Javne objave


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC NA KOMUNALNI DIREKCIJI 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnji) – 16201, visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) – 16202,  visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) – 16203 oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) – 16204,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • znanje uradnega jezika,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije ,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Na podlagi 10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (Ur. list RS, št. 44-2009 – UPB, 92/2011 in 45/2015) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE (m/ž)

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

 • univerzitetna izobrazba,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulture,
 • poznavanje dela v javnem zavodu.

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF) Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

I.

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem (druga bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Obveščamo, da na natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice, ki je bil dne 23/2-2015 objavljen na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu za zaposlovanje RS, kandidat ni bil izbran.

Javni natečaj se bo ponovil.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF) Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

I.

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem (druga bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

pri Občinskem svetu občine Jesenice,

na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Ur. list RS, št. 47/2009, 26/2014 in 51/2014)

razpisuje prosto delovno mesto

 

direktorja/direktoricE GORNJESAVSKEGA MUZEJA JESENICE,

ki opravlja funkcijo programskega in poslovnega direktorja

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer, da imajo:

 • univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri s področja delovanja zavoda,
 • strokovni izpit iz muzejske stroke,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
 • poznajo delo javnega zavoda.

Kandidati so ob prijavi na razpis za delovno mesto direktorja dolžni priložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje in kratek opis dosedanjega dela.

Mandat direktorja/direktorice traja 5 (pet) let.

Formalno nepopolne in nepravočasno prispele prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati morajo svoje vloge skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici v roku 15 dni od dneva objave razpisa na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice«, s pripisom: »ne odpiraj - »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, RAZPIS za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Številka: 014-43/2014

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Predsednik
Boštjan Žigon, l.r.

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja

javni natečaj

za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi Občine Jesenice za nedoločen čas:

SVETOVALEC
na Oddelku za gospodarstvo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednjo izobrazbo:

 • univerzitetni diplomirani pravnik / 17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja

ter 

 • najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj ter
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno usposabljanje za  uradnike.

Prijavljeni kandidati za navedeno delovno mesto morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije ,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • priprava razvojnih programov za področje gospodarstva;
 • priprava javnih naročil male vrednosti za področje gospodarstva;
 • vodenje EU projektov;
 • izvajanje pravnih in upravnih nalog za Oddelek za gospodarstvo in Kabinet župana;
 • druge naloge s področja dela.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za uradnike, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v nazivu svetovalec II. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas ter s  polnim delovnim časom.

Prijava za delovno mesto se odda na priloženem obrazcu in mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo in stopnjo zahtevnosti, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. izjavo, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljeno obvezno usposabljanje za uradnike,
 4. izjavo kandidata, da:
  - je državljan Republike Slovenije
  - da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/06 s spr.) ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni natečaj za prosto uradniško mesto – svetovalec na Oddelku za gospodarstvo" na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice in Zavoda RS za zaposlovanje (do vključno 13/9-2014). Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Alenki Justin, tel. 04 5869 231.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-14/2014
Datum: 5/9-2014 

                                                                                                             Župan
                                                                                                                             Tomaž Tom Mencinger

Številka: 110-22/2013

Župan občine Jesenice na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Ur. list RS, št. 70/01 s spr.) razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje; in sicer, imeti morajo:

 • končano VII. stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
  ali
  končano VI. stopnjo  izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
 • najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva;
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje zavoda (reference o dosedanjem delu).

Kandidati za delovno mesto morajo k svoji prijavi priložiti program dela – vizijo razvoja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ter jih v 15 dneh po objavi pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Kabinet župana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA GARS JESENICE.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

   Župan
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 110-10/2014

OBVESTILO O KONČANEM RAZPISNEM POSTOPKU

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za delovno mesto pripravnika svetovalca na Občini Jesenice, ki je bil dne 7.5.2014 objavljen na spletni strani Občine Jesenice in Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice v skladu z 56. in 70. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Ur. list RS, št. 63/07 s spr.) in 25. členom Zakona o delovnih razmerjih –ZDR 1 (Ur. list RS, št. 21/2013) objavlja

javni razpis za mesto

PRIPRAVNIKA - SVETOVALCA

Zahtevana izobrazba:

 • univerzitetni diplomirani pravnik / 17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja
 • diplomirani upravni organizator /16202 - visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • diplomant upravnih ved / 16203 - visokošolska strokovna izobrazba - prva bolonjska stopnja
 • diplomant javne uprave (UN) / 16204 - visokošolska univerzitetna izobrazba -prva bolonjska stopnja

Številka: 110-2/2014

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja

razpis za delovno mesto za določen čas

SVETOVALEC

Kandidati za zasedbo delovnega mesta morajo imeti najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj ter naslednjo izobrazbo:

 • univerzitetni diplomirani pravnik /17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
 4. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 5. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge svetovalca:

 • izvajanje pravnih in upravnih nalog za Kabinet župana, Oddelek za gospodarstvo in Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • samostojno oblikovanje zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov;
 • sodelovanje pri izvajanju projektov v letu 2014 po odredbi župana in direktorja občinske uprave.

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. K obrazcu kandidati/ke priložijo življenjepis, lahko pa tudi fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno mesto svetovalca« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v roku 8 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje RS, to je do 1.2.2014.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas ( do 31/12-2014) in s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Občine Jesenice, C. železarjev 6. Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Alenki Justin, telefon 04 5869 231.

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Jesenice«
(Ur. list RS, št. 26/2011)
razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega ZAVODA »ZAVOD ZA ŠPORT Jesenice«


Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovodno popolnoma sposobna. Poleg tega pogoja mora direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ima visokošolsko izobrazbo,
 • da ima najmanj 5 let izkušenj pri delu v športu oziroma v športnih organizacijah ter najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, in
 • da ima organizacijske sposobnosti (reference o dosedanjem delu).

Mandat direktorja traja štiri (4) leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave pošljejo na naslov:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice«, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA »Zavoda za šport Jesenice«.

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Vera Pintar

Številka: 110-22/2013

Župan občine Jesenice na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Ur. list RS, št. 70/01, 78/01 in 47/04) razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje; in sicer, imeti morajo:

 • končano VII. stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ali
 • končano VI. stopnjo  izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
 • najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva;
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje zavoda (reference o dosedanjem delu).

Kandidati za delovno mesto morajo k svoji prijavi priložiti program dela – vizijo razvoja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ter jih v 15 dneh po objavi pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Kabinet župana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA GARS JESENICE.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za delovno mesto pripravnika na Občini Jesenice, ki je bil dne 5.6.2013 objavljen na spletni strani Občine Jesenice, kandidat izbran.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 110-21/2013

Občina Jesenice v skladu z 56. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Ur. list RS, št. 63/07 s spr.) in 25. členom Zakona o delovnih razmerjih –ZDR 1 (Ur. list RS, št. 21/2013) objavlja

javni razpis za mesto

 PRIPRAVNIKA

 Zahtevana izobrazba:   diplomirani ekonomist (visokošolska strokovna izobrazba – 16203)

Številka: 110-13/2013

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08, 40/12) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 s spr.) objavlja

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

STROKOVNI SODELAVEC VI

 

Kandidati za zasedbo delovnega mesta morajo imeti 2 leti delovnih izkušenj ter naslednjo izobrazbo:

 • organizator poslovanja v turizmu - 66621 (Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba – 16101)
 • ekonomist  (Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) – 16102).

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. aktivno znanje angleškega jezika in še enega tujega jezika,
 4. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
 5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 6. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge strokovnega sodelavca VI:

 • zbiranje in posredovanje turističnih informacij ter priprava in obdelava anket,
 • priprava turističnih programov in promocija turistične ponudbe,
 • koordinacija aktivnosti med nosilci turistične, kulturne in športne dejavnosti v občini,
 • koordinacija prireditev in dogodkov v občini Jesenice,
 • pripravljanje analiz, gradiv in informacij ter vodenje statistike,
 • prodaja drobnih artiklov,
 • urejanje spletne strani,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih gradiv ter samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov.

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. K obrazcu kandidati/ke priložijo življenjepis, lahko pa tudi fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca VI« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v roku 8 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje RS, to je do 24.4.2013.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Turistično informacijskega centra na Jesenicah, C.m. Tita 18. Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Alenki Justin, telefon 04 5869 231.

Občina Jesenice

HOKEJSKI KLUB JESENICE
NADZORNI ODBOR
LEDARSKA ULICA 4
4270 JESENICE

Na podlagi sklepa nadzornega odbora hokejska kluba Jesenice z dne, 13.03.2013 nadzorni odbor:

objavlja javni razpis za
PREDSEDNIKA – PREDSEDNICO HOKEJSKEGA KLUBA JESENICE

Vsi kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo radi hokej na ledu
 • da želijo voditi  hokejski klub Jesenice
 • da so polnoletni,
 • niso v kazenskem postopku
 • da predstavijo svoj pogled na razvoj hokejskega kluba Jesenice
 • da predstavijo finančno konstrukcijo za  prihajajočo sezono
 • predstavijo tekmovalne ambicije

Mandat predsednika društva traja štiri letno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve.

Kandidatke oziroma kandidati morajo prijavo ki vsebuje: kratek življenepis, reference pri opravljanju vodstvenih del in Poslovni načrt delovanja Hokejskega kluba Jesenice, poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013.

Vloge pošljite na naslov: HOKEJSKI KLUB JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, 4270 JESENICE z oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA PREDSEDNIKA« poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013.


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Številka: 110-24/2012

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 in 65/08) objavlja

javni natečaj za mesto

PRIPRAVNIKA V KABINETU ŽUPANA

 Zahtevana izobrazba:   diplomirani komunikolog

Poleg zgoraj navedenega pogoja in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 4. imeti morajo vozniško dovoljenje za B kategorijo vozil,
 5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 6. ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Okvirna vsebina dela:

 • uvajanje in seznanitev z akti občine in delovanjem občinske uprave,
 • izvajanje administrativnih nalog v Kabinetu župana,
 • reševanje in izvajanje nalog s področja informiranja in protokola,
 • opravljanje drugih nalog  pod vodstvom mentorja.

Prijava za posamezno delovno mesto mora vsebovati (priložen obrazec):

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in da ni bil obsojen oz. ni bila zoper njega vložena obtožnica,
 • izjavo, da občini Jesenice dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se v skladu z veljavnimi predpisi ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Prijavo (izpolnjen obrazec) skupaj z življenjepisom naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj- pripravnik " na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice, to je do 23.6.2012. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja oz.razpisa.

Z izbranim kandidatom za pripravnika bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice na C. železarjev 6 na Jesenicah.

Informacije glede tega natečaja lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave