Javne objave

feb  2016 05

Javna dražba za prodajo nepremičnine s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 19.11.2015, objavlja 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

  • nepremičnina/zemljišče s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela (ID 5306223), ID znak 2178-251/1-0, v izmeri 1.260 m2.

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013), se nepremičnina nahaja znotraj območja poselitve v območju ZD – druge urejene zelene površine (osnovna namenska raba: območja zelenih površin, podrobna namenska raba: druge urejene zelene površine). Preko zemljišča poteka obstoječ kanalizacijski vod, zato si bo prodajalka-Občina Jesenice zadržala trajno brezplačno služnostno pravico vzdrževanja. Predmetna nepremičnina/zemljišče leži ob potoku Bela in nima zagotovljenega dostopa z javne občinske ceste. V skladu z 22. členom Zakona o vodah (Ur. list RS, št. 67/2002 in spr.) je država predkupni upravičenec pri nakupu vodnega in priobalnega zemljišče, vendar smo z Agencije RS za okolje, kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, prejeli izjavo, da predkupne pravice država ne bo uveljavljala.

Prebrano 2591 krat Nazadnje urejano na torek, 23 februar 2016 09:02