Javni razpisi

dec  2013 20

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

 Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice v skladu z Odlokom o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2013)

koncedent Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent),

vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodil podajo prijave za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto v občini Jesenice (v nadaljevanju koncesija oziroma predmet koncesije).

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo) za celotno koncesijo, lahko tudi za opravljanje gospodarske javne službe s projektnim (novoustanovljenim) podjetjem, pod pogoji določenimi v razpisu. Vlogo za pridobitev koncesije lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (konzorcij), ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

PREDLOŽITEV PRIJAVE

Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena koncedentu do dne 31.1.2014, najkasneje do 10.00 ure.

Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na naslov koncedenta: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za prijave poslane po pošti, za osebno dostavljene prijave pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene prijave bo koncedent izločil iz postopka odpiranja prijav in jih neodprte vrnil prijaviteljem.

ODPIRANJE PRIJAV

Javno odpiranje prijav bo na Jesenicah, dne 31.1.2014, ob 12.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki prijaviteljev morajo pred pričetkom javnega odpiranja prijav, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje prijavitelja. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki prijaviteljev, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje prijavitelja.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

 

Popravek (stran 12 v razpisni dokumentaciji) se nanaša na popravek cene povprečne cene na dan 01.12.2013, ki vsebuje variabilni in fiksni del in znaša 92.8585€/MWh.

 

 

 

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 20-12-2013
  • Veljavno do: 31-01-2014
Prebrano 3474 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 03 februar 2014 13:55