Skok na osrednjo vsebino

Zdravstvo in socialna varnost

Zdravstvo in socialna varnost

Zdravstvo in socialna varnost (24)

Občina Jesenice zagotavlja storitev Pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe na…
Občani, ki želijo namestitev v javnem socialno varstvenem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, lahko pridobijo vse informacije o…
Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja je za področje Gorenjske pričela delovati v letu 2002 v organizaciji Društva…
Materinski dom Gorenjske je odprl svoja vrata v začetku leta 2011. Nudi možnost namestitve 4 mamicam z otroki. Namenjen je…
Občina Jesenice zagotavlja brezplačne prevoze za starejše - Prostofer, ki jih izvaja Zavod Zlata mreža. Prostofer je namenjen vsem tistim…
V Društvu upokojencev Jesenice že od leta 2007 izvajamo Program »Starejši za starejše«  Osnovni namen programa je, da obiščemo vse…
OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi…
Družinski pomočnik ponuja alternativo upravičencem do institucionalnega varstva, s poudarkom na zagotovitvi večje intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in…
Zakon o osebni asistenci omogoča invalidom pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih oseba ne more izvajati sama…
Občinska denarna pomoč občine Jesenice je namenjena občanom Jesenic, ki so se znašli v izredni materialni stiski, med drugim je…
Pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini in…
Občina Jesenice zagotavlja enkratno denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru…
Občina Jesenice zagotavlja sredstva za letovanje socialno in materialno ogroženih otrok, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij (osnovnih…
Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj, bivalnih enot in…
Univerza za starejše je organizirana pod okriljem Ljudske univerze Jesenice, Delavska ulica 1, Jesenice in je namenjena izobraževanju starejših, vse…
Večgeneracijski center Ljudske univerze Jesenice je bil vzpostavljen z namenom organizirane in strokovno podprte možnosti za izmenjavo izkušenj in znanj…
Občina Jesenice v zadnjih letih beleži porast števila albanskih in makedonskih družin. Strokovni delavci jeseniških javnih zavodov se zaradi težav…
Program skupnosti Žarek spada med visokopražne, bivanjske programe na področju zasvojenosti. Deli se na dva vsebinska sklopa, komuno in sprejemni…
Program je namenjen otrokom in mladim od 8 do 25 leta starosti, ki si želijo podpore za zdrav način odraščanja,…
Reintegracijski center je javni socialnovarstveni program Centra za socialno delo Gorenjska in je namenjen celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu…
Zavod Jelša deluje na področju zaposlovanja invalidov. V njegovem okviru potekajo programi zaposlitvene rehabilitacije, za katere so pridobili koncesijo Ministrstva…
Metadonska ambulanta je del zdravstvene dejavnosti v OZG OE Zdravstvenem domu Jesenice (ZD Jesenice), ki obravnava specifično populacijo odvisnih od…
Poudarek projekta ANIMA SANA je na izboljšanju preventivnih storitev na področju duševnega zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe…
DEMENCI PRIJAZNA TOČKA (DPT) je točka, ki je namenjena osebam z demenco, svojcem in vsem zaposlenim (policisti, trgovci, bančni in…