Natisni to stran
dec  2018 07

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

Številka: 352-11/2018

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in  16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice, za leto 2018, št. 478-70/2017, Občina Jesenice objavlja  naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

2. Predmet prodaje:

Predmet prodaje je:

  • stanovanje z ID znakom del stavbe 2172-220-5 in pripadajočo drvarnico z ID znakom del stavbe 2172-491-5, v skupni izmeri 92,60 m2, na naslovu Hrušica 63, 4276 Hrušica. Izhodiščna cena znaša skupaj 30.000,00 EUR. Nepremičnini se prodajata vključno skupaj. Številka energetske izkaznice: 2018-167-173-62715, veljavna do 02.04.2028. Energetski razred E (119 kWh/m2a).  Nepremična, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je v lasti Občine Jesenice.

3. Predkupna pravica:

Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.87/02 in spr.), na stanovanju z ID znakom del stavbe 2172-220-5, obstoji zakonska predkupna pravica preostalih etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe s št. 220, Hrušica 63, 4276 Hrušica.

4. Pogoji za udeležbo na razpisu:

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail pošiljatelja.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe (6. in 7. odstavek 51. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.87/02 in spr.)).

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000018 s pripisom »varščina  za nakup stanovanja (z navedbo  stanovanja)«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, Občina Jesenice njegovo varščino zadrži.

5. Način in rok plačila kupnine:

Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

6. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P10, Marija Lah, vsak delovni dan, od dne objave javnega zbiranja  ponudb dalje.

Rok za oddajo ponudb je do petka 28.12.2018 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb bo javno. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 28.12.2018 po 12.00 uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

 Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P10, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

 

Pripravila:
Marija Lah, mag. jav. upr.

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1786 krat Nazadnje urejano na petek, 22 februar 2019 11:29