Občina Jesenice

 
       OBČINA JESENICE Župan

Župan (83)

Spoštovani občani in občanke! Lokalne volitve 2014 so za nami in odločili ste, da vodenje občine tudi v naslednjih štirih letih zaupate meni. Za vsak vaš glas tako v prvem kot v drugem krogu se vam iskreno zahvaljujem, hkrati pa svojo funkcijo prevzemam z veliko odgovornostjo do vas, kajti zavedam se, da vaš glas pomeni tudi zaupanje vame. Zahvaljujem se tudi za podporo, ki so mi jo v drugem krogu ponudile nekatere od ostalih političnih strank, pri čemer me navdaja upanje, da nas v naslednjih štirih letih ne bodo vodile spone strankarskih razlik, temveč enak cilj, ki je bil in bo še naprej skrb za dobro naše občine in njenih občanov.

Letošnja volilna kampanja je bila še posebej težka – ne le zaradi dveh krogov županskih volitev, temveč zaradi očitkov, predsodkov in polen pod nogami, ki so se pojavili v času kampanje. Verjamem, da so se vsi moji protikandidati v kampanjo podali s ciljem izboljšati naše mesto in so se pri tem zelo dobro odrezali, za kar jim čestitam. Še posebej čestitam svojemu protikandidatu v drugem krogu, dr. Ahmedu Pašiću, ki je z zelo dobrim volilnim rezultatom dokazal, da tudi novinec v politiki lahko zelo veliko doseže. Je pa volilna kampanja čas, ko na plan pridejo tudi tiste malo manj lepe stvari in pristransko medijsko poročanje, nad katerim sem, iskreno povedano, zelo razočaran. Občina Jesenice je že desetletja ena najbolj multikulturnih občin v Sloveniji, v njej živimo prebivalci mnogih verskih prepričanj in porekel. Kljub temu, da nam nekateri to štejejo za naš minus, sem trdno prepričan, da je to ena od naših kvalitet, ki nas bogati. Od nekdaj smo znali gledati čez končnice naših priimkov in živeti v sožitju eden z drugim, ne glede na naše poreklo. Zato me še toliko bolj boli, ker se zavedam, da je, predvsem s pomočjo medijev, tokratna politična kampanja sprožila tudi različna verska vprašanja, stereotipe in predsodke. In še bolj me zaboli, ko slišim, da je bila občanka tudi še po končanih volitvah ob opravljanju opravkov v eni od javnih ustanov žrtev verbalnega napada le zaradi svojega imena in priimka. Dragi moji Jeseničani, boljši smo od tega in ne smemo pozabiti na našo složno zgodovino.

Občinski svet občine Jesenice bo v tem mandatu prevetren, veliko članov bo novih. Verjamem, da bomo imeli kakovosten občinski svet, kjer se bodo sveže ideje novih članov nadgrajevale z izkušnjami starih. Delovali bomo v skladu z zakonodajo in z našimi zmožnostmi, odgovorno in pošteno. Zavedam se, da bo vodenje občine v teh negotovih časih še posebej velik in težak izziv, vendar vam zagotavljam, da bomo skupaj z Občinskim svetom občine Jesenice trdo delali in naredili vse, kar je v naši moči, da vas ne bomo razočarali.

Vaš župan,
Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

župan občine Jesenice
Kontakt
Telefon: 04 5869 230
Faks: 04 5869 270
E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ostale informacije
Naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Pisarna:  1. nad / 5
Poklic: elektrotehnik
Politična stranka SD - Socialni demokrati
Datum rojstva: 29.3.1956

Občino predstavlja in zastopa župan. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja.

Župan opravlja naslednje naloge:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem statut, odloke in druge splošne akte iz pristojnosti občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem občinski proračun, spremembe proračuna, rebalans in zaključni račun
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem občine,
 • poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna
 • odgovarja za izvrševanje občinskega proračuna, ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna
 • predlaga sklic redne ali izredne seje občinskega sveta, ter predlaga obravnavanje zadev na sejah občinskega sveta
 • gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar
 • sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine v rokih, določenih za pripravo, spremembo in rebalans proračuna za določeno časovno obdobje
 • sprejema posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine
 • odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski poračun
 • skrbi in odgovarja za objavo in izvajanje splošnih aktov in drugih odločitev občinskega sveta
 • imenuje in razrešuje najmanj enega in največ tri podžupane izmed članov občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja ter njihove notranje organizacije, ter določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • organizira sistem notranjih kontrol in notranje revizije občine
 • odloča o sklenitvi oz. prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja občinske uprave oz. kolikor zakon ne določa drugače
 • odloča v upravnih postopkih iz izvirne pristojnosti občine na II. stopnji
 • sprejema sklepe o javnih razgrnitvi aktov s področja urejanja prostora ter njihovih sprememb in dopolnitev
 • zadrži objavo splošnega akta, če meni, da je neustaven oz. nezakonit
 • zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine
 • sprejema začasne nujne ukrepe v izjemnih razmerah
 • imenuje člane odborov in komisij, ter druge strokovne organe občine, kolikor to ni izrecno pridržano občinskemu svetu
 • v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, kolikor to ni v izključni pristojnosti občinskega sveta
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa veljavna zakonodaja, predpisi občine in naloge za katere ga v skladu z zakonom pooblasti občinski svet.
 • Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja.

Županov kotiček 2015/6

Wednesday, 25. February 2015

Hitro se bližamo mesecu marcu, ko občina Jesenice praznuje svoj praznik. Proslava bo, kot običajno, na dan občinskega praznika, 20. marca, v dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Hkrati bo od 19. do 22. marca organiziran tudi tradicionalni Jožefov sejem, ki bo tudi letos na Stari Savi. Na tej lokaciji poteka že nekaj let, pri čemer je velika prednost tudi neposredna bližina večjega števila parkirnih mest, k še bolj enostavnemu dostopu pa bo pripomogla tudi prečna povezava od TVD Partizana Jesenice do območja Hrenovice, ki bo po zagotovilih investitorja zgrajena do začetka septembra.

Županov kotiček 2015/5

Friday, 06. February 2015

Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil nekaj aktualnih informacij. Pomembna informacija je zagotovo ta, da se eden največjih projektov na komunalnem področju, gradnja kanalizacije Podmežakla, zaključuje, kanalizacija je v celoti zgrajena, v letošnjem letu bodo uredili le še pločnike. Občina Jesenice je
pred tedni prejela uporabno dovoljenje za primarni vod, pred dnevi pa tudi za sekundarni vod kanalizacije.

"Po prejemu vseh potrebnih dovoljenj bomo začeli s priključitvijo individualnih objektov na kanalizacijo, preko katere se bo fekalna in odpadna voda dovajala do centralne čistilne naprave na Slovenskem Javorniku, ki je trenutno še v izgradnji. S tem bomo znatno razbremenili tudi reko Savo, ki bo tako območje Jesenic zapustila bistveno bolj čista kot doslej,"

Županov kotiček 2015/4

Tuesday, 27. January 2015

Ob koncu leta je bil objavljen javni razpis za prosto delovno mesto direktorja družbe JEKO-IN d.o.o., Jesenice, saj se sedanjemu direktorju izteka mandat. Za potek postopka je zadolžena razpisna komisija, sestavljena iz 3 predstavnikov Občine Jesenice in 2 predstavnikov Občine Žirovnica. Občini sta namreč lastnici podjetja, župana pa sestavljava Svet ustanoviteljev, ki v končni fazi potrdi s strani razpisne komisije izbranega kandidata za direktorja. Na razpis se je prijavilo 12 kandidatov, odločitev o izbranem kandidatu pa bo znana v kratkem. Postopek izbora s strani razpisne komisije sicer še ni popolnoma končan, si pa vsekakor želim dobrega direktorja, ki bo deloval v javnem interesu in v dobro občanov in občank Jesenic in Žirovnice.

Županov kotiček 2015/3

Friday, 16. January 2015
Urša Petrnel

Radio Triglav je v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice s slavnostno akademijo obeležil 50­-letnico delovanja.

"Radio Triglav je lokalni medij, ki tako že petdeset let skrbi za obveščanje občanov o dogodkih tako iz naše kot s sosednjih občin, zato vodstvu radia za dobro delo čestitam in jim želim uspešno delovanje tudi naprej,"

je ob tem dejal župan Tomaž Tom Mencinger.

Potem ko so na decembrski seji občinskega sveta občinski svetniki potrdili podaljšanje urbanistične pogodbe, naj bi še ta mesec vendarle nadaljevali gradnjo blokov in komunalne infrastrukture v Hrenovici.

Županov kotiček 2015/2

Tuesday, 13. January 2015

V januarju naj bi končno prišlo do nadaljevanja investicije na območju Hrenovice. Na decembrski seji občinskega sveta so svetniki in svetnice namreč potrdili podaljšanje urbanistične pogodbe, katere predmet je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Hrenovice, ki vključuje izgradnjo večstanovanjskih objektov, dovozne poti in nadhoda ter pridobitev njihovega uporabnega dovoljenja. Po besedah predstavnikov investitorja, tj. podjetje Anepremičnine d.o.o., je za začetek investicije, do katerega naj bi prišlo še v tem mesecu, vse pripravljeno, po njihovih izračunih pa naj bi jo zaključili do septembra 2015, ko naj bi pridobili tudi uporabno dovoljenje. Informacije smo na Občini izredno veseli, saj se, glede na zagotovitve investitorja, končno bliža tisto, česar smo si močno želeli, tj. končna ureditev območja, ki je bil dolga leta neurejen in neuporaben. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja bodo postali funkcionalni tudi štirje stanovanjski bloki, pri čemer investitor zagotavlja, da bodo stanovanja na trgu ponujena na mladim prijazen način, ter prečna povezava od TVD Partizana preko bohinjske proge do območja Hrenovice, ki bo tako ta del in Staro Savo povezal s preostalimi Jesenicami tako, da bo dostop do nekaterih pomembnejših objektov (npr. gimnazija, vrtec, knjižnica itd.) za občane še bolj preprost.

Županov kotiček 2015/1

Wednesday, 07. January 2015

"Pred nekaj dnevi smo zapluli v novo leto, ki smo ga na Jesenicah, tako kot običajno, pričakali v družbi veselih ljudi, glasbe in dobre volje. Silvestrovanje je letos prvič potekalo v dvorani Podmežakla, in sicer pod okriljem Zavoda za šport kot glavnega organizatorja, udeležilo pa se ga je približno 400 ljudi. Odločitev za letošnjo lokacijo se je zaradi nizkih vremenskih temperatur izkazala še za toliko bolj pravo, hkrati pa se lahko tudi dvorana pohvali s še enim uspešnim glasbenim dogodkom več. Kljub temu, da se je leto šele začelo, pa že zdaj razmišljamo, kje in kako bo silvestrovanje potekalo drugo leto, pri čemer bomo skušali poskrbeti, da bo prireditev še bolj zanimiva in obiskana."

Županov kotiček 2014/22

Friday, 19. December 2014
Urša Petrnel

Prihodnji teden bodo na nadaljevanju druge redne seje jeseniški občinski svetniki nadaljevali obravnavo proračuna za leto 2015.

"Na drugi redni seji občinskega sveta je bila splošna razprava o predlogu proračuna prekinjena. Sprejet je bil sklep, da se splošna obravnava o predlogu nadaljuje na decembrski seji. Po seji občinskega sveta je bil sklican usklajevalni sestanek s predstavniki političnih strank in nosilci list, ki so zastopani v občinskem svetu. Dogovorjeno je bilo, da se na decembrski seji nadaljuje prva obravnava predloga proračuna, saj je le-ta skladen s trenutno veljavno zakonodajo, vključuje zakonske obveznosti, ki jih je dolžna financirati občina, in že prevzete obveznosti ter v preostalem delu predstavlja osnovo za razpravo in uskladitev prioritetnih nalog občine za naslednje leto v okviru finančnih zmožnosti,"

Županov kotiček 2014/21

Friday, 05. December 2014
Urša Petrnel

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je na novembrski seji občinskega sveta predstavil nekaj aktualnih informacij. Glede na to, da se bližajo praznični decembrski dnevi, je povedal, da med 19. in 21. decembrom na Jesenicah načrtujejo sklop prireditev, ki bodo potekale pod okriljem projekta Zabavaj se v mestu. Občina Jesenice namreč že nekaj let v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 izvaja čezmejni projekt Mestni impulzi, zdaj pa se projekt zaključuje. Na Čufarjevem trgu in na Stari Savi se bo zvrstilo več dogodkov, tudi zabavnih; tako bo na Stari Savi nastopila skupina The Stroj, na Čufarjevem trgu pa Mambo Kings. Župan se nadeja, da bodo na ta način popestrili dogajanje v mestu za vse generacije.

Županov kotiček 2014/20

Thursday, 20. November 2014
Urša Petrnel

Sinoči so se jeseniški občinski svetniki sestali na drugi redni seji, po ustanovni seji prvi, na kateri so obravnavali vsebinske točke. Že pred sejo so zasedali tudi odbori in komisije občinskega sveta.

"Razprave je bilo kar precej, kar je na začetku mandata razumljivo, veseli pa me, da je bila razprava plodna in tehtna. Vsi se namreč zavedamo, da delamo v dobro občine in njenih občanov, zato je v taki luči potrebno tudi razpravljati in sprejemati odločitve. Sveže oči zadeve vidijo drugače, zato je dobro, da se stvari razjasnijo in lahko skupaj sprejmemo tudi kakšno boljšo odločitev oziroma rešitev,"

Županov kotiček 2014/18

Friday, 17. October 2014
Urša Petrnel

Prejšnji teden je Splošna bolnišnica Jesenice pripravila slovesnost ob položitvitemeljnega kamna za nov Urgentni center Jesenice.

"Ta center bo pomembna pridobitev za vse paciente tako z bližnje kot daljne okolice, poleg centra pa se lahko pohvalijo tudi s pred kratkim odprtim prenovljenim porodnim blokom. Splošna bolnišnica Jesenice bo po zaključku izgradnje urgentnega centra tako zagotovo spadala med ene najsodobnejših bolnišnic v državi, za njihov trud in odlično delo pa si zagotovo pohvale zaslužijo vsi zaposleni,"

Županov kotiček 2014/17

Friday, 26. September 2014
Urša Petrnel

Prejšnji teden so župani, katerih občine so vključene v projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop« (projekt GORKI), predstavili potek samega projekta.

''V Občini Jesenice znotraj projekta GORKI izvajamo dve investiciji, in sicer Izgradnja kanalizacije ter nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave (CČN) v občini Jesenice ter Izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle, vrednost celotnega projekta pa se giblje okoli 8,5 milijona evrov. Pri izvajanju CČN Jesenice sicer prihaja do terminskega zamika zaradi varovanja gradbene jame in potrebnega zniževanja podtalnice (zaradi tega zamika bo prišlo do krajšega poskusnega obratovanja), izgradnja kanalizacije Podmežakla pa je praktično pri koncu. Rok za dokončanje celotnega projekta GORKI je konec leta 2015. V zadnji številki Jeseniških novic je objavljena tudi informacija o komunalnem prispevku za območje Podmežakle in primer izračuna le-tega, kar je zelo koristno branje za krajane tega območja'',

Županov kotiček - 2014/14

Friday, 22. August 2014
Urša Petrnel

"V preteklih dneh smo bili na Občini obveščeni o zaključku obnove in rekonstrukcije mostu v Trebežu. Ob tem je treba povedati, da dejansko ni znano, v čigavi lasti je most. Občina je že leta 2010 ugotavljala stanje lastništva mostu in dostopa do večstanovanjskega objekta ob njem, na podlagi česar je bilo ugotovljeno, da dostop do objekta, skupaj z mostom, ni kategorizirana cesta in tamkajšnja zemljišča niso v lasti Občine Jesenice. Obnove mostu tako ni bilo možno izvesti na podlagi določil Zakona o cestah kot investicijska vzdrževalna dela, temveč bi morala biti obnova podvržena določilom zakonodaje s področja graditve objektov,"

je povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Potegoval se bo še za tretji županski mandat

Friday, 05. September 2014
Urša Petrnel

»Dolgo časa sem bil v dilemi, ali naj se ponovno odločim za kandidaturo. Glede na zastavljene projekte, ki jih je treba dokončati, sem se na koncu odločil, da grem na volitve še tretjič. Kandidiral bom pod okriljem stranke Socialni demokrati, ki ji pripadam že ves čas,«

pravi župan Tomaž Tom Mencinger.

V pogovoru je predstavil opravljeno delo v tem mandatu in spregovoril tudi o bodočih projektih.

Županov kotiček - 2014/13

Friday, 11. July 2014
Urša Petrnel

Župan Tomaž Tom Mencinger je na zadnji seji občinskega sveta izpostavil športni dosežek Anžeta Kopitarja, ki je v treh letih že drugič osvojil Stanleyjev pokal skupaj z ekipo Los Angeles Kings v finalu najmočnejše hokejske lige na svetu NHL. Kot je dejal župan, na občini razmišljajo, da bi se na neki način oddolžili Anžetu, ki je ponesel glas Jesenic in Slovenije v svet. Tako bodo družini Kopitar predlagali, da bi dvorani Podmežakla dali ime Anžeta Kopitarja.

"V dvorani Podmežakla sta tako Anže kot njegov oče Matjaž začela igrati hokej, zato bi bili počaščeni, če bi jo lahko poimenovali po njem,"

Županov kotiček - 2014/12

Monday, 23. June 2014
Urša Petrnel

Pretekli vikend sta Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice organizirala že tradicionalno Kulturno mavrico Jesenic, ki je bila letos že osma po vrsti.

"Na dogodku se vsako leto z atraktivnim programom predstavijo kulturna društva različnih narodnosti, ki delujejo na območju Jesenic. V programu predstavijo tudi svoja kulturna izročila, zato je sam dogodek enkratna priložnost za prikaz raznolikosti kulture, ki nas vsak dan obkroža. Smo namreč mesto, kjer na relativno majhnem območju živijo ljudje različnih narodnosti, ta multikulturnost pa je velika prednost našega mesta,"

Županov kotiček - 2014/11

Friday, 06. June 2014
Urša Petrnel

Na majski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger predstavil nekaj aktualnih informacij. Med drugim je povedal, da nadaljujejo aktivnosti glede rešitve prostorskih težav Občinske knjižnice Jesenice.

»Po proučitvi različnih možnih lokacij je zdaj predlagana rešitev, da preuredimo prostore na obstoječi lokaciji v kompleksu gledališča, kina, knjižnice in radia,«

je povedal župan.

Županov kotiček - 2014/10

Friday, 23. May 2014
Urša Petrnel

"V teh dneh smo bili obveščeni o razrešitvi direktorja Splošne bolnišnice Jesenice Igorja Horvata. Poslovni klub Evropske unije je pred kratkim podal oceno, da sta tako Splošna bolnišnica Jesenice kot njen menedžment med najboljšimi v regiji, zato nas je odločitev sveta zavoda resnično presenetila. Vsi vemo, da razmere v zdravstvu niso rožnate in posledično tudi v naši bolnišnici ne more biti precej drugače, vendar sem prepričan, da je Igor Horvat svoje delo opravljal korektno in z najboljšimi nameni. Glede na to, da razlogi za njegovo razrešitev niso bili ravno tehtni, se bojim, da je bila to zgolj politična odločitev, ki pa za Splošno bolnišnico Jesenice, ki je ravno v obdobju novih investicij – začela se bo namreč gradnja novega urgentnega bloka, poleg tega se prenavljajo tudi nekateri drugi deli bolnišnice – zagotovo ni najboljša,"

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 5
You are here: OBČINA JESENICE Župan
 • Občina Jesenice

  Cesta železarjev 6
  4270 Jesenice

  T: +386 (0)4 5869 200
  F: +386 (0)4 5869 270
  E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  I: www.jesenice.si

  Uradne ure

  Pon, Tor: 8:00 - 14:30
  Sre: 8:00 - 16:30
  Pet: 8:00 - 12:30

For a better browsing experience we use cookies. By continuing to use this website, you accept the use of cookies. Details are explained in the legal notice, where you can also read how to disable the use of cookies at any time.