Skok na osrednjo vsebino

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Jun  2019 18
Copy of Počakaj na bus
 

Operacija:

Počakaj na bus

Naziv projekta:

Obnova parkirišča pod domom Pristava in ureditev avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu

Opis projekta:

Predmet projekta je obnova obstoječega parkirišča pod domom Pristava na Javorniškem Rovtu, z zagotovitvijo cca. 34 urejenih parkirnih mest, in ureditev enega avtobusnega postajališča. Z ureditvijo parkirišča in postajališča se zagotovi ustrezna centralna javna parkirna površina in površina za javni prevoz oseb, ki predstavlja vstopno točko v območje Javorniškega Rovta za pohodništvo, kolesarstvo in drugih oblik trajnostne rekreacije. Ob enem pa bomo z ureditvijo parkirišča in postajališča omejili obremenjevanje območja z motornim prometom in pospešili uporabo javnega prevoza z namenom zagotovitve trajnostne mobilnosti.

Območje Zoisovega parka s Pristavo predstavlja naravno jedro Javorniškega Rovta, kjer poteka večina vaških prireditev, nudi vrsto razvojnih potencialov (obstoječa turistična infrastruktura, naravna in kulturna dediščina), ki danes v celoti niso izkoriščeni. S ponovnim aktiviranjem obstoječih zmogljivosti ter kasneje z razvojem tako turistične infrastrukture kot tudi organizirane turistične ponudbe v okviru celovitega turističnega proizvoda, bodo dane možnosti za zasledovanje zastavljenih razvojnih ciljev.

Naložba v Javorniškem Rovtu bo prispevala k povezovanju in nadgradnji obstoječe turistične ponudbe ter izgradnji potrebne lokalne infrastrukture za razvoj turizma, varstvu kulturne dediščine in vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo, zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in razvoj športa ter spodbujanju razvoja in uvajanja dodatnih rekreativnih programov za vso populacijo in varovanju naravne dediščine, kateri so v izvedbenem delu Strategije razvoja občine Jesenice opredeljeni kot ukrepi, ki jih bo lokalna skupnost izvajala z namenom zasledovanja zastavljenih strateških ciljev in uresničevanja zastavljene vizije razvoja občine.

Občina Jesenice spodbuja prebivalce k uporabi javnega avtobusnega prevoza tako, da poleg šolskih prevozov zagotavlja javni mestni potniški promet in gradi postajališča, prijazna uporabnikom.

Projekt se bo začel izvajati v letu 2019. V njegovo izvedbo je vključenih devet partnerskih organizacij: Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) kot vodilni partner, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost projekta znaša 69.696,03 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,  v višini 50.513,72 €:

 • Evropska unija – EKSRP: 40.410,98 €
 • Republika Slovenija – 10.102,74 €

Občina Jesenice bo prispevala lastna sredstva v višini 19.182,31 €.

Izvedba del:

Operacija se bo izvajala v letih 2019-2020. Izvedba projekta je predvidena v letu 2019. Javno naročilo za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo del in nadzor se izvede za vse partnerje skupaj. 


EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa insvestira v podeželje

 

PRP - Program razvoja podeželja

 

LAS Gorenjska košarica:

 

 
 
 
 
 
 
 
Jun  2019 18
Zelene rešitve
Foto: Tomaž Sedej
 

Sklad:

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: 

januar 2019 – junij 2021 

Partnerji: 

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Kulturno društvo prostoRož

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):

516.150,42 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.999,76 € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija pozitivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželskega prostora. Glavni namen operacije je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Cilji operacije: 

 • povečanje vključevanja javnosti v procese prenove opuščenih območij,
 • revitalizacija 5 degradiranih območij na gorenjskem podeželju.

Aktivnosti operacije:  

 • vodenje in promocija,
 • inovativni mehki pristopi za aktivacijo degradiranih in opuščenih območij,
 • pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščenih območij.

Rezultati operacije:  

 • novi pristopi aktivnega vključevanja javnosti pri revitalizaciji degradiranih površin,
 • 5 urejenih degradiranih območij (v Stari Fužini na območju TNP, na Blejski Dobravi, v Cerkljah na Gorenjskem in v Češnjevku ter v Bistrici), kar bo posredno vplivalo tudi na oživitev vaških jeder.

Aktivnosti Občine Jesenice:

 • dokončanje projekta ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi,
 • objava člankov o aktivnostih in rezultatih operacije v lokalnem časopisu,
 • objava prispevkov o aktivnostih in rezultatih operacije na spletni strani Občine Jesenice.

Vrednost aktivnosti Občine Jesenice:

Celotna vrednost: 72.173,84 €, od tega sredstva EKSRP: 39.095,84 € in proračun Občine Jesenice: 33.078,00 €.

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020


EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa insvestira v podeželje

 

PRP - Program razvoja podeželja

 

LAS Gorenjska košarica:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jun  2019 18
Copy of Semenjalnica
 

Sklad:

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: 

oktober 2018 – december 2020

Partnerji: 

RAGOR, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žirovnica, EKOSEMENA, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):

118.371,22  €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.958,30  € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija se posebej osredotoča na dvig podjetniške aktivnosti in zagotavljanje ustrezne infrastrukture, s pozitivnimi spodbudami za višanje kakovosti življenja na podeželju in krepitvijo pestrosti podeželskega gospodarstva s pomočjo izvajanja ukrepov podpore raznolikemu podjetništvu na podeželju. S spodbujanjem ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, vključevanjem ponudnikov v verige vrednosti ter promocijo ekološko pridelane hrane bo operacija prispevala k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov/storitev ter s tem k ohranjanju in razvoju podeželja.

V sklopu operacije bo ustvarjeno tudi novo delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko strokovnega dela v okviru Semenjalnice vezano predvsem na področje ohranjanja biodiverzite in strokovne ter trženjske podpore pridelovalcem.

Cilji operacije: 

 • izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva,
 • vzpostavitev inovativnega in celostnega modela ekološke semenarske »zadruge«,
 • dvig deleža samooskrbe z ekološkim semenskim materialom kulturnih rastlin,
 • prispevek k ohranjanju regionalne agrobiodiverzitete.

Aktivnosti operacije:  

 • vodenje in promocija,
 • vzpostavitev infrastrukture in opreme,
 • organizacija dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen,
 • pilotna vpeljava ekološke ponudbe v gostinske obrate.

Rezultati operacije:  

 • ustvarjeno novo delovno mesto,
 • vzpostavljen in oblikovan nov podporni mehanizem ter minimalno 10 uporabnikov vzpostavljenega mehanizma,
 • podpora ekološkim in biodinamičnim pridelovalcem ter podjetjem za dvig inovativnosti in razvoj mrež ter vzpostavljena mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov.

Aktivnosti Občine Jesenice:

Tako vsebinski kot tudi finančni doprinos bo imela predvsem v sklopu aktivnosti organizacije dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen. Sodelovala bo pri angažiranju in financiranju zunanjega strokovnega izvajalca.

Po navodilih vodilnega partnerja bo sodelovala tudi v okviru drugih delovnih sklopov (npr. udeležba na projektnih sestankih, informiranje in obveščanje, delitev promocijskih daril …).

Vrednost aktivnosti Občine Jesenice:

Celotna vrednost: 29.699,00 €, od tega sredstva EKSRP: 21.199,00 € in proračun Občine Jesenice: 8.500,00 €.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020


EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa insvestira v podeželje

 

PRP - Program razvoja podeželja

 

LAS Gorenjska košarica:

 

 
 
 
 
 
 
 
Copy of Kulinarično popotovanje
 

Sklad:

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: 

januar 2019 –  junij 2021

Partnerji:

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Turizem Bohinj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zavod za turizem Preddvor, Občina Jesenice, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 

129.338,22 €, od tega vrednost EKSRP 98.414,09 € (85 %) 

Opis operacije: 

S projektom Kulinarično popotovanje – Okusi Gorenjske želimo spodbuditi inovativno pripravo narodnih jedi z vključitvijo lokalno pridelane hrane, ki ustreza standardom kvalitete. V ta namen bomo v projektu dvignili raven kvalitetne kulinarične ponudbe, in sicer s povezovanjem turističnih deležnikov z lokalnimi pridelovalci hrane. Hkrati pa bomo z oblikovanimi smernicami in usposabljanjem deležnikov na tem področju poskrbeli za dvig nivoja znanj, kompetenc, izvedli testni preizkus kulinaričnega popotovanja na podeželskih dogodkih, aktivnosti promocije ter razvili celovito inovativno kulinarično ponudbo na podeželju. Na ta način bomo pozitivno vplivali na večjo prepoznavnost, inovativnost in povpraševanje kulinarične ponudbe gorenjskega podeželja.

Cilji operacije: 

 • dvig kvalitete kulinarične ponudbe z upoštevanjem standardov uporabe lokalno pridelane hrane in upoštevanjem inovativne priprave jedi,
 • standardi kvalitete lokalno pridelane hrane in ponudbe jedi,
 • povezanost dobaviteljev z gostinskimi ponudniki, ki bodo na ta način lahko ponudili pestrejšo gorenjsko kulinariko,
 • večja prepoznavnost, konkurenčnost in povpraševanje po ponudbi kvalitetno pridelane hrane in tudi pripravljenih jedi.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in koordinacija projekta,
 • promocija: izdelava skupne kulinarične brošure za namene promocije rezultatov operacije,
 • valorizacija gostinskih objektov in lokalnih ponudnikov hrane in jedi,
 • usposabljanja in izobraževanja za dvig kompetenc na področju lokalne hrane in jedi,
 • testni preizkus kulinaričnega popotovanja,
 • oblikovanje lokalnih kulinaričnih vodnikov.

Rezultat operacije: 

določeni minimalni standardi za gostince in lokalne pridelovalce hrane.

Aktivnosti Občine Jesenice:

 • nakup opreme za izvedbo prireditev in promocijskih aktivnosti na območju občine Jesenice, in sicer: 10 stojnic, 5 mobilnih košev, 3 promocijske senčnike;
 • izvedba kulinaričnega dogodka na podeželju.

Vrednost aktivnosti Občine Jesenice:

Celotna vrednost: 18.248,26 €, od tega sredstva EKSRP: 13.480,35 € in proračun Občine Jesenice: 4.767,91 €.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020


EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa insvestira v podeželje

 

PRP - Program razvoja podeželja

 

LAS Gorenjska košarica: