Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Mar 2015 27

Poročilo s 5. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 27. marec – Na včerajšnjem dnevnem redu 5. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo predlaganih 23 točk, a je bila ena umaknjena že pred samo obravnavo, druga pa je bila posledično zaradi neizpolnjenih pogojev za obravnavo preložena na eno od naslednjih sej.

 Na včerajšnji 5. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice se je zapletlo že pri sprejemu dnevnega reda, ko je eden od svetnikov predlagal umik predloga Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice, saj naj bi po njegovem mnenju in mnenju Statutarno–pravne komisije obstajal dvom v zakonitost odloka. Kljub nasprotnim pojasnilom občinske uprave in župana, da dvoma v zakonitost nikakor ni ter da želijo z odlokom pomagati novo ustanovljenim športnim društvom – med drugim tudi HDD Jesenice –, da z delnim sofinanciranjem prebrodijo začetni dve leti delovanja, so svetniki s tesnim izidom glasovanja izglasovali umik te točke z dnevnega reda, s tem pa tudi podlago za sofinanciranje stroškov za novo ustanovljena društva. Na podlagi umaknjene točke so svetniki posledično tudi pri predlogu Meril za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v občini Jesenice sprejeli sklep, da se obravnava te točke prestavi na morebitno kasnejšo sejo.

Občinski svet občine Jesenice je na seji obravnaval zaključni račun proračuna za leto 2014 in se znotraj obravnave seznanil s poročilom o porabi stalne proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.

Svetniki so po hitrem postopku sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice. Osnovni odlok poleg ostalega določa tudi način odmere in plačila komunalnega prispevka, s spremembo odloka pa se predvideva možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka. To bo omogočeno le zavezancem, tj. lastnikom – fizičnim osebam obstoječih objektov, ki se bodo priključevali na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo, na katero je obvezna priključitev (predvsem kanalizacijsko in vodovodno omrežje).

Po hitrem postopku je bil sprejet tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice. S predmetnim odlokom se ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Jesenice, določa višino pomoči, upravičence, pogoje za pridobitev pomoči ter postopek uveljavljanja pomoči, s predlaganimi spremembami pa je Občina Jesenice sledila cilju enotne in nediskriminatorne ureditve pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Jesenice, zato je kot upravičenca za dodelitev denarne pomoči poleg državljana Republike Slovenije, ki ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom stalno prebivališče v občini Jesenice, določila tudi tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, hkrati pa je podaljšala rok za vložitev vloge iz treh na šest mesecev.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun in predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice. Z obema odlokoma Občina sledi enemu od aktivnosti v svojem Občinskem razvojnem programu, tj. strategija za razvoj turizma, svetniki pa so ju sprejeli z veliko večino. Hkrati so svetniki obravnavali tudi predlog določitve dodatnih prireditvenih prostorov na območju občine Jesenice, pri čemer so sprejeli sklep, da se prireditveni prostor pred restavracijo Ejga na Jesenicah kot zasebni prireditveni prostor vključi v prostorske akte Občine Jesenice.

Sprejeli so tudi predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pri dveh nepremičninah ter dva predloga Sklepov o razveljavitvi sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč, in sicer na Blejski Dobravi in Plavškem Rovtu.

Pri točki Volitve in imenovanja so svetniki obravnavali dve podtočki. Znotraj teh so potrdili mandat novi predstavnici Občine Jesenice v Skupščini javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Mojci Kobentar, ter predsednici in članom Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice, ki ga sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti občine Jesenice, to so Ivanka Zupančič, Aljoša Ulčar, Janez Marinčič, Nevenka Klinar, Maja Otovič, Anton Hribar in Tina Repovž. Za predsednico omenjenega sveta so potrdili Ivanko Zupančič, za njeno namestnico pa Tino Repovž.

Na seji je bilo predstavljeno tudi nekaj poročil za leto 2014, med drugim poročilo o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice in načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice, poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Ocena izvajanja občinskega programa varnosti (slednji je predstavil Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica), poročilo Policijske postaje Jesenice (predstavil ga je komandir jeseniške policijske postaje Robert Račman), poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice, skupaj s predlogom programa dela za leto 2015 (predstavil ga je poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite občine Jesenice Igor Arh) in poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice (predstavil ga je Peter Pfajfar). Svetniki so se seznanili tudi s programom dela Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2015, ki ga je predstavil predsednik Nadzornega odbora Rajko Skubic.

Read 1746 times Last modified on Friday, 17 April 2015 20:43

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave