Občina Jesenice

 
       OBČINA JESENICE Župan

Župan (76)

Spoštovani občani in občanke! Lokalne volitve 2014 so za nami in odločili ste, da vodenje občine tudi v naslednjih štirih letih zaupate meni. Za vsak vaš glas tako v prvem kot v drugem krogu se vam iskreno zahvaljujem, hkrati pa svojo funkcijo prevzemam z veliko odgovornostjo do vas, kajti zavedam se, da vaš glas pomeni tudi zaupanje vame. Zahvaljujem se tudi za podporo, ki so mi jo v drugem krogu ponudile nekatere od ostalih političnih strank, pri čemer me navdaja upanje, da nas v naslednjih štirih letih ne bodo vodile spone strankarskih razlik, temveč enak cilj, ki je bil in bo še naprej skrb za dobro naše občine in njenih občanov.

Letošnja volilna kampanja je bila še posebej težka – ne le zaradi dveh krogov županskih volitev, temveč zaradi očitkov, predsodkov in polen pod nogami, ki so se pojavili v času kampanje. Verjamem, da so se vsi moji protikandidati v kampanjo podali s ciljem izboljšati naše mesto in so se pri tem zelo dobro odrezali, za kar jim čestitam. Še posebej čestitam svojemu protikandidatu v drugem krogu, dr. Ahmedu Pašiću, ki je z zelo dobrim volilnim rezultatom dokazal, da tudi novinec v politiki lahko zelo veliko doseže. Je pa volilna kampanja čas, ko na plan pridejo tudi tiste malo manj lepe stvari in pristransko medijsko poročanje, nad katerim sem, iskreno povedano, zelo razočaran. Občina Jesenice je že desetletja ena najbolj multikulturnih občin v Sloveniji, v njej živimo prebivalci mnogih verskih prepričanj in porekel. Kljub temu, da nam nekateri to štejejo za naš minus, sem trdno prepričan, da je to ena od naših kvalitet, ki nas bogati. Od nekdaj smo znali gledati čez končnice naših priimkov in živeti v sožitju eden z drugim, ne glede na naše poreklo. Zato me še toliko bolj boli, ker se zavedam, da je, predvsem s pomočjo medijev, tokratna politična kampanja sprožila tudi različna verska vprašanja, stereotipe in predsodke. In še bolj me zaboli, ko slišim, da je bila občanka tudi še po končanih volitvah ob opravljanju opravkov v eni od javnih ustanov žrtev verbalnega napada le zaradi svojega imena in priimka. Dragi moji Jeseničani, boljši smo od tega in ne smemo pozabiti na našo složno zgodovino.

Občinski svet občine Jesenice bo v tem mandatu prevetren, veliko članov bo novih. Verjamem, da bomo imeli kakovosten občinski svet, kjer se bodo sveže ideje novih članov nadgrajevale z izkušnjami starih. Delovali bomo v skladu z zakonodajo in z našimi zmožnostmi, odgovorno in pošteno. Zavedam se, da bo vodenje občine v teh negotovih časih še posebej velik in težak izziv, vendar vam zagotavljam, da bomo skupaj z Občinskim svetom občine Jesenice trdo delali in naredili vse, kar je v naši moči, da vas ne bomo razočarali.

Vaš župan,
Tomaž Tom Mencinger

Tomaž Tom Mencinger

župan občine Jesenice
Kontakt
Telefon: 04 5869 230
Faks: 04 5869 270
E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ostale informacije
Naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Pisarna:  1. nad / 5
Poklic: elektrotehnik
Politična stranka SD - Socialni demokrati
Datum rojstva: 29.3.1956

Naloge župana

Občino predstavlja in zastopa župan. Mandatna doba župana traja štiri leta. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja.

