Register predpisov

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1(Ur. list RS, št. 11/2018, 79/18) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) ter skladno z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leto 2019, št. 478-19/2018, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 24.01.2019 objavlja

Javna dražba za prodajo nepremičnine

NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

PREDMET PRODAJE:

  • poslovni prostor z ID znakom 2175-485-88

Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 88, v stavbi št. 485 k.o. Jesenice, ki stoji na parc. št. 456/4, 456/5, 456/6 k. o. Jesenice in v naravi predstavlja poslovni prostor v 2 etaži št. 88, na naslovu Cesta maršala Tita 41, 4270 Jesenice, z ID znakom 2175-485-88, v izmeri 24,85 m2. Poslovni prostor se nahaja v poslovno - stanovanjski stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice. Poslovni prostor je prazen. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in je vzdrževan.

DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 29.08.2019 ob 10.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

 

Več o razpisu v priloženih dokumentih.

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 s spremembami), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami) in Zakona o splošnem upravnem postopku - UPB2 (Ur. list RS, št. 24/06 s spremembami) objavlja Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si ali v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, dvignejo obrazec vloge. Na razpis se lahko prijavijo od 28.9.2018 do vključno 29.10.2018, in sicer tako, da v sprejemni pisarni Občine Jesenice ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 14.30, ob sredah do 16.30 in ob petkih do 12.30 ure vložijo izpolnjeni obrazec vloge z ustreznimi prilogami ali pa jih s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami). Vlagatelji plačajo upravno takso na blagajni sprejemne pisarne Občine Jesenice ali s plačilnim nalogom na račun Občine Jesenice, številka SI56 01241-4410309196, sklic na št. SI11 75400-7111002 - upravne takse, katerega fotokopijo je potrebno priložiti k vlogi.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. členom Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami,) zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status zavezanca v slabih premoženjskih razmerah uveljavljajo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni socialni pomoči. 

Več informacij lahko vsak dan med poslovnim časom dobite v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice v času uradnih ur pa tudi v sobi P10 Oddelka za okolje in prostor ter  na naslednjih telefonskih številkah: 04/586-92-72 ga. Simona Ferčej (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in 04/586-92-08 ga. Anamarija Rot (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Celotna razpisna dokumentacija je priložena v spodnjih dokumentih.

Številka: 478-27/2015

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), v zadevi izvzema nepremičnine iz javnega dobra, naslednje

J A V N O   N A Z N A N I L O

Z dnem 04.12.2015 se na oglasno desko Občine Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice, izobesi odločba, št. 478-27/20156, z dne 03.12.2015,  o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica (ID 4981329).

 

           Polona Smolej, univ. dipl. prav.
             Višji svetovalec III