Javni razpisi

mar  2014 19

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2014

Na podlagi 22. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04), 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2014 (Ur. list RS št.110/13, z dne 27.12.2013), 8. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/06 in spremembe) Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2014

1.     NAMEN IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in s tem pospeševati turizem na območju občine Jesenice

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki jih izvajajo turistična in druga društva s sedežem v občini Jesenice. To so predvsem:

 • programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje  razgledišč, počivališč – klopi, mize, koši ipd.),
 • programi razvoja in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture (npr. turistične signalizacije, tematske, turističnih poti, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),
 • programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene,
 • trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve ipd.),
 • programi, ki razvijajo celovite turistične proizvode občine Jesenice,
 • programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
 • izobraževanje za turističnega vodnika oz. spremljevalca (izobraževanje za lokalnega turističnega vodnika turistične destinacije, tečaj za turistične vodnike pri Gospodarski zbornici Slovenije, izpiti za turistične vodnike in turistične spremljevalce pri Gospodarski zbornici Slovenije),
 • izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava idejne zasnove turističnih spominkov
 • delovanje turističnih društev.

Programi morajo biti usklajeni z Občinskim razvojnim programom 2012 – 2025, sprejetim na 11. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014, dne 27.10.2011, ki je objavljen na spletni strani www.jesenice.si.

Priprava in izvedba prireditev ter druge aktivnosti, ki so povezane z organizacijo prireditve niso predmet tega razpisa.

2.     SKUPNA VIŠINA SREDSTEV

Sredstva za dodelitev so zagotovljena z  Odlokom o proračunu Občine Jesenice za leto 2014 (Ur. list RS št.110/13, z dne 27.12.2013) v višini 6.300,00€ in se porabijo le do te višine. Če sredstva po tem razpisu ne bodo razdeljena, jih Občina Jesenice porabi za namene podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.  

3.     POGOJI

Na razpis za sofinanciranje programov s področja turizma se lahko prijavijo turistična ter druga društva, katerih dejavnosti so namenjene tudi dejavnostim oz. programom, ki so predmet tega razpisa, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da imajo sedež na območju občine Jesenice,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
 • da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,
 • da imajo v svojem aktu opredeljeno izvajanje dejavnosti, za izvedbo katere se prijavljajo na ta razpis  (velja za društva, ki niso turistična),
 • da so dejavnosti in storitve, ki jih prijavljajo na javni razpis, in katerih izvajanje je na ravni turističnega območja v javnem interesu, skladne z 21. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma;
 • da imajo za izvedbo vzdrževalnih del urejena soglasja z lastniki zemljišč, v kolikor ne gre za javno površino.

Za namen izobraževanja turističnega vodnika se lahko prijavijo tudi fizične osebe, s stalnim prebivališčem na območju občine Jesenice.  

Več o razpisu si preberite v spodaj priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 19-03-2014
 • Veljavno do: 14-04-2014
Prebrano 2745 krat Nazadnje urejano na torek, 27 maj 2014 13:00