Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Občinska uprava

Občinska uprava

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote. Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave z odlokom določi občinski svet na predlog župana.

Pristojnosti direktorja občinske uprave

 • opravlja najzahtevnejše naloge s področja delovanja občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
 • usklajuje delo župana in občinske uprave,
 • vodi in usklajuje delo občinske uprave in nadzira njeno delovanje,
 • skrbi za delovno disciplino,
 • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi državnimi organi v občini,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumom in ljudsko iniciativo,
 • koordinira in nadzira delo krajevnih skupnosti,
 • opravlja druge naloge po odredbi župana.

Splošno

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote. Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave z odlokom določi občinski svet na predlog župana.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ter sklepe, ki jih izdajata občinski svet in župan.

Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

Organi občinske uprave odločajo o pravicah in dolžnostih, ter pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb v upravnih zadevah v upravnem postopku.

Organi občinske uprave odločajo s posamičnimi akti (odločbami in sklepi) v upravnih stvareh iz pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti.

Pristojnosti kabineta župana

 • Koordinacija in vodenje razvojnih nalog občine,
 • Priprava predlogov skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih,
 • Usklajevanje dela župana in občinskega sveta ter drugih organov občine,
 • Sodelovanje in priprava gradiva za občinski svet, njegova delovna telesa in druge organe občine,
 • Priprava pravno strokovnih podlag za odloke in druge občinske akte,
 • Priprava strokovnih podlag za upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem,
 • Nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku,
 • Nadzor zakonitosti splošnih aktov javnih zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet,
 • Skrb za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
 • Izvajane kadrovske politike,
 • Skrb za protokol, za stike z javnostmi,
 • Za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil aktov občine,
 • Skrb za izvajanje nalog občinske inšpekcije,
 • Skrb za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
 • Organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč,
 • Kabinet župana neposredno vodi župan.

Pristojnosti komunalne direkcije

 • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
 • opravlja naloge financiranja javnih služb,
 • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev javnih služb,
 • opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
 • določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
 • vrši naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.

Pristojnosti oddelka za okolje in prostor

 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
 • pripravlja prostorske akte občine,
 • ugotavlja in potrjuje usklajenost lokacijske dokumentacije z zakoni in podzakonskimi akti,
 • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
 • sodeluje pri izdelavi študij in projektov s svojega področja,
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
 • opravlja druge naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • izvaja strokovne naloge in dela za področje stanovanjske dejavnosti, in sicer za stanovanja ter poslovne prostore, ki niso v uporabi javnih zavodov.

Pristojnosti oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

 • opravlja naloge skladnega razvoja s področja izobraževanja otrok in odraslih, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva ter raziskovalne dejavnosti,
 • pripravlja in izvaja javna dela,
 • koordinira in opravlja naloge s področja varovanja kulturne dediščine,
 • koordinira delovanje subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
 • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev javnih služb,
 • organizira sprejem in odpremo pošte za potrebe organov občine in občinske uprave,
 • gospodari z zgradbo občine in tehnično opremo,
 • zagotavlja vzdrževanje programske in strojne opreme,
 • opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge v zvezi s koriščenjem počitniških kapacitet v lasti občine,
 • opravlja druge naloge, ki ne sodijo v pristojnost drugih notranjih organizacijskih enot.

Pristojnosti oddelka za gospodarstvo

 • Zagotavlja pogoje in pospešuje razvoj podjetništva, turizma in gostinstva, kmetijstva ter podeželja,
 • pridobiva finančna sredstva iz kohezijske politike EU za sofinanciranje investicij javnega pomena za področja turizma, podeželja in čezmejnega povezovanja SLO-AT in SLO-IT,
 • izvaja investicijske in razvojne programe občine za področja gospodarstva, turizma in podeželja,
 • z investiranjem javnih sredstev zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva oziroma gospodarskih subjektov,
 • pripravlja koncesijske akte za področje gospodarstva in obveznih gospodarskih služb za področje varstva živali,
 • sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
 • sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami, ki delujejo na področju gospodarstva in v okviru pristojnosti ter nalog občine pomaga pri razreševanju gospodarskih potreb v občini,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja,
 • nudi splošno podjetniško svetovanje občanom,
 • strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih in planinskih društev,
 • spodbuja razvoj demografsko ogroženih območij oziroma območij s posebnimi strukturnimi problemi,
 • izvaja informacijsko službo v turistično informacijskem centru – TIC Jesenice
 • spremlja gibanja na turističnih trgih in oblikuje turistično ponudbo,
 • izvaja turistično in gospodarsko promocijo občine,
 • organizira turistična vodenja po občini Jesenice in okolici,
 • vodi register lokalnih turističnih vodnikov in skrbi za njihovo strokovno izpopolnjevanje,
 • sodeluje pri organizaciji in izvedbi predstavitev turistične ponudbe na sejmih,
 • pripravlja predpise s svojega področja,
 • vodi evidenco pobrane turistične takse,
 • potrjuje redni obratovalni čas gostinskih obratov oz. izdaja soglasja za podaljšan obratovalni čas,
 • izdaja soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov,
 • sodeluje z ostalimi občinami na področju turizma v skupnih projektih pri promociji Gorenjske (RDO Gorenjska),
 • sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT,
 • oddaja prireditveni prostor Muzej na prostem na Stari Savi.

Pristojnosti oddelka za finance, plan in analize

 • opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju proračuna, spremembe in rebalansa proračuna
 • opravlja strokovne naloge pri pripravi zaključnega računa proračuna in letnega poročila
 • skrbi za klasifikacijo in strukturo proračuna ter usklajevanje pri pripravi proračunskih dokumentov
 • opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave
 • pripravlja poročila o izvrševanju proračuna
 • vodi proračunsko računovodstvo
 • pripravlja računovodska in finančna poročila
 • vodi evidenco premoženja občine in pripravlja premoženjsko bilanco
 • obračunava plače in ostale osebne prejemke
 • spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih
 • opravlja naloge v zvezi s financiranjem proračunskih uporabnikov
 • upravlja denarne tokove, bančne, denarne in naložbene transakcije
 • upravlja z dolgovi in poroča o zadolževanju
 • opravlja strokovni pregled finančnih elementov pri sklepanju pogodb
 • spremlja predpise s področja javnih financ in računovodstva
 • sodeluje pri pripravi in vodenju projektov s svojega delovnega področja
 • opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja