Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

May 2015 15

Poročilo s 6. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 15. maj – Na včerajšnjem dnevnem redu 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 12 točk. Svetniki so potrdili predloge štirih odlokov s področja gospodarstva, se seznanili s poročili o delu oziroma poslovanju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice ter o realizaciji akcijskega programa varstva okolja. Predstavljeni sta bili tudi informacija o pripravi DPN za dograditev predora Karavanke ter informacija o poslovnem načrtu JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Svetniki so potrdili prenehanje mandata članu občinskega sveta dr. Ahmedu Pašiću.

 

Na včerajšnji 5. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice so svetniki po hitrem postopku potrdili predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice. S potrjeno spremembo se iz odloka kot gospodarska javna služba izvzema dejavnost oglaševanja in plakatiranja. Občina Jesenice bo v nadaljevanju pripravila razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca te dejavnosti na območju občine Jesenice, ki pa ne bo podvržena pravilom na področju gospodarskih javnih služb.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice, s katerim se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna ter nadzor nad namensko porabo sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice. Predmet dodeljevanja sredstev po tem Odloku je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni; so namenjene širšemu krogu obiskovalcev in drugih udeležencev; neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev strategije razvoja turizma v občini Jesenice; spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; imajo neprofitni značaj in se izvajajo se v objektih, na površinah ali prireditvenih prostorih, posebej določenih v Odloku.

V prvi obravnavi je bil brez razprave sprejet predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Predlagani odlok podrobneje določa pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini pa se sredstva usmerjajo preko enajstih ukrepov, navedenih v predlogu odloka.

Še eden od včeraj sprejetih predlogov odlokov v prvi obravnavi, je bil Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. S predlaganim odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji, postopek dodeljevanja finančnih vzpodbud, ukrepi in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. Namen odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Svetniki so obravnavali in sprejeli tudi dve dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, in sicer 1. dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015 in 1. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015. Z omenjenima dopolnitvama Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnin, ki sta v lasti fizičnih oziroma pravne osebe ter v naravi predstavljata dele kategoriziranih občinskih cest, in prodajo zemljišč in enega stanovanja, za katere je izkazan interes po njihovem nakupu.

Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata članu občinskega sveta občine Jesenice in hkrati predsedniku Odbora za proračun in finance ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dr. Ahmedu Pašiću, ter za predstavnika Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske imenovali Igorja Arha.

Seje so se udeležili tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar, ki je predstavil Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014 s finančnim poročilom, direktor ENOS OTE, d.o.o. Robert Pajk, ki je predstavil Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2014, in direktor javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice Uroš Bučar, ki je svetnikom podal informacijo o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o. Jesenice za leto 2015.

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2014/2015, in z informacijo o pripravi Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. V zvezi s slednjim so sprejeli sklep, da Občinski svet občine Jesenice od Vlade RS ter Ministrstva za okolje in prostor, ki vodi postopek sprejema DPN, zahteva, da se pri pripravi DPN upoštevajo vse zahteve, ki sta jih Občina Jesenice ter Krajevna skupnost Hrušica podali v času javne razgrnitve osnutka Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke, hkrati pa tudi, da podpirajo tudi predloge, ki so jih v času javne razgrnitve in na javni obravnavi osnutka državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke podali občani, politične stranke in neodvisne liste ter druga zainteresirana javnost.

Read 1518 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave