Javna naročila

mar  2015 02

Izdajanje občinskega časopisa »Jeseniške novice«

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za Izdajanje občinskega časopisa »Jeseniške novice«, št. 430-46/2014.

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

 

Vrsta in obseg del za Izdajanje občinskega časopisa »Jeseniške novice« je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

 

PREDLOŽITEV PONUDBE

 

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 16.03.2015 najkasneje do 10.00 ure.

 

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

 

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Javno odpiranje ponudb bo v PONEDELJEK, 16.03.2015, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

 

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

 

S spoštovanjem,

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 02-03-2015
  • Veljavno do: 16-03-2015
Prebrano 2270 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 09 marec 2015 11:12