Javni razpisi

Občina Jesenice objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2022, 2023 in 2024.

Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si ali v avli Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, dvignejo obrazec vloge. Na razpis se lahko prijavijo od petka 5.11.2021 do vključno ponedeljka 6.12.2021, in sicer tako, da izpolnjeni obrazec vloge z ustreznimi prilogami s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami). Vlagatelji plačajo upravno takso na račun Občine Jesenice, številka SI56 01241-4410309196, sklic na št. SI11 75400-7111002 - upravne takse. Fotokopijo potrdila o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. členom Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami,) zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status zavezanca v slabih premoženjskih razmerah uveljavljajo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

Dodatne informacije lahko stranke pridobijo v času uradnih ur izključno po telefonu oz. po elektronski pošti ga. Simona Ferčej (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04/586-92-72 in ga. Anamarija Rot (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04/586-92-08.

 

Celotna razpisna dokumentacija je priložena v spodnjih dokumentih.

za prodajo nepremičnin:

  • z ID znakom: parcela 2175 626/8, v izmeri 35 m2; najnižja ponudbena cena je 875,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/9, v izmeri 49 m2; najnižja ponudbena cena je 1.225,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/10, v izmeri 19 m2; najnižja ponudbena cena je 475,00 EUR in
  • z ID znakom: parcela 2175 626/11, v izmeri 10 m2; najnižja ponudbena cena je 125,00 EUR.
  • z ID znakom: parcela 2175 626/12, z izmero 10 m2, v ocenjeni vrednosti 125,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1504/3, v izmeri 145 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.900,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 393/1, v izmeri 1471 m2; najnižja ponudbena cena znaša 13.900,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1/11, v izmeri 27 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.268,00 EUR.

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin z ID znakom parcela 2638 866/36, v izmeri 3147 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.882,00EUR, parcela 2638 866/37, v izmeri 1184 m2 ; najnižja ponudbena cena znaša 14.208,00 EUR.

Občina Jesenice objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnine.

Občina Jesenice objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Jesenice objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE.

Predmet prodaje je: nepremičnina z ID znakom 2175-397-105, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 99,56 m2na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe je v lasti Občine Jesenice. Za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, je izdelana energetska izkaznica št. 2017-167-173-45922, veljavna do 12.01.2027.

Predmet potencialne ustanovitve stavbne pravice sta nepremičnini zemljišče s parc. št. 62/4, v izmeri 12 661m2, k.o. Lovrečica, zemljišče s parc. št. 62/7, v izmeri 4 249 m2, k.o. Lovrečica, v skupni izmeri 16 910 m2, ki v naravi predstavljata zemljišče na območju Republike Hrvaške in ležita v neposredni bližini avtokampa Finida. Po razpoložljivih podatkih nepremičnini nista komunalno opremljeni, ležita pa v območju, ki ga veljavni prostorski akt mesta Umag opredeljuje kot nastanitveno turistična raba zemljišč (kamp).

Predmet prodaje je stanovanje z ID znakom del stavbe 2175-2128-3 in pripadajočo drvarnico z ID znakom del stavbe 2175-2129-13, v skupni izmeri 55,8 m2, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 10a, 4270 Jesenice. Izhodiščna cena znaša skupaj 28.000,00 EUR. Nepremičnini se prodajata izključno skupaj. Številka energetske izkaznice: 2019-632-173-77148, veljavna do 24.11.2029. Energetski razred D (103 kWh/m2a).  Nepremičnini, ki sta predmet javnega zbiranja ponudb stav lasti Občine Jesenice.

Predmet prodaje je stanovanje z ID znakom del stavbe 2175-2128-3 in pripadajočo drvarnico z ID znakom del stavbe 2175-2129-13, v skupni izmeri 55,8 m2, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 10a, 4270 Jesenice. Izhodiščna cena znaša skupaj 35.000,00 EUR. Nepremičnini se prodajata izključno skupaj. Številka energetske izkaznice: 2019-632-173-77148, veljavna do 24.11.2029. Energetski razred D (103 kWh/m2a).  Nepremičnini, ki sta predmet javnega zbiranja ponudb sta v lasti Občine Jesenice.

Predmet prodaje je stanovanje z ID znakom del stavbe 2175-2128-3 in pripadajočo drvarnico z ID znakom del stavbe 2175-2129-13, v skupni izmeri 55,8 m2, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 10a, 4270 Jesenice. Izhodiščna cena znaša skupaj 35.000,00 EUR. Nepremičnini se prodajata izključno skupaj. Številka energetske izkaznice: 2019-632-173-77148, veljavna do 24.11.2029. Energetski razred D (103 kWh/m2a).  Nepremičnini, ki sta predmet javnega zbiranja ponudb sta v lasti Občine Jesenice.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II - Vrbje, in sicer v območju bivše separacije Hrušica – zdajšnje betonarne Sava. Nepremičnina z ID znakom: parcela  2172 142/4 je v solasti družbe Ažman d.o.o. in sicer v deležu do 3831/10000.

Predmet najema je poslovni prostor št. 11 v poslovni stavbi št. 2764 (v Domu Julke in Albina Pibernik), zgrajeni na zemljišču s parcelno številko 1983/3 k.o. Jesenice, Kidričeva 37/C, t.i. »RESTAVRACIJA TURIST«, v izmeri 161,05 m2,  skupaj z delom opreme, ki je v lasti Občine Jesenice.

Predmet prodaje je  stanovanje z ID oznako 2175-474-3, v skupni izmeri 60,08 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 53b, 4270 Jesenice. Izhodiščna cena znaša 56.000,00 EUR. Najemnik stanovanja ima prednost pri nakupu omenjenega stanovanja. Številka energetske izkaznice: 2017-167-173-49003, veljavna do 23.04.2027. Energetski razred D (69 kWh/m2a). 

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št. 2333/74, vložna številka 1226 k.o. Stinica v deležu do 2/6, ki v naravi predstavlja apartma ob morju - stanovanje št. 42/I v večstanovanjski stavbi, št. 41/I, v Stinici, Scorpio 42/I, v Republiki Hrvaški.

IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za nepremičnino znaša 25.857,00 EUR (petindvajset tisoč osemsto sedeminpetdeset EUR 00/100). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega 5% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu organu v Republiki Hrvaški.

DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala v ponedeljek, 2.7.2018 ob 13.00 uri v mali sejni sobi, v kleti Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

 

Več o dražbi med priloženimi dokumenti.

Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:

 

parcelna številka

površina v m2

stavba

Katastrska občina

Delež

 

2381

412

1498

2175 – JESENICE

8107/39868

 


Več o tem med priloženimi dokumenti.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave