Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jan 2016 29

Poročilo z 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Jesenice, 29. 1. 2016 – Januarska seja Občinskega sveta občine Jesenice je bila ena manj obsežnih v zadnjem obdobju, saj je bilo na dnevnem redu le 12 točk, župan Tomaž Tom Mencinger pa je sejo z vsemi potrjenimi sklepi lahko zaključil v manj kot treh urah. Svetniki so na seji med pomembnejšimi točkami obravnavali prvi Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025 ter potrdili prejemnike letošnjih priznanj Občine Jesenice in potrdili mandat direktorici Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki ga bo tudi naslednja štiri leta vodila dosedanja direktorica Branka Smole.

 

Člani Občinskega sveta občine Jesenice so se na začetku seje najprej seznanili s predstavitvijo strategije nadaljnjega razvoja Radia Triglav, ki ga je predstavil novi lastnik Leo Oblak, direktor podjetja Infonet Media d.d.. Oblak je svetnikom zagotovil, da bo Radio Triglav tudi naprej ohranil status radijske postaje posebnega pomena, ohranil bo tudi lokacijo in lokalno ekipo sodelavcev, posodobili pa bodo računalniško programsko opremo, glasbeni arhiv in produkcijo lokalnih novic, osvežili zvočno podobo, dodatno izšolali kader s pomočjo tujih strokovnjakov ter okrepili ekipo tržnikov ter ekipo lokalnega informativnega programa. S pomočjo skupnih oglaševalskih paketov z ostalimi radijskimi postajami v lasti Infonet Medie bo Radio Triglav postal bolj konkurenčen, uvedli pa bodo tudi skupne promocijske akcije z namenom povečanja poslušanosti Radia Triglav v starostni skupini 30–40 let.

Na seji sta bila potrjena dva odloka s področja družbenih dejavnosti, in sicer predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim. S prvim je predlagano, da se vlagateljem, ki na področju športne dejavnosti delujejo manj kot dve leti, omogoči prijavo na javni razpis, in sicer pod pogojem, da ima vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu, razširjajo pa se tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, in sicer da ima vlagatelj možnost za kandidiranje na program kakovostnega športa tudi v primeru, če ima vlagatelj športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu. S spremembami in dopolnitvami Odloka želimo podpreti in spodbujati izvajalce športnih programov, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom in obenem nastopajo na tekmovanjih višjega ranga ter omogočiti pogoje za razvoj in ohranjanje športne dejavnosti na višjem (vrhunskem) nivoju, kar smo se zavezali tudi v Strategiji razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2013 – 2016. S spremembami in dopolnitvami Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim pa zasledujemo dva pomembna cilja, in sicer omogočiti sofinanciranje preventivnih projektov, ki se izvajajo v Otroškem letovišču Pinea – Novigrad v Republiki Hrvaški, ki je v lasti Občine Jesenice, in spodbuditi mlade za delo v društvih oz. nevladnih organizacijah na območju občine Jesenice in jih temu primerno nagraditi.

Svetniki in svetnice so na seji obravnavali tudi predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice, in sicer zaradi uskladitve dokumenta z veljavno pravno podlago, in v prvi obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice. Predmet slednjega je sprememba javnih poti tako v naseljih v občini Jesenice kot med naselji v občini. Na novo so kategorizirane nekatere ceste na Hrušici, na Jesenicah, posamezni deli odsekov pa so skrajšani.

Ena pomembnejših točk na včerajšnjem dnevnem redu je bila prva obravnava predloga Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025 (http://www.jesenice.si/sl/medijski-center/sporocila-za-javnost/item/14081; gradivo v prilogi). Občinski razvojni dokument, ki je bil prvotno sprejet leta 2011, je v svoji osnovi strateški dokument, ki odraža razvoj občine za večletno obdobje. Vendar pa je kljub njegovi dolgoročnosti potrebno vsakih nekaj let pripraviti pregled oziroma analizo stanja ter ponovno ovrednotiti začrtane smernice in postavljene cilje. Spremenjene gospodarske razmere v zadnjih letih so močno vplivale tudi na gospodarska in razvojna gibanja ter družbene razmere v občini Jesenice. Pregled razvojnih trendov in kazalcev za merjenja napredka v obdobju od 2009 do 2015 je pokazal, da je bilo, skladno s spremenjenimi makro ekonomskimi pogoji, potrebno izdelati novelacijo razvojnega programa, ki bo temeljil na novih ekonomsko-socialnih in razvojnih potrebah ter možnostih. Predlog novelacije dokumenta je bil v drugi polovici januarja 2016 dan v javno razgrnitev, ki je namenjena široki javnosti, naslednji teden, 3. februarja, pa bo izvedena tudi javna obravnava dokumenta. Do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave, pripomb delovnih teles Občine Jesenice ter predlogov in pripomb, ki so bili dani na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice, se bodo pripravljavci dokumenta opredelili do druge obravnave dokumenta na seji Občinskega sveta občine Jesenice, ki bo predvidoma v mesecu marcu.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta za štiriletno mandatno obdobje imenovali direktorico Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. To funkcijo bo tudi naslednja 4 leta opravljala Branka Smole, ki mandat nastopi 3. marca. Na javni razpis za delovno mesto direktorja sta sicer prispeli dve prijavi – poleg Smoletove se je prijavil tudi Vid Klemenc –, vendar je pri drugi prijavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovila, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa, zato je Občinskemu svetu v potrditev predlagala Smoletovo.

Na zadnji seji občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga Občina Jesenice obeležuje 20. marca, svetniki in svetnice praviloma potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice za trenutno leto. Na včerajšnji seji so tako za častno občanko potrdili Miro Jazbinšek, nekdanjo ravnateljico Srednje zdravstvene šole na Jesenicah in prejemnico zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in priznanja Zdravstvene šole Jesenice. Za prejemnike plakete občine Jesenice so bili potrjeni nekdanji športni pedagog in trener prof. Jože Oblak, igralec, režiser in scenograf Klemen Košir ter dolgoletni predsednik in ustanovitelj Kulturnega društva Triglav Miloš Možina.

Seje se je udeležil tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar, ki je svetnikom predstavil programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016. Poleg tega programa dela so svetniki sprejeli tudi predlog programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2016.

Svetniki so se seznanili tudi s tremi poročili Nadzornega odbora občine Jesenice, ki jim jih je predstavila članica Nadzornega odbora Maja Križnar, in sicer s poročilom o opravljenem nadzoru investicije: Cesta odlagališče Mala Mežakla - OB041-13-0004, poročilom o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 18 - področje kulture, športa in nevladnih organizacij občine Jesenice v letu 2014 ter poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Read 1703 times Last modified on Friday, 29 January 2016 10:22

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave