Občina Jesenice

 
       OBČINA JESENICE Župan

Župan (101)

Spoštovani občani in občanke! Lokalne volitve 2014 so za nami in odločili ste, da vodenje občine tudi v naslednjih štirih letih zaupate meni. Za vsak vaš glas tako v prvem kot v drugem krogu se vam iskreno zahvaljujem, hkrati pa svojo funkcijo prevzemam z veliko odgovornostjo do vas, kajti zavedam se, da vaš glas pomeni tudi zaupanje vame. Zahvaljujem se tudi za podporo, ki so mi jo v drugem krogu ponudile nekatere od ostalih političnih strank, pri čemer me navdaja upanje, da nas v naslednjih štirih letih ne bodo vodile spone strankarskih razlik, temveč enak cilj, ki je bil in bo še naprej skrb za dobro naše občine in njenih občanov.

Letošnja volilna kampanja je bila še posebej težka – ne le zaradi dveh krogov županskih volitev, temveč zaradi očitkov, predsodkov in polen pod nogami, ki so se pojavili v času kampanje. Verjamem, da so se vsi moji protikandidati v kampanjo podali s ciljem izboljšati naše mesto in so se pri tem zelo dobro odrezali, za kar jim čestitam. Še posebej čestitam svojemu protikandidatu v drugem krogu, dr. Ahmedu Pašiću, ki je z zelo dobrim volilnim rezultatom dokazal, da tudi novinec v politiki lahko zelo veliko doseže. Je pa volilna kampanja čas, ko na plan pridejo tudi tiste malo manj lepe stvari in pristransko medijsko poročanje, nad katerim sem, iskreno povedano, zelo razočaran. Občina Jesenice je že desetletja ena najbolj multikulturnih občin v Sloveniji, v njej živimo prebivalci mnogih verskih prepričanj in porekel. Kljub temu, da nam nekateri to štejejo za naš minus, sem trdno prepričan, da je to ena od naših kvalitet, ki nas bogati. Od nekdaj smo znali gledati čez končnice naših priimkov in živeti v sožitju eden z drugim, ne glede na naše poreklo. Zato me še toliko bolj boli, ker se zavedam, da je, predvsem s pomočjo medijev, tokratna politična kampanja sprožila tudi različna verska vprašanja, stereotipe in predsodke. In še bolj me zaboli, ko slišim, da je bila občanka tudi še po končanih volitvah ob opravljanju opravkov v eni od javnih ustanov žrtev verbalnega napada le zaradi svojega imena in priimka. Dragi moji Jeseničani, boljši smo od tega in ne smemo pozabiti na našo složno zgodovino.

Občinski svet občine Jesenice bo v tem mandatu prevetren, veliko članov bo novih. Verjamem, da bomo imeli kakovosten občinski svet, kjer se bodo sveže ideje novih članov nadgrajevale z izkušnjami starih. Delovali bomo v skladu z zakonodajo in z našimi zmožnostmi, odgovorno in pošteno. Zavedam se, da bo vodenje občine v teh negotovih časih še posebej velik in težak izziv, vendar vam zagotavljam, da bomo skupaj z Občinskim svetom občine Jesenice trdo delali in naredili vse, kar je v naši moči, da vas ne bomo razočarali.

Vaš župan,
Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

župan občine Jesenice
Kontakt
Telefon: 04 5869 230
Faks: 04 5869 270
E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ostale informacije
Naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Pisarna:  1. nad / 5
Poklic: elektrotehnik
Politična stranka SD - Socialni demokrati
Datum rojstva: 29.3.1956

Občino predstavlja in zastopa župan. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja.

Župan opravlja naslednje naloge:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem statut, odloke in druge splošne akte iz pristojnosti občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem občinski proračun, spremembe proračuna, rebalans in zaključni račun
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem občine,
 • poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna
 • odgovarja za izvrševanje občinskega proračuna, ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna
 • predlaga sklic redne ali izredne seje občinskega sveta, ter predlaga obravnavanje zadev na sejah občinskega sveta
 • gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar
 • sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine v rokih, določenih za pripravo, spremembo in rebalans proračuna za določeno časovno obdobje
 • sprejema posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine
 • odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski poračun
 • skrbi in odgovarja za objavo in izvajanje splošnih aktov in drugih odločitev občinskega sveta
 • imenuje in razrešuje najmanj enega in največ tri podžupane izmed članov občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja ter njihove notranje organizacije, ter določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • organizira sistem notranjih kontrol in notranje revizije občine
 • odloča o sklenitvi oz. prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja občinske uprave oz. kolikor zakon ne določa drugače
 • odloča v upravnih postopkih iz izvirne pristojnosti občine na II. stopnji
 • sprejema sklepe o javnih razgrnitvi aktov s področja urejanja prostora ter njihovih sprememb in dopolnitev
 • zadrži objavo splošnega akta, če meni, da je neustaven oz. nezakonit
 • zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine
 • sprejema začasne nujne ukrepe v izjemnih razmerah
 • imenuje člane odborov in komisij, ter druge strokovne organe občine, kolikor to ni izrecno pridržano občinskemu svetu
 • v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, kolikor to ni v izključni pristojnosti občinskega sveta
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa veljavna zakonodaja, predpisi občine in naloge za katere ga v skladu z zakonom pooblasti občinski svet.
 • Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja.

Županov kotiček 2015/7

Wednesday, 04. March 2015
Ob dnevu žena je Občina Jesenice za občanke pripravila posebno promocijsko akcijo, imenovano »Razvajaj se v mestu«, v kateri sodelujejo tudi nekateri jeseniški javni zavodi, podjetja, obrtniki in druge organizacije. V soboto in nedeljo se bodo tako lahko občanke razvajale z njihovimi različnimi ponudbami, med katerimi, sem prepričan, bo vsaka našla nekaj zase. Občina to promocijsko akcijo, pri kateri sicer sodeluje še sedem drugih slovenskih mest, pripravlja že drugo leto, glede na sam odziv v preteklem letu pa sem prepričan, da bo tudi letos med občankami dobro sprejeta. Seveda pa vsem predstavnicam nežnejšega spola ob njihovem dnevu iskreno čestitam in jim želim, naj ga preživijo čim lepše.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pinter ter s člani občinskega sveta ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice, iskreno čestita vsem občanom in občankam. Osrednje prireditve v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice se je udeležil tudi predsednik države, podeljena pa so bila tudi občinska priznanja.

Velikonočno voščilo

Friday, 03. April 2015

Spoštovane občanke in občani,

želimo vam mirne in lepe velikonočne praznike v krogu vaših najbližjih.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar ter z ostalimi sodelavci

Županov kotiček 2015/9

Monday, 23. March 2015

Minuli konec tedna je potekalo veliko različnih kulturnih in športnih dogodkov, povezanih s praznovanjem občinskega praznika. Najbolj pomembna je bila zagotovo osrednja proslava v Gledališču Toneta Čufarja, kjer smo podelili tudi priznanja občine Jesenice za letošnje leto, udeležil pa se je je tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na proslavi smo podelili naziv novi častni občanki, podeljene pa so bile tudi tri plakete občine in ena plaketa župana. Raznolikost nagrajencev in hkrati pomembno delo, ki ga opravljajo vsak na svojem področju, kaže na to, da Jesenice premorejo res ogromno velikih ljudi, ki si za svoje dolgoletno delo in s tem za dober glas o Jesenicah, ki se širi zaradi njih, zaslužijo priznanje.

Županov kotiček 2015/10

Tuesday, 07. April 2015

V javni razgrnitvi je državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke, ki ga lahko zainteresirani najdejo tudi na občinski spletni strani ali na Občini Jesenice. Javna razgrnitev bo potekala do 21. aprila 2015, javna obravnava pa bo 15. aprila 2015 ob 17. uri v Kolpernu. Ob pregledu gradiva smo opazili, da njegovi pripravljavci naših pripomb žal niso upoštevali, kljub našemu trudu pri pripravi pripomb in argumentov. Ne le, da v gradivu ni predvidene obnove mostu ali izgradnje krožišča na Hrušici, žal v njem ni predvidene niti obnove cest, ki so bile uničene že ob gradnji prvega predora. Javne obravnave se bomo zato udeležili stoodstotno pripravljeni in bomo z jasnimi argumenti še neposredno poskusili prepričati pripravljavce, da bodo v prostorski načrt vključili tudi naše predloge.

Voščilo ob dnevu državnosti

Wednesday, 24. June 2015

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Ob dnevu državnosti, prazniku naše domovine, vam iskreno čestitamo in vam želimo prijetno, ponosno in radostno praznovanje.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar in Miho Reboljem ter ostalimi sodelavci Občine Jesenice

Županov kotiček 2015/16

Friday, 26. June 2015

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo sta v preteklem tednu objavila stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke (DPN Karavanke). Kljub temu, da je bilo nekaj pripomb, podanih s strani Občine Jesenice, KS Hrušica in drugih zainteresiranih skupin in posameznikov, upoštevanih (pripravljavci DPN se npr. strinjajo z obnovo dotrajanega mostu na Hrušici), pa žal ugotavljamo, da določene ključne pobude niso bile. Poudariti moram, da bo Občina z aktivnostmi v zvezi s spremembo DPN Karavanke nadaljevala še naprej in vztrajala, da se pri njegovi pripravi upoštevajo tudi ostale ključne pripombe in pobude.

Županov kotiček 2015/18

Sunday, 02. August 2015

Občina Jesenice je pretekli mesec pristopila k podpisu sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ki bo občanom omogočil odpis dolgov z naslova plačila vrtca ali šolske prehrane v osnovnih šolah. Občani Jesenic bodo tako lahko od 3. 8. do 31. 10. vlagali vloge za odpust dolgov na Vrtec Jesenice ali na jeseniške osnovne šole (Občina sama vlog ne sprejema). Ukrepu sta se z Gorenjske pridružili tudi podjetji JEKO-IN d.o.o. in Elektro Gorenjska. Več informacij o pogojih, o samem ukrepu ter o podjetjih, ki so se pridružila ukrepu, si občani lahko preberejo na spletnem mestu www.paketpomoci.si. Zavedamo se, da je ljudi v socialni stiski vedno več, zato upamo, da bo lahko ukrep, čeprav gre najbrž le za kapljo v morju, pomagal čim večjemu številu občanov, ki takšno pomoč potrebujejo.

Ob prvem šolskem dnevu

Monday, 31. August 2015

Ob začetku novega šolskega leta župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar in Miho Reboljem ter ostalimi sodelavci vsem učencem, dijakom, staršem in učiteljem želi prijeten prvi šolski dan ter uspešno, zvedavo in delovno šolsko leto.
Za vse učence in dijake, še posebej pa za prvošolce, je prvi šolski dan pomemben mejnik v njihovem življenju, zato jim želimo, da bi jim ostal v čim lepšem spominu.

Županov kotiček 2015/19

Monday, 24. August 2015

Bliža se 1. september, prvi šolski dan, ko je še posebej velika pozornost namenjena varni poti otrok v šolo. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (SPV) že vrsto let prvi šolski teden skrbi, da predvsem mlajši otroci varno pridejo v šolo, in tako bo tudi letos. Skupaj s Policijsko postajo Jesenice, medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ter lokalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi bodo v bližini osnovnih šol skrbeli, da se bo promet okoli šol odvijal nemoteno in varno. Ob tem tudi sam pozivam voznike, naj bodo v teh dneh še posebej previdni in strpni, da bodo otroci lahko pravočasno, predvsem pa varno sedli v šolske klopi.

Županov kotiček 2015/17

Wednesday, 08. July 2015

Kopališče Ukova je svoja vrata odprlo pred nekaj tedni, v teh vročih dneh pa ga zaradi visokih temperatur obišče še posebej veliko število ljudi. Letos na kopališču obiskovalce čaka kar nekaj novosti – tako glede dostopa in parkiranja kot samih aktivnosti na kopališču. Občina Jesenice se je letos – v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice in KS Sava – odločila za spremembo prometnega režima, ki po novem poteka enosmerno. S tem smo zagotovili dodatna parkirna mesta za obiskovalce kopališča, odločitev pa se je že zdaj izkazala za zelo koristno in dobro sprejeto. Samo kopališče je letos vsak dan odprto do 19. ure, Zavod za šport Jesenice pa skrbi za številne spremljajoče aktivnosti, od zumbe, salse, jutranjega in večernega rekreacijskega plavanja, tekmovanj v skokih v vodo, možnosti rojstnodnevnih praznovanj itd.

Županov kotiček 2015/15

Sunday, 07. June 2015

Po zaključku izgradnje kanalizacije se bodo v kratkem na območju Podmežakle uredili tudi pločniki. Občina Jesenice je izvajalca že izbrala, rok za dokončanje del pa je že konec tega meseca. Tako bo območje v kratkem urejeno v celoti, kar si lokalni prebivalci po dlje časa trajajoči investiciji, ki je zahtevala veliko potrpežljivosti z njihove strani, tudi zaslužijo.

Županov kotiček 2015/14

Monday, 18. May 2015

Pretekli konec tedna so se končale prireditve, povezane z mesecem narcis. Letos so bile prireditve organizirane tako v Javorniškem Rovtu, kjer smo se lahko udeležili koncerta in slovesnosti ob vrnitvi statusa planinske koče domu Pristava, kot v Planini pod Golico, kjer so se različne aktivnosti vrstile cel konec tedna. Prireditve je obiskalo lepo število ljudi, kar je zelo razveseljivo, še posebej pa sem vesel, ker organizatorji prireditve vsako leto še nadgradijo in tako poskrbijo še za večji obisk in promocijo kraja. Njihovo delo nikakor ni lahko, zato si zaslužijo veliko pohvalo.

Županov kotiček 2015/13

Monday, 11. May 2015

Minuli konec tedna so se začele prireditve, povezane z mesecem narcis, ki so že v polnem razcvetu. V petek je na Pristavi v Javorniškem Rovtu nastopila domača skupina The Poušters, v soboto pa je bila organizirana slovesnost ob vrnitvi statusa planinske koče domu Pristava. Naslednji teden se bodo prireditve ob mesecu narcis z Javorniškega Rovta preselile v Planino pod Golico, kjer bo v petek na ogled komedija ''En lahek komad ali vsakemu po svoje!'', v soboto pa bo med drugim organizirano srečanje harmonikarjev ''Golica na Golici'', otroški živ-žav, izbor miss narcis 2015, nastop ansambla Donačka, bogat srečelov itd. Na ta dan bo z Jesenic v Planino pod Golico vozil tudi brezplačni avtobus, delovala pa bo tudi sedežnica Španov vrh, ki bo obiskovalce na njihovo željo popeljala nad narcisne poljane. Pogled na jeseniške poljane, polne narcis, je v tem času v letu res edinstven in čudovit, zato upam, da si bo jeseniško pokrajino uspelo ogledati čim več ljudi.

Županov kotiček 2015/12

Sunday, 03. May 2015

Prvomajsko srečanje je tudi letos, že tradicionalno, potekalo na Pristavi. Kljub slabemu vremenu se je zbralo okoli 500 ljudi, kar je pohvalno dejstvo, ki priča tudi o tem, da ljudje še vedno niso pozabili starih navad, ko se je ob prazniku dela na Pristavi zbralo tudi več kot 1000 ljudi, ki so družno proslavili ta delavski praznik. Tradicijo bomo skupaj s SKEI - sindikalno podružnico družbe Acroni ohranjali tudi v prihodnje in tako delavcem Acronija kot ostalim občanom tudi na tak način zagotavljali prijetno skupno druženje in sprostitev.

Županov kotiček 2015/11

Thursday, 16. April 2015

V sredo je v Kolpernu potekala javna obravnava državnega prostorskega načrta (DPN) za dograditev avtocestnega predora Karavanke, ki ga lahko zainteresirani najdejo tudi na občinski spletni strani ali na Občini Jesenice. Udeležilo se jo je precejšnje število zainteresiranih posameznikov, kar me je zelo razveselilo, saj smo s tem pripravljavcem načrta še dodatno pokazali, da nam ni vseeno za to, kaj se bo zaradi tega državnega projekta dogajalo v naši občini. Ker pripravljavci osnutka DPN do tega trenutka večine ključnih pripomb s strani lokalne skupnosti žal niso upoštevali, smo včeraj tudi uradno vložili pripombe na trenutno razgrnjeni DPN, enako pa so storili tudi predstavniki Sveta KS Hrušica, na katero bo investicija še posebej vplivala.

Spoštovani občani in občanke,

čestitam vam ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju, in 1. maju, prazniku dela. Preživite prijetne in mirne praznike.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar ter ostalimi sodelavci

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6
You are here: OBČINA JESENICE Župan
 • Občina Jesenice

  Cesta železarjev 6
  4270 Jesenice

  T: +386 (0)4 5869 200
  F: +386 (0)4 5869 270
  E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  I: www.jesenice.si

  Uradne ure

  Pon, Tor: 8:00 - 14:30
  Sre: 8:00 - 16:30
  Pet: 8:00 - 12:30

For a better browsing experience we use cookies. By continuing to use this website, you accept the use of cookies. Details are explained in the legal notice, where you can also read how to disable the use of cookies at any time.