Javne objave


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), ter Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbo, v lasti Občine Jesenice, za leto 2011, objavlja naslednjo

 JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje

 1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba v izmeri 102 m2, in dvorišče v izmeri 319 m2, k.o. Jesenice (2175), ki predstavlja:
 • stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščema, in
 • pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261,
 1. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža v izmeri 20 m2, sadovnjak v izmeri 271 m2 in njiva v izmeri 72 m2, k.o. Jesenice (2175), ki predstavlja:
 • pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
 • pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.

 

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice (2175) poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 9m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. Jesenice (2175) v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.


OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 304 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Številka: 352-2/2011

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25.11.2010 objavlja Občina Jesenice naslednje:

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

1. Predmet prodaje so

 1. Stanovanje št. 35 v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 2. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri 51,71 m2, na naslovu Hrušica 71d, Hrušica. Izklicna cena znaša 24.516,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 3. Stanovanje št. 3, v skupni izmeri 50,42 m2, na naslovu Hrušica 71d, Hrušica. Izklicna cena znaša 28.080,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico
 4. Stanovanje št. 10 v skupni izmeri 41,56 m2, na naslovu Hrušica 119, Hrušica. Izklicna cena znaša 26.580,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 5. Stanovanje št. 52 v skupni izmeri 61,56 m2 na naslovu Cesta revolucije 1b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 38.880,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.


OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 304 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 352-2/2011
Datum: 09.06.2011

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25.11.2010 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

 

1. Predmet prodaje so:

 1. Stanovanje št. 113, v skupni izmeri 79,42 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 94, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.150,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 2. Stanovanje št. 4, v skupni izmeri 45,13 m2, na naslovu Ulica Staneta Bokala 13, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 25.500,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 3. Stanovanje št. 21 v skupni izmeri 42,91 m2, na naslovu Kurirska pot 2 c, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 22.800,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 4. Stanovanje št. 35 v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 5. Stanovanje št. 15 v skupni izmeri 78,90 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 50.160,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 6. Stanovanje št. 25 v skupni izmeri 36,14 m2  na naslovu Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 22.644,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 7. Stanovanje št. 28 v skupni izmeri 53,18 m2 na naslovu Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 33.438,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 8. Poslovni prostor št. 103 v skupni izmeri 41,92 m2, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 22.140,00 EUR.

2. Podatki o nepremičnini:

Nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA oz. POSLOVNEGA PROSTORA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA oz. POSLOVNEGA PROSTORA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira  ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.:01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000011 s pripisom » varščina  za nakup stanovanja - oz. poslovnega prostora (z navedbo  stanovanja oz. poslovnega prostora)«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja oz. poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 04.07.2011 do 15.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 04.07.2011 po 15.00 uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

 

Pripravila:
Marija Lah, mag.

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj

Številka: 352-2/2011
Datum: 22.04.2011

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in spr.) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25.11.2010 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, objavlja

JAVNI POZIV ZA INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotavljanje interesa za bodočo rabo nepremičnine:

 • poslovni prostor št. 14 v stavbi na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice v izmeri 15,96 m² s souporabo sanitarij

Občina Jesenice namerava nepremičnino oddati v najem v letu 2011 za namen opravljanja mirne poslovne dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 85,00 EUR.

Nezavezujoče ponudbe v obliki pisma o nameri lahko vložijo domače fizične kot tudi pravne osebe.

Pismo o nameri naj vsebuje:

 • Podatke o zainteresirani osebi (ime priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov, telefonsko številko in elektronski naslov pošiljatelja)
 • Opis bodoče dejavnost, ki bi jo zainteresirana oseba opravljala v poslovnem prostoru
 • Željeno dobo najema poslovnega prostora  

Ponudbe naj zainteresirane osebe predložijo v zaprti kuverti z oznako »Poslovni prostor – Cesta Borisa Kidriča 37c – INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB št. 3528-6/2011« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Ponudbe naj interesenti predložijo do 29. aprila 2011.

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, telefon št. 04 5869 272 ali 041 358 005, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Možen je tudi ogled poslovnega prostora.

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/2006 in spremembe), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (UL RS 18/74 in spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, ki jo zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA
ŠT. 104 V STAVBI NA CESTI CIRILA TAVČARJA 3B, JESENICE


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel: 04 5869 272, fax: 04 5869 213.

2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: Poslovni prostor št. 104 (v nadaljevanju: poslovni prostor), Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, v izmeri 41,11 m2 s souporabo sanitarij. Poslovni prostor obsega dve pisarni s predprostorom.

3. Vrsta pravnega posla: Za poslovni prostor bo sklenjena Najemna pogodba. Poslovni prostor je namenjen izključno opravljanju pisarniške dejavnosti. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5-ih let z možnostjo podaljšanja. Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklene v obliki notarskega zapisa.

4. Ponudbena cena: najnižja ponudbena cena za poslovne prostore, ki so predmet Javnega zbiranja ponudb, znaša 210,00 EUR/mesečno. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene.

Mesečna najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Če mesečna stopnja inflacije preseže 2%, se najemnina usklajuje mesečno.

Izklicna najemnina ne vključuje stroškov sklenitve najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, stroškov obratovanja poslovnega prostora, stroškov souporabe skupnih delov in naprav poslovnega prostora, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora.

5. Ponudbi je potrebno priložiti: potrdilo o vplačani varščini v višini ponujene mesečne najemnine. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od zaključka dneva javnega zbiranja ponudb.

6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »Javna ponudba za najem poslovnega prostora št. 104, C.C. Tavčarja 3b – 3528-12/2010 – NE ODPIRAJ! «. Ponudbe prispele po pošti ali oddane v sprejemni pisarni občine se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene in prispele na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice, najkasneje do 05.05.2011 do 12.00 ure. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Več o zbiranju ponudb si preberite v prloženih dokumentih.