Župan opravlja naslednje naloge:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem statut, odloke in druge splošne akte iz pristojnosti občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem občinski proračun, spremembe proračuna, rebalans in zaključni račun
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem občine,
 • poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna
 • odgovarja za izvrševanje občinskega proračuna, ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna
 • predlaga sklic redne ali izredne seje občinskega sveta, ter predlaga obravnavanje zadev na sejah občinskega sveta
 • gospodari s premoženjem občine v okviru pooblastil kot dober gospodar
 • sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine v rokih, določenih za pripravo, spremembo in rebalans proračuna za določeno časovno obdobje
 • sprejema posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine
 • odloči o pravnem poslu in sklene pravni posel, katerega predmet je ravnanje s stvarnim premoženjem občine
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski poračun
 • skrbi in odgovarja za objavo in izvajanje splošnih aktov in drugih odločitev občinskega sveta
 • imenuje in razrešuje najmanj enega in največ tri podžupane izmed članov občinskega sveta
 • predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja ter njihove notranje organizacije, ter določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • organizira sistem notranjih kontrol in notranje revizije občine
 • odloča o sklenitvi oz. prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja občinske uprave oz. kolikor zakon ne določa drugače
 • odloča v upravnih postopkih iz izvirne pristojnosti občine na II. stopnji
 • sprejema sklepe o javnih razgrnitvi aktov s področja urejanja prostora ter njihovih sprememb in dopolnitev
 • zadrži objavo splošnega akta, če meni, da je neustaven oz. nezakonit
 • zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine
 • sprejema začasne nujne ukrepe v izjemnih razmerah
 • imenuje člane odborov in komisij, ter druge strokovne organe občine, kolikor to ni izrecno pridržano občinskemu svetu
 • v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, kolikor to ni v izključni pristojnosti občinskega sveta
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa veljavna zakonodaja, predpisi občine in naloge za katere ga v skladu z zakonom pooblasti občinski svet.
 • Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja.

Županov kotiček 2014/21

Friday, 05. December 2014
Urša Petrnel

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je na novembrski seji občinskega sveta predstavil nekaj aktualnih informacij. Glede na to, da se bližajo praznični decembrski dnevi, je povedal, da med 19. in 21. decembrom na Jesenicah načrtujejo sklop prireditev, ki bodo potekale pod okriljem projekta Zabavaj se v mestu. Občina Jesenice namreč že nekaj let v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 izvaja čezmejni projekt Mestni impulzi, zdaj pa se projekt zaključuje. Na Čufarjevem trgu in na Stari Savi se bo zvrstilo več dogodkov, tudi zabavnih; tako bo na Stari Savi nastopila skupina The Stroj, na Čufarjevem trgu pa Mambo Kings. Župan se nadeja, da bodo na ta način popestrili dogajanje v mestu za vse generacije.

Županov kotiček 2014/20

Thursday, 20. November 2014
Urša Petrnel

Sinoči so se jeseniški občinski svetniki sestali na drugi redni seji, po ustanovni seji prvi, na kateri so obravnavali vsebinske točke. Že pred sejo so zasedali tudi odbori in komisije občinskega sveta.

"Razprave je bilo kar precej, kar je na začetku mandata razumljivo, veseli pa me, da je bila razprava plodna in tehtna. Vsi se namreč zavedamo, da delamo v dobro občine in njenih občanov, zato je v taki luči potrebno tudi razpravljati in sprejemati odločitve. Sveže oči zadeve vidijo drugače, zato je dobro, da se stvari razjasnijo in lahko skupaj sprejmemo tudi kakšno boljšo odločitev oziroma rešitev,"

Županov kotiček 2014/18

Friday, 17. October 2014
Urša Petrnel

Prejšnji teden je Splošna bolnišnica Jesenice pripravila slovesnost ob položitvitemeljnega kamna za nov Urgentni center Jesenice.

"Ta center bo pomembna pridobitev za vse paciente tako z bližnje kot daljne okolice, poleg centra pa se lahko pohvalijo tudi s pred kratkim odprtim prenovljenim porodnim blokom. Splošna bolnišnica Jesenice bo po zaključku izgradnje urgentnega centra tako zagotovo spadala med ene najsodobnejših bolnišnic v državi, za njihov trud in odlično delo pa si zagotovo pohvale zaslužijo vsi zaposleni,"

Županov kotiček 2014/17

Friday, 26. September 2014
Urša Petrnel

Prejšnji teden so župani, katerih občine so vključene v projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop« (projekt GORKI), predstavili potek samega projekta.

''V Občini Jesenice znotraj projekta GORKI izvajamo dve investiciji, in sicer Izgradnja kanalizacije ter nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave (CČN) v občini Jesenice ter Izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle, vrednost celotnega projekta pa se giblje okoli 8,5 milijona evrov. Pri izvajanju CČN Jesenice sicer prihaja do terminskega zamika zaradi varovanja gradbene jame in potrebnega zniževanja podtalnice (zaradi tega zamika bo prišlo do krajšega poskusnega obratovanja), izgradnja kanalizacije Podmežakla pa je praktično pri koncu. Rok za dokončanje celotnega projekta GORKI je konec leta 2015. V zadnji številki Jeseniških novic je objavljena tudi informacija o komunalnem prispevku za območje Podmežakle in primer izračuna le-tega, kar je zelo koristno branje za krajane tega območja'',

Županov kotiček - 2014/14

Friday, 22. August 2014
Urša Petrnel

"V preteklih dneh smo bili na Občini obveščeni o zaključku obnove in rekonstrukcije mostu v Trebežu. Ob tem je treba povedati, da dejansko ni znano, v čigavi lasti je most. Občina je že leta 2010 ugotavljala stanje lastništva mostu in dostopa do večstanovanjskega objekta ob njem, na podlagi česar je bilo ugotovljeno, da dostop do objekta, skupaj z mostom, ni kategorizirana cesta in tamkajšnja zemljišča niso v lasti Občine Jesenice. Obnove mostu tako ni bilo možno izvesti na podlagi določil Zakona o cestah kot investicijska vzdrževalna dela, temveč bi morala biti obnova podvržena določilom zakonodaje s področja graditve objektov,"

je povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Potegoval se bo še za tretji županski mandat

Friday, 05. September 2014
Urša Petrnel

»Dolgo časa sem bil v dilemi, ali naj se ponovno odločim za kandidaturo. Glede na zastavljene projekte, ki jih je treba dokončati, sem se na koncu odločil, da grem na volitve še tretjič. Kandidiral bom pod okriljem stranke Socialni demokrati, ki ji pripadam že ves čas,«

pravi župan Tomaž Tom Mencinger.

V pogovoru je predstavil opravljeno delo v tem mandatu in spregovoril tudi o bodočih projektih.

Županov kotiček - 2014/13

Friday, 11. July 2014
Urša Petrnel

Župan Tomaž Tom Mencinger je na zadnji seji občinskega sveta izpostavil športni dosežek Anžeta Kopitarja, ki je v treh letih že drugič osvojil Stanleyjev pokal skupaj z ekipo Los Angeles Kings v finalu najmočnejše hokejske lige na svetu NHL. Kot je dejal župan, na občini razmišljajo, da bi se na neki način oddolžili Anžetu, ki je ponesel glas Jesenic in Slovenije v svet. Tako bodo družini Kopitar predlagali, da bi dvorani Podmežakla dali ime Anžeta Kopitarja.

"V dvorani Podmežakla sta tako Anže kot njegov oče Matjaž začela igrati hokej, zato bi bili počaščeni, če bi jo lahko poimenovali po njem,"

Županov kotiček - 2014/12

Monday, 23. June 2014
Urša Petrnel

Pretekli vikend sta Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Jesenice organizirala že tradicionalno Kulturno mavrico Jesenic, ki je bila letos že osma po vrsti.

"Na dogodku se vsako leto z atraktivnim programom predstavijo kulturna društva različnih narodnosti, ki delujejo na območju Jesenic. V programu predstavijo tudi svoja kulturna izročila, zato je sam dogodek enkratna priložnost za prikaz raznolikosti kulture, ki nas vsak dan obkroža. Smo namreč mesto, kjer na relativno majhnem območju živijo ljudje različnih narodnosti, ta multikulturnost pa je velika prednost našega mesta,"

Županov kotiček - 2014/11

Friday, 06. June 2014
Urša Petrnel

Na majski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger predstavil nekaj aktualnih informacij. Med drugim je povedal, da nadaljujejo aktivnosti glede rešitve prostorskih težav Občinske knjižnice Jesenice.

»Po proučitvi različnih možnih lokacij je zdaj predlagana rešitev, da preuredimo prostore na obstoječi lokaciji v kompleksu gledališča, kina, knjižnice in radia,«

je povedal župan.

Županov kotiček - 2014/10

Friday, 23. May 2014
Urša Petrnel

"V teh dneh smo bili obveščeni o razrešitvi direktorja Splošne bolnišnice Jesenice Igorja Horvata. Poslovni klub Evropske unije je pred kratkim podal oceno, da sta tako Splošna bolnišnica Jesenice kot njen menedžment med najboljšimi v regiji, zato nas je odločitev sveta zavoda resnično presenetila. Vsi vemo, da razmere v zdravstvu niso rožnate in posledično tudi v naši bolnišnici ne more biti precej drugače, vendar sem prepričan, da je Igor Horvat svoje delo opravljal korektno in z najboljšimi nameni. Glede na to, da razlogi za njegovo razrešitev niso bili ravno tehtni, se bojim, da je bila to zgolj politična odločitev, ki pa za Splošno bolnišnico Jesenice, ki je ravno v obdobju novih investicij – začela se bo namreč gradnja novega urgentnega bloka, poleg tega se prenavljajo tudi nekateri drugi deli bolnišnice – zagotovo ni najboljša,"

Županov kotiček - 2014/9

Friday, 09. May 2014
Urša Petrnel

"Občina Jesenice je srečanje vrsto let prirejala na Poljanah, vendar se je ob procesu denacionalizacije dogajanje preselilo na Pristavo. Odločitev se je izkazala za dobro, saj je sedanja lokacija bolj primerna in vsako leto privabi tudi kar nekaj ljudi. Prvomajsko srečanje organizirata SKEI – Sindikalna podružnica družbe Acroni in tudi Občina Jesenice, ki bo zagotovila avtobusni prevoz do lokacije in šotor v primeru slabega vremena. Zagotovo se bomo imeli lepo tudi letos, tako da vljudno vabim vse občane, da se nam pridružijo,"

Županov kotiček - 2014/8

Friday, 18. April 2014
Urša Petrnel

Na Kočni je potekal sestanek glede postavitve otroškega igrišča. Občina Jesenice je lastnica dela zemljišča na tistem območju, zato bodo na ta del postavili igrala. Obenem bo Občina preko krajevne skupnosti društvu Obranca za njihovo delo v uporabo odstopila bivše prostore gasilskega društva, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger. Prvega maja bo na Pristavi organizirano tradicionalno srečanje v počastitev praznika dela.

Županov kotiček - 2014/7

Friday, 04. April 2014
Urša Petrnel

Župan Tomaž Tom Mencinger je na marčevski seji občinskega sveta občinskim svetnikom predstavil nekaj aktualnih informacij. Med drugim je povedal, da je ministrstvo za obrambo, ki je lastnik dela stavbe na Titovi 78a, objekt sklenilo prodati. Zato se bodo ustanove, ki imajo prostore v stavbi, morale preseliti na drugo lokacijo, za Rdeči križ je Občina Jesenice zagotovila prostore na Plavžu v prostorih nekdanje lekarne, društvo Žarek se bo selilo v kletne prostore zdravstvenega doma, Alpe Adria Green pa v stavbo Kulturnega doma Julke in Albina Pibernik na Slovenskem Javorniku.

Občina Jesenice po novem tudi na Facebooku

Wednesday, 02. April 2014

Občina Jesenice po novem tudi na Facebooku!

Novo leto je čas za nove cilje, odločitve in izboljšanja. Zato smo na Občini Jesenice ob novem letu sklenili, da je čas, da odpremo Facebook stran - dodaten informacijski / komunikacijski kanal, kjer bodo občani in drugi zainteresirani na enem mestu našli informacije o aktualnem dogajanju na Jesenicah, o delu občinske uprave, občinskega sveta ter o ostalih dogodkih, ki so povezani s tem mestom in z življenjem v njem, obenem pa imeli možnost izraziti svoje mnenje in sodelovati v morebitni razpravi.

Facebook stran Občine Jesenice najdete na naslednji povezavi:
www.facebook.com/obcinajesenice

Županov kotiček - 2014/5

Friday, 07. March 2014
Urša Petrnel

Župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in občinskim svetom ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice, iskreno čestita vsem občanom in občankam.

Ob praznovanju občinskega praznika vljudno vabi na osrednjo prireditev, ki bo v četrtek, 20. marca 2014, ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Na osrednji prireditvi bodo podeljena tudi občinska priznanja za letošnje leto.

Praznično voščilo

Tuesday, 24. December 2013
Ines Dvoršak

Drage občanke in občani,

leto se poslavlja in zopet je pred vrati novo leto, nove želje, nove priložnosti. Želimo vam, da bi v leto 2014 vstopili s pogumom in zanosom ter izkoristili vse tiste majhne in večje priložnosti, ki vam jih bo leto prineslo.

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanjo Vero Pintar, podžupanom Miho Reboljem, občinskimi svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti in uslužbenci občinske uprave.

 

Zdravja v letu 2014!

Wednesday, 25. December 2013
Urša Petrnel

Ostale pridobitve v letu 2013: nov vstopni plato s tehtnico in nova upravna stavba na deponiji Mala Mežakla, nova stavba pošte, nova lekarna na Plavžu, obnovljena cesta na Planini pod Golico in nova parkirna mesta pod smučiščem, oprema v večnamenskem objektu na Planini pod Golico, urejeno parkirišče nasproti železniške postaje, obnovljen most na Koroški Beli, novo otroško igrišče na Slovenskem Javorniku, nove strehe na stavbi gledališča, Mladinskega centra Jesenice, OŠ Koroška Bela, novo stavbno pohištvo na stavbi OŠ Toneta Čufarja, osem novih avtobusnih postajališč, dva odseka kolesarske povezave, parkirišče za avtodome na Lipcah, nova tovarna za predelavo žlindre Harsco Minerali ...

Županov kotiček - 2014/4

Monday, 24. February 2014
Urša Petrnel

"Na februarski seji občinske­ ga sveta bo obravnavana informacija o prostorskih pogojih za umestitev garaž­ne hiše na območju Integra­la. Gre za najverjetnejši uvoz in izvoz iz Tavčarjeve ulice, z umestitvijo garažne hiše pa bi bistveno rešili problem parkiranja na tistem območ­ju. Prostorski dokumenti za
to so že urejeni, v nadaljeva­nju pa se bo iskal investitor,"

je povedal župan Tomaž Tom Mencinger.

Na Cesti maršala Tita pri gostinskem lokalu Oaza do sedaj ni bila rešena ureditev zemljiškoknjižnega stanja tamkajšnjega območja.

Županov kotiček - 2014/3

Friday, 07. February 2014
Urša Petrnel

Na januarski seji občinskega sveta je župan Tomaž Tom Mencinger občinskim svetnikom predstavil informacijo, da se bo območje Hrenovce vendarle začelo urejati, izvajalec je izbran in prečno povezavo prek Hrenovce naj bi po zagotovilih začeli graditi v kratkem oziroma takoj, ko bo vreme to dopuščalo. Obenem pa naj bi tudi nadaljevali in dokon-čali gradnjo štirih blokov, ki naj bi jih investitor še letos ponudil na trgu. Občina Jesenice se je odločila pridobiti tudi strokovno mnenje glede stanja bazena Ukova, na osnovi katerega bodo skušali najti tudi rešitve za objekt. Javni razpis za izbor koncesionarja za upravljanje Tržnice Jesenice bo zaključen 17. februarja in župan je izrazil upanje, da se bo – razpisni pogoji so ugodni – našel koncesionar, ki bo pri-šel z dolgoročno vizijo in bo našel svojo priložnost. Na Spodnjem Plavžu se bo gradila kanalizacija in del javne razsvetljave, vzporedno pa je že zgrajen odsek kolesarske povezave, je še povedal župan.

Županov kotiček - 2014/2

Friday, 24. January 2014
Urša Petrnel

Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice, je predstavil nekaj aktualnih informacij. Kot je povedal, je na podlagi referenduma iz leta 2010 v teku postopek združitve plavških krajevnih skupnosti Mirka Roglja Pe­tka, Cirila Tavčarja in Stane­ta Bokala v eno krajevno sku­pnost Plavž. KS Plavž bo z okrog 7500 prebivalci najve­čja KS v občini, zato bo treba spremeniti odlok o določitvi volilnih enot in sklep o dolo­čitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih sku­pnosti. V občini bo tako namesto devetih le še sedem krajevnih skupnosti. Župan je tudi povedal, da je potekal sestanek s predstav­niki TVD Partizan Slovenski Javornik – Koroška Bela in prestavniki Športne unije Slovenije glede možnosti postavitve otroškega igrišča ob TVD­ju.

Županov kotiček - 2014/1

Friday, 10. January 2014
Urša Petrnel

Občinski svet je na decembrski seji sprejel občinski prostorski načrt (OPN), ki je za občino izjemno pomemben dokument.

Županov kotiček - 2013/21

Friday, 06. December 2013
Urša Petrnel

Po predlogu proračuna za leto 2014 bodo prihodki zna-šali nekaj več kot 22 milijonov evrov, odhodki pa nekaj več kot 26 milijonov, je povedal župan Tomaž Tom Mencinger. Na strani odhodkov bo 14 milijonov šlo za tekočo porabo, kamor sodi sociala, izobraževanje, prevozi, vzdrževanje premoženja in drugo. Za investicije bo na voljo 12 milijonov evrov, od tega pretežni del za projekt GORKI, v sklopu katerega gradijo tretjo fazo čistilne naprave (vredna je 6,5 milijona evrov) in kanalizacijo v Podmežakli (dva milijona evrov). Občina se bo na novo zadolžila, tako da se bo zadolženost na prebivalca s sedanjih 227 evrov zvišala na 363 evrov.

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 4
You are here: OBČINA JESENICE Župan
 • Občina Jesenice

  Cesta železarjev 6
  4270 Jesenice

  T: +386 (0)4 5869 200
  F: +386 (0)4 5869 270
  E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  I: www.jesenice.si

  Uradne ure

  Pon, Tor: 8:00 - 14:30
  Sre: 8:00 - 16:30
  Pet: 8:00 - 12:30

For a better browsing experience we use cookies. By continuing to use this website, you accept the use of cookies. Details are explained in the legal notice, where you can also read how to disable the use of cookies at any time.