Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Oct 2015 02

Poročilo z 8. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 2. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj po trimesečnem odmoru sestal na svoji 8. redni seji. Med pomembnejšimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, sta bila Statut občine Jesenice in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, svetniki pa so obravnavali tudi Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče in se seznanili s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice. Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice.

Svetniki so najprej obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice po hitrem postopku. Na podlagi Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice oziroma koncesijskega akta je bila v letu 2014 podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto, podjetju ENOS-OTE d.o.o. Pri izvajanju določb odloka in koncesijske pogodbe se je ugotovilo, da so nekatere določbe, ki se nanašajo na izvajanje vzdrževanja infrastrukture, neustrezne oziroma neusklajene, z obravnavanim predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice pa so se te določbe uskladile.

Svetniki so potrdili tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, pri čemer ta po novem natančneje opredeljuje tudi izvajanje pokopov z raztrosom pepela, tj. prostor, ki je na pokopališču namenjen za tovrstni pokop, način upravljanja oziroma vzdrževanja in potek pogrebne svečanosti. Hkrati je bil na seji obravnavan tudi predlog cene za raztros pepela pokojnika na pokopališču Blejska Dobrava. Ta bo znašal 86,04 EUR z DDV.

Občinski svet je obravnaval in potrdil tudi predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Na podlagi odloka bodo sredstva namenjena sanaciji plazu v Planini pod Golico, ki ogroža lokalne hiše, zaradi delujočega plazu pa se je bistveno poslabšalo tudi stanje ceste. Celotna vrednost obnove ceste je ocenjena na višino 554.833,94 EUR z vključenim DDV (projektantska ocena). Sredstva proračunske rezerve do višine 400.000,00 EUR se bodo namenila za financiranje izdatkov za pripravljalna dela, pilotno steno in za kamnito zložbo. Preostali znesek za dokončanje investicije bo potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2016.

Brez pripomb so svetniki sprejeli tudi predlog Statuta občine Jesenice v prvi obravnavi. Občinski svet občine Jesenice uporablja veljavni Statut občine Jesenice od leta 2006, od takrat pa je bil zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja področje lokalne samouprave, večkrat usklajen in dopolnjen. Zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi je bilo potrebno statut uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Glede na to, da so spremembe preobsežne, zaradi večkratnega spreminjanja Statuta pa bi obravnava le-teh v obstoječem besedilu postala nepregledna, je bil osnovni namen pripraviti nov statut, ki bo omogočal večjo preglednost, pri tem pa poleg sprememb in dopolnitev, ki so posledica spremenjene zakonodaje, zapolnitve določenih pravnih praznin, uveljavil morebitne bolj ekonomične rešitve, kot so predvidene v trenutno veljavnem statutu. Druga obravnava predloga Statuta je predvidena na naslednji, novembrski seji Občinskega sveta.

Svetniki so v prvi obravnavi potrdili tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice. Občinski svet občine Jesenice je decembra 2013 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (v nadaljevanju OPN). V času priprave in sprejema OPN, ki je potekala od 2007, je s strani fizičnih in pravnih oseb, ki imajo svoje nepremičnine v občini Jesenice, prispelo veliko pobud za spremembo OPN, hkrati pa sta se spremenili tudi gospodarska in finančna situacija v občini, Sloveniji in svetu. Zato je Občinski svet občine Jesenice hkrati s sprejemom OPN sprejel tudi sklep, da se takoj začne postopek sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice. Z OPN se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena, ter določijo pogoji umeščanja posegov v prostor. OPN naj bi omogočal uravnotežen prostorski razvoj na celotnem območju Občine Jesenice, kar lahko zagotavljamo z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim opremljanjem območij z gospodarsko javno infrastrukturo.

Na seji je bil potrjen tudi predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice v prvi obravnavi. S spremembo odloka se povečuje osnovni kapital z denarnim vložkom v višini neporavnane terjatve Občine Jesenice do javnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice v višini 270.139,95 EUR.

Svetniki so na seji sprejeli sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 405/10 in 405/11 (obe k.o. 2172 Hrušica). Navedeni nepremičnini sta nastali s parcelacijo parcele št. 405/5 k.o. 2172 Hrušica, pri kateri se je posebej odmerilo zemljišče, ki v naravi predstavlja opuščeno pot. Glede na to, da na tem območju poteka občinska cesta po drugi trasi, za občino parc. št. 405/10 in 405/11, obe k.o. 2172 Hrušica predstavljata zemljišče, ki ni potrebno za opravljanje njenih nalog, prav tako ni pogojev, da bi nepremičnini ohranili status javnega dobra. Potrdili so tudi predlog za odpis terjatve v višini 1.177,77 EUR, ki je nastala po umrlem upravičencu za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, predlog izvzema dveh službenih stanovanj iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-teh v seznam neprofitnih stanovanj ter izvzema neprofitnega stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in vključitev le-tega v seznam službenih stanovanj, in predlog sprememb Načrta razvojni programov za obdobje 2015–2018

Občinski svet je včeraj imenoval nove predstavnike občine v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja,  Žigo Pretnarja in Rabijo Babača, in potrdil prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice. Ta je namreč septembra podal odstopno izjavo, v nadaljevanju pa bo Občinska volilna komisija ugotovila, kateremu kandidatu pripada nadomestni mandat v občinskem svetu, in ga predlagala Občinskemu svetu v potrditev.

Svetniki so se seznanili so se seznanili z informacijo o letnem poročilu javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o., Jesenice za leto 2014, ki jo je predstavil direktor podjetja Uroš Bučar (povezava do informacije: http://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/zasedanja-os-2014-2018/item/13356-8-seja-os-2014-2018#Tocka_16), in s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice, ki ga je predstavila direktorica Centra za socialno delo Jesenice Anita Bregar (povezava do poročila: http://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/zasedanja-os-2014-2018/item/13356-8-seja-os-2014-2018#Tocka_15).

Read 1656 times Last modified on Monday, 12 October 2015 09:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave