Občina Jesenice

 
       OBČINA JESENICE Župan

Župan (116)

Spoštovani občani in občanke! Lokalne volitve 2014 so za nami in odločili ste, da vodenje občine tudi v naslednjih štirih letih zaupate meni. Za vsak vaš glas tako v prvem kot v drugem krogu se vam iskreno zahvaljujem, hkrati pa svojo funkcijo prevzemam z veliko odgovornostjo do vas, kajti zavedam se, da vaš glas pomeni tudi zaupanje vame. Zahvaljujem se tudi za podporo, ki so mi jo v drugem krogu ponudile nekatere od ostalih političnih strank, pri čemer me navdaja upanje, da nas v naslednjih štirih letih ne bodo vodile spone strankarskih razlik, temveč enak cilj, ki je bil in bo še naprej skrb za dobro naše občine in njenih občanov.

Letošnja volilna kampanja je bila še posebej težka – ne le zaradi dveh krogov županskih volitev, temveč zaradi očitkov, predsodkov in polen pod nogami, ki so se pojavili v času kampanje. Verjamem, da so se vsi moji protikandidati v kampanjo podali s ciljem izboljšati naše mesto in so se pri tem zelo dobro odrezali, za kar jim čestitam. Še posebej čestitam svojemu protikandidatu v drugem krogu, dr. Ahmedu Pašiću, ki je z zelo dobrim volilnim rezultatom dokazal, da tudi novinec v politiki lahko zelo veliko doseže. Je pa volilna kampanja čas, ko na plan pridejo tudi tiste malo manj lepe stvari in pristransko medijsko poročanje, nad katerim sem, iskreno povedano, zelo razočaran. Občina Jesenice je že desetletja ena najbolj multikulturnih občin v Sloveniji, v njej živimo prebivalci mnogih verskih prepričanj in porekel. Kljub temu, da nam nekateri to štejejo za naš minus, sem trdno prepričan, da je to ena od naših kvalitet, ki nas bogati. Od nekdaj smo znali gledati čez končnice naših priimkov in živeti v sožitju eden z drugim, ne glede na naše poreklo. Zato me še toliko bolj boli, ker se zavedam, da je, predvsem s pomočjo medijev, tokratna politična kampanja sprožila tudi različna verska vprašanja, stereotipe in predsodke. In še bolj me zaboli, ko slišim, da je bila občanka tudi še po končanih volitvah ob opravljanju opravkov v eni od javnih ustanov žrtev verbalnega napada le zaradi svojega imena in priimka. Dragi moji Jeseničani, boljši smo od tega in ne smemo pozabiti na našo složno zgodovino.

Občinski svet občine Jesenice bo v tem mandatu prevetren, veliko članov bo novih. Verjamem, da bomo imeli kakovosten občinski svet, kjer se bodo sveže ideje novih članov nadgrajevale z izkušnjami starih. Delovali bomo v skladu z zakonodajo in z našimi zmožnostmi, odgovorno in pošteno. Zavedam se, da bo vodenje občine v teh negotovih časih še posebej velik in težak izziv, vendar vam zagotavljam, da bomo skupaj z Občinskim svetom občine Jesenice trdo delali in naredili vse, kar je v naši moči, da vas ne bomo razočarali.

Vaš župan,
Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

župan občine Jesenice
Kontakt
Telefon: 04 5869 230
Faks: 04 5869 270
E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ostale informacije
Naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Pisarna:  1. nad / 5
Poklic: elektrotehnik
Politična stranka SD - Socialni demokrati
Datum rojstva: 29.3.1956

Občino predstavlja in zastopa župan. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja.

Župan opravlja naslednje naloge:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem statut, odloke in druge splošne akte iz pristojnosti občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem občinski proračun, spremembe proračuna, rebalans in zaključni račun
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem občine,
 • poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna
 • odgovarja za izvrševanje občinskega proračuna, ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna
 • predlaga sklic redne ali izredne seje občinskega sveta, ter predlaga obravnavanje zadev na sejah občinskega sveta
 • gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar
 • sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine v rokih, določenih za pripravo, spremembo in rebalans proračuna za določeno časovno obdobje
 • sprejema posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine
 • odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski poračun
 • skrbi in odgovarja za objavo in izvajanje splošnih aktov in drugih odločitev občinskega sveta
 • imenuje in razrešuje najmanj enega in največ tri podžupane izmed članov občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja ter njihove notranje organizacije, ter določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • organizira sistem notranjih kontrol in notranje revizije občine
 • odloča o sklenitvi oz. prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja občinske uprave oz. kolikor zakon ne določa drugače
 • odloča v upravnih postopkih iz izvirne pristojnosti občine na II. stopnji
 • sprejema sklepe o javnih razgrnitvi aktov s področja urejanja prostora ter njihovih sprememb in dopolnitev
 • zadrži objavo splošnega akta, če meni, da je neustaven oz. nezakonit
 • zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine
 • sprejema začasne nujne ukrepe v izjemnih razmerah
 • imenuje člane odborov in komisij, ter druge strokovne organe občine, kolikor to ni izrecno pridržano občinskemu svetu
 • v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, kolikor to ni v izključni pristojnosti občinskega sveta
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa veljavna zakonodaja, predpisi občine in naloge za katere ga v skladu z zakonom pooblasti občinski svet.
 • Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja.

Županov kotiček 2016/6

Tuesday, 09. February 2016

Pretekli četrtek je v dvorani Kolpern na Stari Savi potekala javna obravnava noveliranega dokumenta Občinskega razvojnega programa za obdobje 2011–2025. Dogodka se je sicer udeležilo le okrog 20 predstavnikov javnosti, kar me rahlo preseneča, saj gre za enega temeljnih dokumentov naše občine in bi bila tudi v tej fazi sprejemanja dokumenta zelo dobrodošla večja zainteresiranost samih občanov in s tem njihovo sodelovanje. V vsakem primeru pa smo zelo hvaležni za vse prejete pripombe in predloge, do katerih se bomo v kratkem tudi opredelili. Končna obravnava dokumenta in njegov sprejem na seji Občinskega sveta občine Jesenice sta predvidena konec naslednjega meseca.

Županov kotiček 2016/5

Monday, 01. February 2016

Pretekli teden je bila Dnevnikova izvidnica, priloga časopisa Dnevnik, namenjena našim Jesenicam. Bistvo priloge je, da v določene občine pošljejo dva tujca, ki v občini preživita konec tedna, nato pa občino »ocenita« na podlagi svoje izkušnje. Kljub temu, da ocena naše občine ni idealna, pa vidim v tem prispevku velik plus, saj tudi prek oči tujcev, ki sta našo občino obiskala prvič, vidimo, kje so naši neizkoriščeni potenciali in kaj moramo spremeniti, če želimo v občino privabiti več turistov in ustvariti pozitivno turistično izkušnjo. Največji »minus«, naveden v prispevku, je bil predvsem neustrezen odpiralni čas muzejskih objektov in Turistično-informacijskega centra, zato v kratkem načrtujemo spremembo tudi na tem področju. Največji izpostavljen »plus«, na katerega sem tudi sam zelo ponosen, pa je prijaznost vseh domačinov. Slednje potrjuje dejstvo, ki ga prebivalci Jesenic od nekdaj poznamo, in sicer da na Jesenicah živijo prijazni, srčni ljudje, ki vsakega prišleka sprejmejo z odprtimi rokami.

Voščilo ob kulturnem prazniku

Monday, 08. February 2016

Spoštovani občani in občanke,

ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku, vam iskreno čestitam.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar in Miho Reboljem ter ostalimi sodelavci Občine Jesenice

Županov kotiček 2016/4

Monday, 25. January 2016

Mladinski svet Jesenice je na Občino Jesenice pred kratkim naslovil pobudo, da bi letos FeSteelVal, dogodek, ki ga bodo letos organizirali že tretje leto po vrsti, razširili s projektom stenskih poslikav. Danes je na to temo v Kabinetu župana potekal sestanek, kjer so predstavniki Mladinskega sveta Jesenice idejo predstavili podrobneje in se s predstavniki Občine Jesenice dogovorili, na kakšen način bi jo lahko najlažje izpeljali. Občina Jesenice idejo vsekakor podpira, saj bodo na ta način lahko polepšane določene lokacije oziroma objekti v občinski lasti, ki bodo tako dobili novo, lepšo podobo, obenem pa je potrebno pohvaliti tudi angažiranost predstavnikov Mladinskega sveta Jesenice, ki z dobrimi idejami FeSteelVal vsako leto nadgrajujejo.

Županov kotiček 2016/3

Thursday, 21. January 2016

Župan Tomaž Tom Mencinger je izrazil zadovoljstvo ob napovedi vodstva družbe Acroni, da bodo v letošnjem letu na novo zaposlili petdeset ljudi, zlasti metalurgov.

 Veseli me, da se podjetje razvija in širi dejavnosti.  Občina Jesenice pa skuša po svojih močeh ustvariti pogoje za uspešno poslovanje in razvoj podjetij v občini,

je povedal župan.

Spodbudno je tudi, da Acroni podeljuje štipendije dijakom in študentom in da tehnični poklici, zlasti metalurški, znova pridobivajo veljavo, kot so jo nekoč že imeli.

Županov kotiček 2016/2

Monday, 18. January 2016

Nujna medicinska pomoč se je iz Zdravstvenega doma Jesenice že preselila v prostore novega Urgentnega centra Jesenice. Po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja za občane Jesenic to pomeni, da bodo nujno medicinsko pomoč odslej morali poiskati v urgentnem centru Splošne bolnišnice Jesenice in ne več v zdravstvenem domu. Stavba zdravstvenega doma bo ponoči, ob vikendih in praznikih zaprta.

Župan je izrazil zadovoljstvo, da se število porodov v jeseniški bolnišnici povečuje, kar je dokaz dobrega dela tamkajšnjega osebja. „Znali so prisluhniti porodnicam in njihovim željam in potrebam, tako da k njim prihajajo rodit ženske ne le z Jesenic, ampak tudi s širšega območja Gorenjske in tudi iz drugih delov Slovenije. Prijaznost osebja, strokovnost in na splošno dobro klima v bolnišnici zagotovo pripomorejo, da se dober glas o bolnišnici širi,“ je dejal župan.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pinter ter s člani občinskega sveta ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice, iskreno čestita vsem občanom in občankam. Osrednje prireditve v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice se je udeležil tudi predsednik države, podeljena pa so bila tudi občinska priznanja.

Županov kotiček 2016/1

Monday, 11. January 2016

Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil nekaj aktualnih informacij. Povedal je, da je projekt GORKI, v sklopu katerega so nadgradili Centralno čistilno napravo Jesenice in zgradili kanalizacijo v Podmežakli, tudi v finančnem smislu zaključen. Skupaj s spremljajočo investicijo v ureditev druge potrebne infrastrukture je bil vreden okrog deset milijonov evrov, od tega je Občina Jesenice prispevala 3,5 milijona iz občinskega proračuna. Projekt GORKI je bil sicer v pretežni meri sofinanciran iz evropskih sredstev, pri čemer je župan povedal, da so tudi za opravljena dodatna dela na čistilni napravi, ki so povišala stroške investicije, uspeli zagotoviti pokritje s strani sofinanciranja. Centralna čistilna naprava je v fazi poskusnega obratovanja.

Županov kotiček 2015/26

Thursday, 17. December 2015

Splošna bolnišnica Jesenice je pred kratkim odprla novi Urgentni center, ki je tako tudi že začel sprejemati paciente. Urgentni center je ogromna pridobitev ne le za samo bolnišnico, temveč tudi za občino in celotno gorenjsko regijo, z njo pa jeseniška bolnišnica postaja regijska bolnišnica z najsodobnejšo opremo in prostori. Prepričan sem, da lahko zaradi nove pridobitve, predvsem pa zaradi dejstva, da jeseniška bolnišnica slovi po odlični oskrbi ter strokovnem in prijaznem osebju, Splošno bolnišnico Jesenice brez pretiravanja uvrstimo med najboljše bolnišnice v državi, kar mi je kot županu in Jeseničanu v velik ponos.

Velikonočno voščilo

Friday, 03. April 2015

Spoštovane občanke in občani,

želimo vam mirne in lepe velikonočne praznike v krogu vaših najbližjih.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar ter z ostalimi sodelavci

Županov kotiček 2015/25

Tuesday, 08. December 2015

V preteklih dneh se je končala izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnova vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti, kar tako za tamkajšnjo krajevno skupnost kot za celotno občino predstavlja veliko pridobitev, saj smo uspeli komunalno urediti še en pomemben del naše občine. Hkrati se nadaljuje tudi izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež, ki naj bi se izvajala predvidoma do aprila 2016, prejeli pa smo tudi že gradbeno dovoljenje za izgradnjo obvoznice Lipce, kar pomeni, da bomo že v januarju objavili javni razpis za izbiro izvajalca, nato pa se bo lahko začela tudi izgradnja.

Županov kotiček 2015/24

Tuesday, 24. November 2015

V soboto so se končali 28. Čufarjevi dnevi, ki so tudi tokrat ponudili izredno dober program s kakovostnimi gledališkimi predstavami. Festival ljubiteljskih gledališč, ki nosi ime po Jeseničanu Tonetu Čufarju, je v slovenskem prostoru zelo cenjen in zato ljubiteljska gledališča vsako leto nanj prijavijo veliko število gledaliških predstav. Še posebej veseli dejstvo, da je bila dvorana Gledališča Toneta Čufarja vsak dan festivala popolnoma polna, kar prav tako kaže na kakovost festivala oziroma predstav, ki jih ponuja. Čufarjevi dnevi so eden izmed tradicionalnih jeseniških kulturnih dogodkov, ki pomembno zaznamujejo naše mesto, zato se organizatorjem za njihov vsakoletni trud zahvaljujem in jim čestitam za že 28. uspešno izvedbo festivala.

Županov kotiček 2015/23

Tuesday, 03. November 2015

V zadnjem času lahko v medijih zasledimo ogromno poročanja o begunski oziroma migrantski krizi, s katero se trenutno sooča Slovenija. Na krizo nismo imuni niti na Jesenicah, kar je, glede na našo obmejno lokacijo, razumljivo. Preko Jesenic je bilo v zadnjih štirinajstih dneh z vlaki prepeljanih že več tisoč evidentiranih beguncev oziroma migrantov, vendar pa njihov prevoz poteka v organiziranem spremstvu policije ter z vednostjo in odobritvijo avstrijskih varnostnih organov o njihovem sprejetju. Prišlo je tudi do nekaj poskusov samostojnega prečkanja meje preko predora Karavanke, vendar pa so bili ti posamezniki oziroma skupine le-teh napoteni nazaj v nastanitvene centre. Ob vsem tem je treba pohvaliti tako delavce Slovenskih železnic na jeseniški železniški postaji kot tudi jeseniške policiste, ki so poskrbeli za dogovor z migranti, da so se ti v miru in brez kakršnih koli izgredov prostovoljno vrnili v nastanitvene centre po državi. Zaenkrat prehod skozi Jesenice torej poteka brez kakršnih koli posebnosti, informacij, da bi se to na kakršen koli način spremenilo, bodisi z izgradnjo še enega nastanitvenega centra na mejnem platoju Karavanke bodisi z zaprtjem avstrijske meje, pa zaenkrat nimamo.

Županov kotiček 2015/22

Tuesday, 13. October 2015

V začetku meseca je bila po trimesečnem odmoru sklicana 8. redna seja Občinskega sveta. Dnevni red seje je bil iz tega razloga precej obsežen, med ključnimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, so bili Statut občine Jesenice, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče, svetniki pa so se seznanili tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice ter potrdili prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice. Na naslednji seji nas čaka že prva obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2016, zato poteka že tudi intenzivna priprava le-tega. Žal ugotavljamo, da je proračun vsako leto težje sestaviti, saj je zakonskih obvez vedno več, močno se povečuje tekoča poraba, hkrati pa investicijskega potenciala praktično ni več. Vseeno upamo, da bomo uspeli sestaviti in predlagati takšen proračun, da bomo z njim lahko zadovoljni vsi – tako občinska uprava, ki ga izvršuje, svetniki in tudi sami občani, za katere se denar tako ali drugače v končni fazi namenja.

Voščilo ob dnevu državnosti

Wednesday, 24. June 2015

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

Ob dnevu državnosti, prazniku naše domovine, vam iskreno čestitamo in vam želimo prijetno, ponosno in radostno praznovanje.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar in Miho Reboljem ter ostalimi sodelavci Občine Jesenice

Županov kotiček 2015/21

Monday, 28. September 2015

V preteklem tednu je bil opravljen tehnični pregled za Centralno čistilno napravo Jesenice. Na podlagi pregleda bo treba odpraviti še nekaj pomanjkljivosti, kar je pri sami velikosti projekta popolnoma razumljivo, vendar pa računamo, da bodo te odpravljene v roku enega meseca in bo tako lahko izdana tudi odločba o poskusnem obratovanju. Slovesno otvoritev Centralne čistilne naprave, skupaj s kanalizacijo na območju Podmežakla, načrtujemo v prvi polovici novembra. 

Županov kotiček 2015/20

Thursday, 10. September 2015

V tednu od 7. do 13. septembra po celotni Evropi obeležujemo Evropski teden športa. Gre za novo pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi, pri kateri sodelujeta tudi Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice. V tem tednu sta zato pripravila različne športne aktivnosti, kot so rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa in kegljanje, ki se jih lahko udeleži vsak interesent. Evropski teden športa je namenjen spodbujanju udeležbe v športu in telesni dejavnosti ter ozaveščanju o njunih koristih. Namenjen je vsakomur, ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost, zato vabim vse občane, da se (ne le v omenjenem tednu, temveč na splošno) tudi sami vključijo v športne aktivnosti po svojem okusu in tako tudi na ta način poskrbijo za svoje zdravje. 

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 7
You are here: OBČINA JESENICE Župan
 • Občina Jesenice

  Cesta železarjev 6
  4270 Jesenice

  T: +386 (0)4 5869 200
  F: +386 (0)4 5869 270
  E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  I: www.jesenice.si

  Uradne ure

  Pon, Tor: 8:00 - 14:30
  Sre: 8:00 - 16:30
  Pet: 8:00 - 12:30

For a better browsing experience we use cookies. By continuing to use this website, you accept the use of cookies. Details are explained in the legal notice, where you can also read how to disable the use of cookies at any time.