Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Krajevna skupnost Blejska na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, objavlja

R a z p i s
za podajo predlogov za podelitev priznanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

 

Predlagatelji naj utemeljene pisne predloge za podelitev priznanja, v skladu z 12. členom Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava,  posredujejo do 15. 7. 2017, na naslov Krajevna Skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

 

Do roka prejete predloge bo komisija Sveta Krajevne skupnosti preučila in Svetu KS Blejska Dobrava predlagala podelitev priznanj Krajevne skupnosti.     

 

Anton Hribar
predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka:  014-29/2016
Datum:       15. 9. 2016

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Triglavski narodni park

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Triglavski narodni park.

Krajevna skupnost Blejska na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, objavlja

R a z p i s

za podajo predlogov za podelitev priznanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava.

Predlagatelji naj utemeljene pisne predloge za podelitev priznanja, v skladu z 12. členom Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava,  posredujejo do 15. 7. 2016, na naslov Krajevna Skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Do roka prejete predloge bo komisija Sveta Krajevne skupnosti preučila in Svetu KS Blejska Dobrava predlagala podelitev priznanj Krajevne skupnosti.     

 

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora v Muzeju na prostem na Stari Savi (uradna navijaška cona EuroBasket2013) za izvedbo gostinskih storitev v času od 3.9.2013 do 9.9.2013.

Sveti krajevnih skupnosti
Staneta Bokala
Mirka roglja-petka
Cirila tavčarja
Tavčarjeva 3/b, 4270  jesenice

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti, objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

 Razpis za podelitev priznanj KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

I. Priznanja  krajevnih skupnosti:

 • KS Mirka Roglja-Petka
 • KS Cirila Tavčarja
 • KS Staneta Bokala

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih
 • Za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevnih skupnostih

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 • Društva

IV. Razpis traja od dneva objave, od 24.05.2013 do 06.06.2013

 • Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika vseh treh KS, dne 28.6.2013.

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud:

 • Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja-Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 6. junija 2013. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2013.”
 • Odpiranje prispelih vlog  bo 10. junija 2013 na sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
 • Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
 • Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Predsednica KS M. Roglja-Petka, Ana Marija KOROŠEC l.r.
Predsednica KS C. Tavčarja,  Ivanka ZUPANČIČ l.r.
Predsednica KS S. Bokala,  Mili ILENIČ l.r.

Na podlagi 32. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06) Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, objavlja

POZIV
promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Jesenice

1. Naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

2. Predmet poziva

Predmet poziva je pridobivanje vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo pri opravljanju izbirne občinske gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Jesenice.

LOKALNE  TURISTIČNE ORGANIZACIJE
BLEDA, BOHINJA, KRANJSKE GORE, RADOVLJICE, JESENIC, ŽIROVNICE  IN
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

vabijo na tečaj

za usposabljanje
LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Radovljice, Jesenic in Žirovnice z licenco.

Pogoji za prijavo:

 • končana V. stopnja izobrazbe;
 • znanje najmanj enega tujega jezika;
 • veselje do vodenja in dela z ljudmi.

Prijavo v obliki dopisa ter kopijo dokazila o končani V. stopnji izobrazbe pošljite na naslov:

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED
Prešernova cesta 32
4260 Bled

ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijave sprejemamo do 17. 2. 2012.

Prosimo, da v prijavi dopišete, v katerem tujem jeziku boste opravljali izpit.

Predavanja bodo potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu, z začetkom  predvidoma konec februarja. Praktični del usposabljanja bodo kandidati opravili z ogledi krajev  Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Radovljice, Jesenic, Žirovnice in njihovih znamenitosti. Usposabljanje bo trajalo približno 60 ur.
Zaključni izpit je planiran sredi aprila 2012.

Več o programu na spletni strani www.vgs-bled.si pod naslovom lokalni vodniki.
Cena tečaja je 190,00€ (ddv vključen) ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 15 tečajnikov.

Dodatne informacije:

 • TURIZEM BLED, tel. 04/ 5780 500; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • TURIZEM BOHINJ, tel.: 04/ 5747 590; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • LTO KRANJSKA GORA, tel.: 04/ 5885 020; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • TURIZEM RADOVLJICA, tel.: 08 / 205 13 88; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, tel.: 04 / 580 15 03; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • OBČINA JESENICE, tel.: 04 / 586 92 66; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice in 3. člena Pravilnika o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja ob-čine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004), Komisije za mandatna vpra-šanja, volitve in imenovanja objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2012

 

I.

Priznanja občine Jesenice se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja za izjemne uspehe na posameznih področjih. Vrsta priznanj občine Jesenice je določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolektivom).

II. Priznanja občine Jesenice so:

 1. podelitev naziva častni občan občine Jesenice (podeli se največ en naziv).
 2. plaketa občine Jesenice (podelijo se največ tri plakete).

1. Podelitev naziva častni občan občine Jesenice

Naziv častni občan občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine.  Podelitev naziva častni občan občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.

2. Plaketa občine Jesenice

Plaketa občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in se podeljuje:

državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.

Plaketa občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj 20 let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v 1. odstavku tega besedila.

III. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti pobudi:

Pobuda za priznanje mora vsebovati poleg osnovnih in osebnih podatkov o posamezniku ali kolektivu tudi utemeljitev pobude, v kateri mora biti podrobno opisano delo predlaganega kandidata/kandidatke ali kolektiva s posameznega področja, upoštevaje I. točko tega razpisa, ki je v skladu z besedilom 14. člena Odloka in določil Pravilnika o izbiri kandidatov za občinska priznanja občine Jesenice.

IV.

V utemeljitvi posameznih pobud mora biti navedeno, za katero priznanje je pobuda predlagana.

V. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska priznanjaje:

Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati v zaprti ovojnici Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice najkasneje do vključno petka, 20. januarja 2012, do 12. ure na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, "Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja".

Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena "ne odpiraj - priznanja občine Jesenice v letu 2012". Zapečatena ovojnica se lahko odda tudi v sprejemni pisarni sedeža Občine Jesenice na Jesenicah, Cesta železarjev 6 (na naslov Komisije).

Odpiranje ovojnic bo v torek, 24. januarja 2012, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje), ob 16. uri.

Nepravočasne, nepravilno označene ovojnice in vsebinsko pomanjkljive pobude bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Pravilnika zavrgla. Priznanja občine Jesenice v letu 2012 bo podelil župan občine Jesenice na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice 20. marca 2012.

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Vera PINTAR

SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
STANETA BOKALA
MIRKA ROGLJA-PETKA
CIRILA TAVČARJA
Tavčarjeva 3/b, 4270  JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti, objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

RAZPIS

za podelitev priznanj

KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

I. Priznanja  krajevnih skupnosti:

 • KS Mirka Roglja-Petka
 • KS Cirila Tavčarja
 • KS Staneta Bokala

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih
 • Za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevnih skupnostih

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 • Društva

IV. Razpis traja od dneva objave, od 20.05.2011 do 3.06.2011

 • Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika vseh treh KS, dne 01.07.2011.

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud:

 • Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja-Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 3. junija 2011. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2011.”
 • Odpiranje prispelih vlog  bo 15. junija 2011 na sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
 • Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
 • Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Predsednica KS M. Roglja-Petka: Ana Marija KOROŠEC l.r.

Predsednica KS C. Tavčarja: Ivanka ZUPANČIČ l.r.

Predsednica KS S. Bokala: Mili ILENIČ l.r.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave