Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Nov 2015 02

Vlado na sestanku seznanili z nekaj ključnimi problemi v občini Jesenice

Jesenice, 2. 11. 2015 – Vlada RS je danes v Kranju organizirala pripravljalni sestanek s predstavniki gorenjskih občin v zvezi s prihajajočim obiskom njenih predstavnikov na Gorenjskem. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom vlade predstavil 6 ključnih problemov, s katerimi se sooča občina Jesenice že dlje časa, med drugim problem Karavanške vode in obnove državne ceste skozi Jesenice.

 

Vlada Republike Slovenije v sklopu svojih regijskih obiskov v mesecu decembru načrtuje obisk Gorenjske, v ta namen pa je bil danes v Kranju sklican sestanek predstavnikov vlade RS, ki so se ga udeležili tudi sekretarji vseh ministrstev, ter predstavnikov gorenjskih občin. Namen pripravljalnega sestanka je bil seznanitev s ključnimi problemi, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom Vlade RS predstavil naslednjih 6 problemov: Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode, obnova državne ceste skozi Jesenice – R3, prenos površin Mejnega platoja Karavanke na Občino Jesenice, potrebna sanacija plazu Potoška planina, obnova Srednje šole Jesenice in neuporabljene površine železniške infrastrukture.

Probleme, s katerimi se soočajo na svojih območjih, so predstavili tudi ostali predstavniki gorenjskih občin, na podlagi prejetih informacij pa bo za ministre in ostale predstavnike vlade sestavljen podroben program njihovega obiska v gorenjskih občinah. Datum vladnega obiska gorenjske regije naj bi bil po današnjih informacijah 11. 12. 2015.

 

Podrobneje o izpostavljenih problemih

  • Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode

Pristojna ministrstva že vse od leta 2007 vodijo postopek podelitve koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač, na zahtevo vlagatelja gospodarske družbe Karavanška voda d.o.o., Jesenice. Postopek ni še niti v fazi priprave Uredbe, ki bi bila podlaga za nadaljnje upravne postopke podelitve koncesije. Izraba vodnega vira, ki se nahaja v predoru Karavanke, je za občino Jesenice vitalnega pomena. Predstavlja pomemben potencialni vodni vir za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, hkrati pa zaradi količine vode, ki je na voljo v tem vodnem viru, dopušča tudi rabo pitne vode v komercialne namene. Ker se Občini Jesenice zaradi nemožnosti izrabe vodnega vira dela neposredna gospodarska škoda, apeliramo na državne organe, da aktivno sodelujejo pri reševanju nastale situacije, ter – kolikor je mogoče – pospešijo tek odprtih postopkov, katerih predmet je koriščenje pitne vode iz predora Karavanke.

  • Državna cesta skozi Jesenice – R3

Državna/regionalna cesta, R3-637/0368 Hrušica – Javornik, je glavna prometna žila skozi mesto Jesenice. Na njej se odvija lokalni, mestni promet, delno tudi regionalni, cesta predstavlja glavno mestno ulico, kjer je zelo gosta poselitev in pozidava stanovanjskih, javnih in poslovnih objektov. Cesta je na splošno v slabem stanju in je neustrezno urejena z vidika prometne varnosti. Vozišče je močno poškodovano, na nekaterih mestih skoraj nevozno. Cesta ima sicer zgrajene hodnike za pešce, vendar so tudi ti v slabem stanju, robniki potopljeni in kot taki neurejeni. Odvodnjavanje cestišča ni urejeno, zato voda zastaja na vozišču in neenakomerno odteka. Rekonstrukcija ceste je nujna. Skozi naselje je treba predvideti poleg rekonstrukcije vozišča, križišč in priključkov tudi izvedbo pločnikov za pešce, ureditev odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, novogradnjo mostu preko vodotoka Jesenica idr. Za namen rekonstrukcije ceste je že bila s strani države izdelana projektna naloga, ki jo je Občina Jesenice pregledala in potrdila ter leta 2009 potrjeno vrnila pristojnim državnim organom. Vse od takrat si Občina Jesenice prizadeva, da bi se nujno potrebna rekonstrukcija državne ceste izvedla, vendar v ta namen v proračunu države ni zagotovljenih sredstev. Apeliramo na pristojne državne organe, da se rekonstrukcija ceste uvrsti med prioritete RS na področju komunalne infrastrukture ter se zanjo zagotovi tudi sredstva v državnem proračunu.

  • Mejni plato Karavanke

S spremembami, ki so nastale kot posledica vstopa v EU, se zaradi opustitve carinskih obveznosti (ob izločitvi potrebnih površin za potrebe cestnega predora) namembnost Mejnega platoja Karavanke lahko spremeni in izkoristi predvsem za dejavnosti, povezane s turizmom, športom, rekreacijo, preživljanjem prostega časa, gostinstvom itd. Občina Jesenice si za prenos prostih površin na lokalno skupnost prizadeva že vse od leta 2008. S prenosom nepremičnin na Mejnem prehodu Karavanke, ki jih službe Republike Slovenije ne potrebujejo za svoje delovanje, bi bilo omogočeno, da Občina Jesenice izvede načrtovane programe na področju turizma, športa in rekreacije, ki so pomembni za občino. Hkrati bi ta prenos pomenil aktivno sodelovanje Občine Jesenice pri načrtovanju prostorskih rešitev, ki bodo v korist občini Jesenice in prebivalcem, ki tukaj živijo.

  • Plaz Potoška planina

Na območju zemeljskega plazu na Potoški planini nad naseljem Koroška Bela so bile že v preteklosti ugotovljene sledi premikov površja ter več dogodkov t. i. drobirskih tokov. Zemeljski plaz je aktiven, njegova trenutna hitrost pa je ocenjena kot »počasno drsenje«. Masni premiki bi lahko ogrozili prebivalce na vplivnem območju Koroške Bele. Na dosedanjih skupnih srečanjih s predstavniki URSZR ter ministrstev je bilo že ugotovljeno, da je treba glede na ugotovitve začeti s konkretnimi aktivnostmi za celovito rešitev problematike masnih premikov na območju Potoške planine. Seznanjeni smo bili, da je bila problematika plazu že predlagana za uvrstitev med sanacijo plazov velikega obsega, vendar za to ni bilo zakonske podlage. Financiranje izvajanja monitoringa v vseh letih na ravni države ni bilo zagotovljeno (monitoring se je izvajal samo v okviru projektov Geološkega zavoda, financiranih s strani EU). Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč je pripravil program aktivnosti za izvedbo nujnih raziskav, vendar je na ravni države treba zanje zagotoviti tudi sredstva ter, glede na ugotovljeni obseg potencialne nevarnosti, pristopiti k sanaciji plazu, za kar je prav tako treba zagotoviti znatna sredstva.

Meritve premikov, globinskih raziskav in izvajanje monitoringa so izjemnega pomena za sprotno oceno ogroženosti prebivalce Koroške Bele, za izvedbo nadaljnjih aktivnosti in načrtovanje ter izvedbo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov in posegov, da se s skupnimi močmi prepreči morebitna naravna nesreča večjega obsega, ki bi prizadela kraj Koroška Bela in občane občine Jesenice.

  • Obnova Srednje šole Jesenice

Celotna stavba je nujno potrebna temeljite obnove. Dijaki obiskujejo pouk v stavbi in opravljajo obvezni praktični pouk v delavnicah, ki za izvajanje učnega procesa niso več primerne. Občina Jesenice je že v letu 2011 pristopila k sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije, saj je poleg same pomembnosti ustanove treba izpostaviti dejstvo, da je objekt nujno potreben obnove tudi iz energetskega vidika. Zemljiškoknjižno stanje je bilo v letošnjem letu po mnogo naporih s strani pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tudi Občine Jesenice kot zainteresirane lokalne skupnosti, urejeno. Dani so pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo obnove in energetske sanacije stavbe. Seznanjeni smo, da je investicija »Energetska sanacija in rekonstrukcija Srednje šole Jesenice« med prioritetami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar pozdravljamo, apeliramo pa na državo, da za izjemno nujno obnovo Srednje šole Jesenice že v letu 2016 nameni tudi sredstva za začetek investicije v šolo.

  • Neuporabljene površine železniške infrastrukture

Železniška postaja Jesenice predstavlja ogromno območje v samem središču mesta Jesenice in je z 21 tiri za sedanje razmere prevelika. Veliko število tirov, ki se ne uporabljajo, ter tudi nekaj drugih železniških objektov, ki ne služijo več svojemu namenu, preprečujejo povezavo dveh delov mesta ter formiranje mestnega središča na teh zemljiščih. Tudi samo stavbo železniške postaje je treba v vsebinskem in programskem smislu revitalizirati in povezati z dejavnostmi mestnega središča. Hkrati pa drugi opuščeni železniški objekti kazijo vizualno podobo občine Jesenice.

Veliko število opuščenih železniških tirov onemogoča vzpostavitev novih ali širitev obstoječih ureditvenih območij na območju celotne občine, predvsem gospodarskih, poslovnih in proizvodnih con, ki bi s pridom izkoristile železniško omrežje za razvoj svojih dejavnosti, hkrati pa bližina železnice ne bi pomenila motnje v prostoru kot jo npr. v stanovanjskih območjih.

Glede na to, da Jesenice danes hromijo prometna nepovezanost, pomanjkanje centralnih območij, nepopolno opremljene stanovanjske soseske blokov in stolpnic s previsoko gostoto ter hudo pomanjkanje mestnih zelenih in rekreacijskih površin, je treba neizkoriščene ali slabo izkoriščene površine industrijskih železniških tirov nameniti intenzivnejšim mestnim programom.

To seveda zahteva obsežne investicije, brez katerih pa se mesto ne more preobraziti. Mesto je že preučilo možnosti, ki so za prestrukturiranje na razpolago, od notranjih občinskih do državnih in evropskih. Samo tako korenite preobrazbe gotovo ne bo zmoglo, pa tudi prav ni, da se z obremenjujočo zapuščino državne preteklosti, ki mu je bila vsiljena, ubada samo. Zato tudi v tem segmentu pričakujemo pomoč države.

Read 1594 times Last modified on Monday, 02 November 2015 17:42

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave