 67
 • GSM: 051 356 167
 • Faks: 059 231 995
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Splet: www.gzj.si

 

Jesenice

Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv uporaben prispevek, ki zanima vse, ki uporabljajo gorljiv plin za kuhanje in ogrevanje.

Zadnji dve plinski eksploziji v stanovanjskih stavbah na Koroškem sta povzročili številna vprašanja o nevarnosti uporabe gorljivih plinov. Odgovor je preprost: ZNANJE NAREDI VARNO RAVNANJE Z GORLJIVIMI PLINI V GOSPODINJSTVU. Vendar je pri uporabi z njimi treba ravnati previdno in varno.

GORLJIV PLIN NI NEVAREN PRI SKRBNEM UPRAVLJANJU IN KONTROLI. NEVAREN JE SAMO PRI ZELO MALOMARNEM RAVNANJU S PLINSKIMI NAPRAVAMI – UPRAVLJANJU.

Vse to zahteva izobražene upravljalce plinskih naprav v gospodinjstvu. Znanje pomeni varnost, ki premaga strahove pred gorljivimi plini.

Gorljivi plini so začeli svoj pohod v mestih s plinarniškim plinom, ki je služil za razsvetljavo uličnih svetilk, pozneje pa tudi za hišno uporabo in kuhanje. Razvoj je bil počasen, plinske naprave pa so se upravljale ročno. Ker je bila glavna sestavina plinarniškega plina CO ogljikov monoksid je bil plin strupen in smrtno nevaren.

Vsaka malomarnost, odprt plin, ali če je plamen nekontrolirano ugasnil je bila posledica zastrupitev.  Vdihavanje ogljikovega monoksida dalj časa pa se je končalo tragično.  Od takrat izvira strah pred vsemi plini – tudi gorljivimi.

Današnji gorljivi plini utekočinjeni naftni plin propan – butan in zemeljski plin so začeli svojo zmagovito pot po svetu v  Severni Ameriki – Združenih državah po letu 1930.

Do današnjih dni so se razširili po celem svetu. Danes si brez gorljivih plinov ne moremo več predstavljati sodobne civilizacije. Saj služijo za tehnološke procese v industriji, obrti in gospodinjstvih. Spremenili so življenje v mestih in na podeželju.

Za varno ravnanje z gorljivimi plini so države sprejele predpise in standarde, ki jih uporabniki  morajo upoštevati in se ravnati po njih. Predpisi v praksi zagotavljajo varnost, če se jih upošteva in se dosledno ravna po njih.

Distribucijskim podjetjem in prodajalcem UNP utekočinjenega naftnega plina PROPAN – BUTAN ali PROPANA bi priporočili, da dajo kratka in jasna navodila za uporabo. To bi bilo potrebno tudi v jeseniški in okoliških OBČINAH.


Več v priloženem dokumentu.
Dokument Nevarnosti pri uporabi gorljivih plinov v gospodinjstvu      


Povezava do Energetska svetovalna pisarna.

ENSVET - Energetska svetovalna pisarna

Mojstrana

v četrtek, 3. februarja 2011, ob 16. uri, v dvorani Triglav Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

 

Planinske zveze Slovenije in Slovenskega planinskega muzeja, ki bo

 

v četrtek, 3. februarja 2011, ob 16. uri, v dvorani Triglav Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

 

Na novinarski konferenci bo

 • predstavljeno delovanje Slovenskega planinskega muzeja v letu 2010 in načrt za 2011,
 • podpis aneksov o nadaljnjem sofinanciranju Slovenskega planinskega muzeja,
 • podpis dogovora o predaji in predaja originalne pogodbe iz leta 1895 o nakupu zemljišča na vrhu Triglava s strani Jakoba Aljaža in nekaterih drugih arhivskih dokumentov v trajno hrambo Slovenskemu planinskemu muzeju,
 • prvič predstavljen nov tematski produkt, v namen katerega je bila razvita aplikacija tridimenzionalnega prikaza slovenskih planinskih poti GAEA+ in spletna stran "TopHikingAlps",
 • simbolično odprta planinska prodajalna v prostorih Slovenskega planinskega muzeja.

Vabilo s podrobnejšimi informacijami prilagamo v priponki.

 

Lepo povabljeni!

 

 

Za vse dodatne informacije:

Zdenka Mihelič, predstavnica PZS za odnose z javnostmi,

T: +386 41 222 358, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 Zdenka Mihelič, predstavnica PZS za odnose z javnostmi

JeseniceVABILO

 

Vabimo vas , da se  udeležite predavanja oz. delavnice na temo:

 

MOŽNOSTI OBNOVE TSA, SAJENJE IN POMEN TRADICIONALNIH TER AVTOHTONIH VRST IN SORT VISOKODEBELNIH SADNIH DREVES

ki bo v

 

V torek 22. februarja 2011 ob 19. uri v domu AGRARNE SKUPNOSTI DOVJE

 

Na predavanju SE BOMO POGOVARJALI O:

 

-          AVTOHTONIH SORTAH

-          SAJENJU DREVESNIH SADIK, OBREZOVANJU, CEPLJENJU

-          GNOJENJU SADNEGA DREVJA

 

Predaval bo

MATJAŽ MALEŽIČ univ.dipl.inž.kmet.

 

Temu predavanju bo sledil praktični prikaz cepljenja in obrezovanja sadnega drevja v marcu v Ratečah.

 

Predavanje bo vključeno tudi v obveznosti KOP izobraževanja

Na svidenje!

Marjan Pavlovčič, univ.dipl.inž.kmet.                                                                       Kmetijska svetovalna služba Tilka Klinar, inž.kmet.
Jesenice

Občina Jesenice je v letu 2005 sprejela Strategijo razvoja Občine Jesenice. Vrednotenje doseženih rezultatov Strategije razvoja Občine Jesenice v letu 2009, spremenjena razvojna gibanja v Občini Jesenice, ki so deloma posledica svetovne gospodarske krize, spremembe makro ekonomskih pogojev, opravljena SWOT analiza so narekovale spremembo Strategije razvoja Občine Jesenice iz leta 2005. Zato je občinska uprava v letu 2010 sprejela odločitev o izdelavi Občinskega razvojnega programa 2011-2025. Župan Občine Jesenice je imenoval vodjo priprave Občinskega razvojnega programa takratnega podžupana g. Borisa Breganta in Vodjo oddelka za gospodarstvo Edito Granatir Lapuh, ter strateški svet, sestavljen iz uglednih predstavnikov gospodarstva in družbe, ki je imel strateško usmerjevalno funkcijo pri pripravi Občinskega razvojnega programa. Pri oblikovanju strategije razvoja, ki je potekala skozi celotno leto 2010, je na 24 ih delavnicah sodelovalo več kot sto strokovnjakov, predstavnikov gospodarstva, izobraževalnih, kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih, razvojnih inštitucij, občinske uprave, krajevnih skupnosti, drugih predstavnikov javnih inštitucij, mladih ter upokojencev, ki so želeli s svojim znanjem, vizijo in povezovanjem prispevati, k razvoju Jesenic. V občini Jesenice se namreč zavedamo, da lahko s povezovanjem vseh deležnikov na območju Občine Jesenice doseže hitrejši in uravnotežen razvoj. Namen Občinskega razvojnega programa je doseganje dogovora med deležniki na območju Občine Jesenice glede glavnih smeri razvoja do leta 2025

Strategija razvoja občine je sestavljena iz treh delov, in sicer:

 

 1. analitičnega dela, ki je služil kot izhodišče za pripravo razvojnega programa
 2. strateškega, ki opredeljuje vizijo in strateške cilje razvoja območja, prioritete in osnovne usmeritve;
 3. izvedbenega, ki vključuje ukrepe, programe/projekta, ki jih je potrebno izvajati za doseganje zastavljenih ciljev;

 

Sama strategija je pripravljena za obdobje do leta 2025, medtem ko naj bi samo spremljanje izvajanja potekalo letno v obliki poročil o izvajanju strategije občinskemu svetu. Napredek izvajanja merimo na podlagi realiziranih programov/projektov in na podlagi spremenjenih kazalnikov Občinskega razvojnega programa.

 

Predviden postopek obravnave in sprejemanja strategije je naslednji:

 • V prvi obravnavi je Občinski razvojni program šel v javno razpravo preko spleta, Krajevnih skupnosti, na vse odbore in na sejo Občinskega sveta
 • Zbrane pripombe bo obravnaval Strateški svet in delovne skupine, ki so bile imenovane za pripravo Občinskega razvojnega programa
 • V drugi obravnavi pa bo na podlagi upoštevanih pripomb obravnavan odborih in na Občinskem svetu.


Božena Ronner - Kabinet župana
Jesenice

Razvojni centri slovenskega gospodarstva. Na okrogli mizi na temo Razvojni centri slovenskega gospodarstva, ki bo v petek, dne 18. marca 2011, z začetkom ob 8,30 uri v Kolpernu (konferenčna dvorana) na Stari Savi, bo sodelovala tudi mag. Darja Radić, ministrica za gospodarstvo.

Udeleženci okrogle mize boste lahko prvič slišali o namenu s cilji ustanavljanja razvojnih centrov za dolgoročen gospodarski razvoj slovenskega gospodarstva.  

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić pa vam  bo predstavila pomen razvojnih centrov za dolgoročen razvoj gospodarstva na gorenjskem in v občini Jesenice.

Vljudno vabljeni !

 Tomaž Stare - OO ZARES Jesenice
JeseniceDatum: 1. 3. 2011

Številka: 478-57/2010

 

 

NAMERA O SKLENITVI PRODAJNE POGODBE

 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 4. odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe) Občina Jesenice objavlja naslednjo

 

NAMERO

 

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 1192/4 in 1192/5, obe k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo za navedeno zemljišče s kupci sklenila Prodajno pogodbo.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 4. odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spr.), Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 400/7 k.o. (2178) Koroška Bela, bo s kupcem Zych Miroslavom, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišče s parc. št. 400/7 (2178) k.o. Koroška Bela.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.Župan Občine JeseniceTomaž Tom Mencinger
Jesenice

JAVNO OBVESTILO IN POVABILO NA OKROGLO MIZO, NA KATERI BO PREDSTAVLJEN PREDLOG PROGRAMA RAZVOJA OBČINE JESENICE za obdobje od 2011 do leta 2025

 

 

OKROGLA MIZA BO V SREDO, 2. MARCA 2011, Z ZAČETKOM OB 17.00 URI V KOLPERNU

 

 

Občina Jesenice je v začetku leta 2010 pristopila k izdelavi novega Programa razvoja občine Jesenice za obdobje od leta 2011 – do 2025. Pri oblikovanju programa razvoja so bile izvedene številčne delavnice, v katerih so bili vključeni vsi najpomembnejšimi subjekti s posameznih področij (družbene dejavnosti, gospodarstvo, malo gospodarstvo, obrt in podjetništvo, planiranja v prostoru, zaščita in reševanje, komunalnih dejavnosti s komunalno infrastrukturo, stanovanjskega gospodarstva, itd.), na katerih se je opredeljevala in opredelila problematika občine Jesenice in na kateri so bile dane številčne usmeritve, prioritete za izvedbeni del programa, ki ob enem vključujejo najpomembnejše projekte iz in za posamezna področja.

 

Po predvidenem načrtu naj bi Program razvoja občine, ki je najvišji strateški dokument občine, Občinski svet obravnaval na aprilski seji letošnjega leta.

 

Gradivo – Program razvoja občine Jesenice je na voljo na spletnih strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na sedežu Občine Jesenice – v recepciji je nekaj deset izvodov, ki ga lahko zainteresirana javnost dobi v fizični obliki in na sedežih krajevnih skupnosti. Nekaj izvodov Programa pa bodo lahko sodelujoči občanke in občani  dobili na dan organizirane okrogle mizo, v sredo, 2. marca 2011, pred njenim začetkom. 

 

Občanke in občane občine Jesenice vabimo, da se udeležijo okrogle mize in se tudi na ta način vključijo v javno razpravo, tvorno sodelujejo s svojimi pripravljenimi mnenji, pripombami, predlogi ali komentarji na sami okrogli mizi, ali  pisno posredujejo svoj predlog na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju

 Božena Ronner - Kabinet župana
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, objavlja

 

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB

 

 

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnine:

 

 • poslovni prostor št. 104 v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice v izmeri 41,11 m² s souporabo sanitarij

 

Občina Jesenice namerava nepremičnino oddati v najem v letu 2011 za namen opravljanja mirne poslovne dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 210,00 EUR.

 

Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače fizične kot tudi pravne osebe.

 

Pismo o nameri naj vsebuje:

 • Podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja)
 • Opis bodoče dejavnost, ki bi jo zainteresirana oseba opravljala v poslovnem prostoru
 • Željeno dobo najema poslovnega prostora  

Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako »Poslovni prostor – Cesta Cirila Tavčarja 3b – INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

 

Ponudbe naj interesenti predložijo do 11. marca 2011. Občina Jesenice bo z vsemi zainteresiranimi osebami, ki bodo vložile nezavezujoče ponudbe opravila informativni razgovor.

 

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, telefon št. 04 5869 272 ali 041 358 005, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Možen je tudi ogled poslovnega prostora.župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijski park Podmežakla (ureditvena enota J2/R1)

Dokument Strokovna stališča do pripomb - športno rekreacijski park Podmežakla      


Občina Jesenice