Javni razpisi

Okt 2011 28

Podelitev koncesije za opravljanje gosp. javne službe upravljanja in vzdrževanja tržnice Jesenice

ZAKLJUČEN

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA TRŽNICE JESENICE

V skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011) in na podlagi ponovnega javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

naročnik/koncedent Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent)

vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodili podajo ponudbe za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (v nadaljevanju: koncesija oz. predmet koncesije).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem javnem razpisu. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (ponudbo) za celotno koncesijo.

ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do srede, dne 07.12.2011, najkasneje do 12.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo istega dne, v sredo, 07.12.2011 ob 15.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.Pred pričetkom javnega odpiranja prijav morajo prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso že registrirani za zastopanje, komisiji izročiti pisna pooblastila o zastopanju. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj zastopanja.

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 28-10-2011
  • Veljavno do: 07-12-2011
Prebrano 3884 krat Zadnja sprememba Torek, 13. December 2011, 11:59