Javne objave

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS. št 35/15. 62/15 in 84/16) in drugega odstavka 58. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS. št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A. 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju: ZVO-1) v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: naprava za obdelavo gradbenih in lesenih odpadkov na območju betonarne in separacije na Hrušici, nosilcu nameravanega posega BETONARNA SAVA d.o.o., Blejska Dobrava 123B, 4273 Blejska Dobrava, ki ga po pooblastilu direktorja Mateja Oblaka zastopa Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce, z javnim naznanilom, priloženim med dokumenti, obvešča javnost.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 19.11.2015, objavlja 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

  • nepremičnina/zemljišče s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela (ID 5306223), ID znak 2178-251/1-0, v izmeri 1.260 m2.

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013), se nepremičnina nahaja znotraj območja poselitve v območju ZD – druge urejene zelene površine (osnovna namenska raba: območja zelenih površin, podrobna namenska raba: druge urejene zelene površine). Preko zemljišča poteka obstoječ kanalizacijski vod, zato si bo prodajalka-Občina Jesenice zadržala trajno brezplačno služnostno pravico vzdrževanja. Predmetna nepremičnina/zemljišče leži ob potoku Bela in nima zagotovljenega dostopa z javne občinske ceste. V skladu z 22. členom Zakona o vodah (Ur. list RS, št. 67/2002 in spr.) je država predkupni upravičenec pri nakupu vodnega in priobalnega zemljišče, vendar smo z Agencije RS za okolje, kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, prejeli izjavo, da predkupne pravice država ne bo uveljavljala.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbami in ostalimi objekti, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št.  478-63/2015, sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 19.11.2015, objavlja 

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Nepremičnina s parc. št. 1534/10, v izmeri 584  m2, k.o. 2176 – Blejska Dobrava (ID 32010), ID znak 2176-1534/10-0, ki predstavlja stanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem, na  naslovu Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, številka stavbe 180, skupna neto tlorisna površina stavbe 567,05 m2. Stanovanjska stavba Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, spada v energetski razred D - 104kWh/m2a  (Energetska izkaznica stavbe, št. 2015-212-216-19226, z dne 7.5.2015, ki velja do 6.5.2025). V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnina s parc. št. 1534/10 k.o. 2176 – Blejska Dobrava  leži v območju J4/IG2, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti; podrobna namenska raba: gospodarske cone. Nepremičnina leži v naselju Blejska Dobrava, natančneje med avtocesto Hrušica – Vrba, izvoz Lipce, in železniško progo Jesenice - Nova Gorica, v neposredni bližini prodajno servisnega centra vozil Citroen. Mimo predmetne nepremičnine (neposredno ob parcelni meji)  je predvidena gradnja obvozne ceste Lipce, za potrebe gospodarske cone Črna vas - Blejska Dobrava, skladno z gradbenim dovoljenjem, št. 351-32/2015-20, izdanim dne 4.12.2015. Nepremičnina s parc. št. 1534/10 k.o. 2176 – Blejska Dobrava je na podlagi Pogodbe o najemu objekta »Blejska Dobrava 1« s pripadajočim zemljiščem, opr. št.: SV 421/12, oddana v najem za določen čas, do 26.10.2017. Najugodnejši dražitelj bo kot najemodajalec vstopil v omenjeno najemno razmerje.

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta Borisa Kidriča 37 c, Jesenice, v skladu z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja namero, da bo v mesecu februarju 2016 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta Borisa Kidriča 37 c, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-5/2016

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.) objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2016

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Številka: 478-27/2015

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), v zadevi izvzema nepremičnine iz javnega dobra, naslednje

J A V N O   N A Z N A N I L O

Z dnem 04.12.2015 se na oglasno desko Občine Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice, izobesi odločba, št. 478-27/20156, z dne 03.12.2015,  o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica (ID 4981329).

 

           Polona Smolej, univ. dipl. prav.
             Višji svetovalec III

Na podlagi šestega odstavka 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke

I.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, kot koordinator priprave državnih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: koordinator), objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: pobuda), ki jo je dne 16. 7. 2013 podalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobudo je pod številko 2013/DPN-018, julija 2013 izdelal Urbis d.o.o., Maribor.

II.

Pobuda bo od 7. avgusta 2013 do 9. septembra 2013 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

III.

V obdobju iz prejšnjega odstavka bosta koordinator in pobudnik z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirala naslednji posvet:

- 7. 8. 2013 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko javnost do 9. septembra 2013 poda na posvetu ali jih pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN dograditev predora Karavanke«.

Koordinator in pobudnik bosta skupaj z investitorjem - Dars d.d. in izdelovalcem - Urbis d.o.o analizirala prispele predloge, priporočila, usmeritve in mnenja javnosti. Na podlagi analize bo koordinator pripravil osnutek sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta in ga poslal v obravnavo prostorski konferenci.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v analizi. Osebe, ki ne želijo, da se v analizi objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.


Gradivo za javno predstavitev pobude je na spodnji povezavi.

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

mag. Tanja Bogataj
generalna direktorica
Direktorata za prostor