Javna naročila, razpisi in objave

Miha Potočnik

Rezultati volitev za župana

Lkalne volitve 2006 - Glasovanje za župana
št. upravičencev oddanih glasov % glasov št. neveljavnih % neveljavnih
18421 7894 42,85% 149 1,89%

graf_zupan

Lokalne volitve 2006 - Rezultati glasovanja za župana
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 TOMAŽ TOM MENCINGER 4024 51,96%
2 BRANKO NOČ 1907 24,62%
3 ROBERT PAJK 1037 13,39%
4 ANDREJ ČERNE 523 6,75%
5 DEJAN JUSTIN 254 3,28%

Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o lokalni samoupravi  - uradno prečiščeno besedilo /ZLS – UPB 2/ (Uradni list RS, št. 94/2007 s spr.) in v skladu z 13. in 97. členom Statuta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/06 in 102/2007) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Jesenice, sprejetega na 1. dopisni seji, dne 30.7.2010, Občinski svet občine Jesenice

RAZPISUJE

SVETOVALNI REFERENDUM O ZDRUŽITVI KRAJEVNIH SKUPNOSTI STANETA BOKALA, MIRKA ROGLJA PETKA IN CIRILA TAVČARJA V NOVO KRAJEVNO SKUPNOST PLAVŽ

Sestava odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe


Naziv Funkcija
1 Robert Pajk Predsednik
2 Stanislav Pem Namestnik predsednika
3 Igor Arh Član
4 Ana Marija Korošec Član
5 Jože Zorc Član
6 Marijan Nikolavčič Član

Sestava odbora za družbene dejavnosti


Naziv Funkcija
1 Zoran Kramar Predsednik
2 Boštjan Smukavec Namestnik predsednika
3 Maja Otovič Član
4 Marija Kalan Član
5 Marjeta Mlinarič Ronner Član
6 Damjan Blagojević Član
7 Merima Nuhić Član

Sestava odbora za proračun in finance


Naziv Funkcija
1 Oto Kelih Predsednik
2 Janko Pirc Namestnik predsednika
3 Boris Dolžan Član
4 Igor Arh Član
5 Ivana Pretnar Član
6 Matjaž Peskar Član
7 Borut Žigon Član

Sestava statutarne pravne komisije


Naziv Funkcija
1 / /
2 Tomaž Stare Namestnik predsednika
3 Peter Mirc Član
4 Ljudmila Ilenič Član
5 Božidar Pogačar Član
6 Borut Žigon Član
7 Matjaž Korbar Član

Sestava odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami


Naziv Funkcija
1 Miha Rebolj Predsednik
2 Andrej Černe Namestnik predsednika
3 Anton Stražišar Član
4 Aleš Nagode Član
5 Roman Savinšek Član
6 Miroslav Harej Član
7 Stevo Ščavničar Član

Sestava komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Naziv Funkcija
1 Vera Pintar Predsednik
2 Boris Dolžan Namestnik predsednika
3 Ivanka Zupančič Član
4 Vinko Lavtižar Član
5 Anton Stražišar Član
6 Janko Pirc Član
7 Boštjan Žigon Član

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Svetniki

Stik

Vera Pintar

podžupanja
Naslov:  
Izobrazba: soc. del.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Zoran Kramar

direktor
Naslov:  
Izobrazba: dipl. inž. str.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Boštjan Smukavec

inšpektor igralnih avtomatov
Naslov:  
Izobrazba: dipl. upr. org.
Politična stranka NARCISA - STRANKA RDEČEGA PRAHU
Datum rojstva:  
 
Stik

Oto Kelih

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: org. dela
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Robert Pajk

direktor
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž. str.
Politična stranka SDS, Slovenska demokratska stranka
Datum rojstva:  
Stik

Tomaž Stare

samostojni podjetnik
Naslov:  
Izobrazba: dipl. ekon.
Politična stranka ZARES - NOVA POLITIKA
Datum rojstva:  
Stik

Stanislav Pem

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: ekonomist
Politična stranka DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Marija Kalan

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: srednja poklicna šola
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  

 

Stik

Rubija Horozović

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: Trgovka
Politična stranka SNS, Slovenska nacionalna stranka
Datum rojstva:  

 

Stik

Maja Otovič

slavistka
Naslov:  
Izobrazba: predmetna učiteljica slov. jezika
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Boštjan Žigon

vodja prodaje
Naslov:  
Izobrazba: Strojni tehnik
Politična stranka NARCISA - STRANKA RDEČEGA PRAHU
Datum rojstva:  
Stik

Peter Mirc

podjetnik
Naslov:  
Izobrazba: gimnazijski maturant
Politična stranka LDS, Liberalna demokracija Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Božidar Pogačar

Upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. soc.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Miha Rebolj

 
Naslov:  
Izobrazba: diplomirani ekonomist
Politična stranka SMC - Stranka modernega centra
Datum rojstva:  
Stik

Matjaž Korbar

poveljnik operativne gasilske enote
Naslov:  
Izobrazba: dipl.inž. varstva pri delu
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Roman Savinšek

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: akad. slik.
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Boris Dolžan

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: srednja poklicna šola
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Anton Stražišar

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž.
Politična stranka DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Hamdija Mulahmetović

 
Naslov:  
Izobrazba: metalurški tehnik
Politična stranka SDAS, Stranka demokratske akcije Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Janko Pirc

višji svetovalec
Naslov:  
Izobrazba: dipl. org. menedž.
Politična stranka LDS, Liberalna demokracija Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Aleš Nagode

vodja
Naslov:  
Izobrazba: inž. el.
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Andrej Černe

višji svetovalec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž. geod.
Politična stranka Nsi, Nova Slovenija - Krščanska ljudska
Datum rojstva:  
Stik

Ljudmila Ilenič

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: predmetna učiteljica
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Vinko Lavtižar

vodja operativne izvedbe in montaže v gradbeništvu
Naslov:  
Izobrazba: gradbeni tehnik
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Igor Arh

računovodja
Naslov:  
Izobrazba: ekonomski tehnik
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Ivanka Zupančič

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. org.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Mirjana Planinčić

 
Naslov:  
Izobrazba: Upokojenka
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
 

Občinski svet dela in odloča na sejah. Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami zakona, tega statuta in poslovnika občinskega sveta, ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, vendar najmanj štirikrat na leto. Župan za vodenje seje občinskega sveta lahko pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.