Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Apr 2016 13

BSC Kranj obvešča: Na voljo krediti za mikro, mala in srednja gorenjska podjetja

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je oktobra 2015, v sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom (ki zagotavlja sredstva za izvajanje Regijske garancijske sheme), objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Gorenjska (RGS Gorenjska). Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva ter olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Krediti so namenjeni začetnim investicijam v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezanih z: vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala, ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti ter obratna sredstva v povezavi z investicijo (vlaganja v obratna sredstva lahko znašajo največ 20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z investicijo). Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta ter zaprto finančno konstrukcijo.

Na voljo je 1.200.000 evrov za kredite, ki so namenjeni mikro, malim ali srednje velikim podjetnikom, ki delujejo (imajo sedež podjetja ali poslovno enoto) na področju gorenjske statistične regije (18 občin). Obrestne mere za kredite v RGS Gorenjska se začnejo pri 6-mesečni EURIBOR + 1,92 % (najvišja obrestna mera sodelujoče banke je 6-mesečni EURIBOR + 2,40 %).

Upravičeni stroški so: stroški materialnih investicij (stroški nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta), stroški nematerialnih investicij (prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja), stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme, stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja, stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju v povezavi z investicijo (od datuma vročitve sklepa dalje največ 3 mesece) ter stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Med neupravičene stroške pa sodijo: stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov, odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb, stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev, investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo, vlaganja za zasebno rabo, poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Najnižji znesek kredita je 8.000, najvišji pa 150.000 evrov. Ročnost kredita je omejena na 8 let. Pred prijavo na razpis mora podjetnik pridobiti sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije RGS Gorenjska (ene od sodelujočih bank v RGS Gorenjska).

Dne 1. 4. 2016 je bila v Uradnem listu 24/2016 objavljena sprememba Javnega poziva. Glavne spremembe se nanašajo na:

  • spremenjeno število bank in ugodnejši kreditni pogoji,
  • za investicije do vključno 50.000 EUR poslovni načrt ni več potreben.

Celotno besedilo javnega razpisa in prijavna dokumentacija sta na voljo na spletni strani BSC Kranj (www.bsc-kranj.si).

Read 2655 times Last modified on Friday, 15 April 2016 16:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave