Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice, ki ga je izdelalo podjetje: B-PROFFILE, Podjetje za projektiranje in oblikovanje, Bernarda Perić, s.p. Rogaška Slatina (avgust 2021, dopolnjeno september 2021).

Župan Občine Jesenice odreja ponovno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur (oktober 2019).

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanjem (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/2017 – ZUreP-2) in skladno s 50. členom Statuta Občine Jesenice  (Ur. list RS, št. 101/2015 in spr.) je župan Občine Jesenice sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice

I.

Župan Občine Jesenice z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, ki ga je izdelal Atelje Prizma d. o. o., Jesenice (št.: PCJ 18/17, april 2018).

Dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice po stanju zemljiškega katastra na dan 10. 4. 2018 obsega naslednja zemljišča v k. o. Jesenice: 902/27, 902/30, 905/8, 905/9, 905/10, 910/4, 910/17, 910/18, 910/26, 919/1, 932/1, 932/2, 933, 933, 934/1, 934/2, 935, 1246, 1247/5, 1247/6, 1247/6, 1247/7, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/9, 1247/9, 1247/10, 1247/10, 1247/11, 1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/16, 1247/16, 1247/17, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/19, 1247/20, 1247/21, 1247/22, 1247/22, 1247/24, 1247/25, 1247/26, 1247/27, 1247/28, 1247/31, 1247/31, 1247/32, 1247/32, 1247/33, 1247/33, 1247/34, 1247/34, 1247/36, 1247/36, 1247/37, 1247/37, 1247/38, 1247/39, 1247/40, 1247/41, 1247/41, 1247/42, 1247/44, 1247/44, 1247/44, 1247/45, 1247/46, 1247/47, 1247/49, 1247/50, 1247/51, 1247/52, 1247/52, 1247/52, 1247/53, 1247/53, 1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/62, 1247/63, 1247/64, 1247/65, 1247/66, 1247/67, 1247/69, 1247/69, 1247/70, 1247/71, 1247/73, 1247/74, 1247/76, 1247/77, 1247/78, 1247/81, 1247/82, 1247/83, 1247/87, 1247/88, 1247/89, 1247/90, 1247/91, 1247/93, 1247/94, 1247/95, 1247/96, 1247/97, 1247/99, 1247/99, 1247/100, 1247/101, 1247/103, 1247/104, 1247/104, 1247/105, 1247/106, 1247/107, 1247/108, 1247/109, 1247/112, 1247/113, 1247/114, 1247/115, 1247/117, 1247/118, 1247/122, 1247/123, 1247/125, 1247/126, 1247/127, 1247/128, 1247/129, 1247/130, 1247/131, 1247/132, 1247/134, 1247/135, 1247/137, 1247/138, 1247/139, 1247/140, 1247/141, 1247/142, 1247/143, 1247/144, 1247/145, 1247/146, 1247/147, 1247/148, 1247/150, 1247/151, 1247/152, 1247/153, 1247/154, 1247/155, 1247/156, 1247/157, 1247/158, 1247/159, 1247/160, 1247/161, 1247/163, 1247/164, 1247/168, 1247/169, 1247/170, 1247/171, 1247/172, 1247/173, 1247/177, 1247/178, 1247/180, 1247/181, 1247/183, 1247/184, 1247/185, 1247/186, 1247/187, 1247/188, 1247/189, 1247/190, 1247/191, 1247/193, 1247/194, 1247/195, 1247/196, 1247/196, 1247/196, 1247/198, 1247/199, 1247/200, 1247/201, 1247/202, 1247/203, 1247/204, 1247/205, 1247/206, 1247/207, 1247/208, 1247/209, 1247/210, 1247/211, 1247/212, 1247/213, 1247/213, 1247/214, 1247/215, 1247/216, 1247/217, 1247/218, 1247/219, 1247/220, 1247/221, 1247/222, 1247/223, 1247/224, 1247/225, 1247/226, 1247/227, 1399/5, 1403/42, 1455/1, 1455/3, 1455/4, 1455/7, 1456/2, 1456/7, 1456/9, 1456/10, 1458/7, 2221/3, 2221/6, 2221/11, 2235/1 in 2632/8.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 4. maja 2018 do 5. junija 2018 (v poslovnem času) javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo, dne 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice v četrtek, dne 24. maja 2018, obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

III.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko, na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, poda pripombe in predloge vsa zainteresirana strokovna in laična javnost, kot tudi lastniki nepremičnin v obravnavanem območju. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »ZN Poslovna cona Jesenice«) do konca javne razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne obravnave, bo Občina Jesenice zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si).

IV.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice.

 

Številka: 3500-1/2017                                                                                                         

Na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda  med  30.  januarjem  in  10.  februarjem  2014,  občine  zbirajo  obrazce,  ki  jih  posredujejo oškodovanci  in  ocenjujejo  škodo  na  poškodovanih  kmetijskih  zemljiščih,  razen  gozda,  na  delno  poškodovanih  stavbah  in  na  poškodovani  gradbeno-inženirski infrastrukturi.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave