Obvestila za javnost

Feb 2021 03

Na jutrišnji seji občinskega sveta o spremembi cene obdelave odpadkov

Jeseniški občinski svetniki bodo jutri na 16. redni seji obravnavali tudi predlog za spremembo cene obdelave obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki se bo – če bo predlog sprejet – podražila za skupno 0,62 € na člana gospodinjstva. To bo omogočilo nemoteno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, vključno s končno izrabo lahke frakcije (sežig ostanka obdelave), ki se je do nedavnega kopičila na območju Male Mežakle, na daljši rok pa tudi rešitev težav z nakopičeno lahko frakcijo, ki jo je treba pospraviti oziroma odpeljati v sežig.

 

Po predlogu se bo, če bo sprejet, cena obdelave podražila za skupno 0,62 € na člana gospodinstva, dvig pa bo postopen (v prvem koraku za 0,53 €, v drugem pa še za 0,09 €).

Kot je znano, na območju občine Jesenice deluje Center za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla, kjer podjetje Ekogor na podlagi koncesije, sklenjene z Občino Jesenice, od leta 2016 izvaja obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov. V zaključnem delu obdelave mešanih komunalnih odpadkov je za približno 30 % ostankov obdelave (t.i. lahka frakcija) treba zagotoviti končno izrabo oziroma sežig. Ker država ni zagotovila pogojev za sežig odpadkov (gre namreč za državno gospodarsko javno službo) in ker so se razmere na trgu spremenile (sežig odpadkov se je občutno podražil), obstoječe cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov ne omogočajo nemotene izvedbe celega procesa. Zato se je do nedavnega precej lahke frakcije, ki jo je koncesionar zbaliral, kopičilo na območju Male Mežakle. Da bi zagotovili nemoteno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, vključno s končno izrabo lahke frakcije (sežig ostanka obdelave), na daljši rok pa tudi rešili težave z nakopičeno lahko frakcijo, ki jo je treba pospraviti oz. odpeljati v sežig, je cene treba ustrezno prilagoditi.

Koncesionar, podjetje Ekogor d.o.o., je spremembo cene storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov predlagal že v letu 2019, s čimer naj bi zagotovil končno obdelavo lahke frakcije. Medtem ko so ostale občine uporabnice povišanje cene sprejele, je na Jesenicah takrat niso obravnavali, saj so od koncesionarja zahtevali, naj pred povišanjem cene zagotovi končno obdelavo lahke frakcije. Koncesionar je v preteklem letu slednjo tudi zagotovil in tako maja 2020 začel z oddajanjem lahke frakcije v končno izrabo. Še intenzivnejši odvoz lahke frakcije, skladiščene v balah, poteka od začetka letošnjega januarja, in sicer v Cementarno Anhovo in na Madžarsko. ''Odvažamo večjo količino lahke frakcije kot redno nastaja in želimo si, da bi se to izvajalo še naprej. Glede na to, da država ni poskrbela za energetsko izrabo ostanka, smo poiskali rešitev na trgu, te stroške pa smo morali vključiti v kalkulacijo cene. Dosedanja cena ni omogočala končne izrabe lahke frakcije, zato se je le-ta kopičila'', je na seji odborov Občinskega sveta pojasnil direktor podjetja Ekogor Igor Petek. S predlagano spremembo cene v prvem koraku bo koncesionar namreč zagotovil sprotno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov z vključeno končno izrabo tekoče nastale lahke frakcije, v drugem koraku pa tudi zmanjševanje količin začasno skladiščene lahke frakcije. ''Pred predložitvijo spremembe cene v odločanje na sejo Občinskega sveta smo od koncesionarja zahtevali, da najprej pokaže rezultate in začne z odvozom odpadkov z območja CERO Mala Mežakla. To mu je v preteklem letu tudi uspelo in zdaj ne le, da obdelane odpadke sproti odvaža v končno izrabo, temveč počasi tudi zmanjšuje količino že nakopičenih bal z odpadki, čeprav trenutna cena teh stroškov ne pokriva. Če želimo, da se to nadaljuje, je povišanje cene, ki je bilo v ta namen predlagano že v letu 2019, a smo sprejetje takrat zadržali, edina možnost, sicer si bomo nakopali le vedno večji kup odpadkov'', pojasnjuje župan Blaž Račič. Druge občine uporabnice so namreč povišanje cen obdelave odpadkov že sprejele in s tem zagotovile, da koncesionar odpadke, ki se v CERO Mala Mežakla pripeljejo z njihovih občin, lahko obdela in odda naprej v končno izrabo.

Občani občine Jesenice bodo, v primerjavi z drugimi občinami, katerih mešani komunalni odpadki se prav tako obdelujejo na CERO Mala Mežakla, tudi v prihodnje plačevali nekoliko nižjo ceno iz naslova t. i. koncesijske dajatve, ki jo plačujejo preostale občine. Med Občino jesenice in koncesionarjem je bil pred kratkim tudi podpisan dogovor o plačevanju nadomestila za neupravičeno uporabo občinskega zemljišča, kjer je skladiščena lahka frakcija, iz katerega med drugim izhaja, da se koncesionar zavezuje pospraviti nakopičene zaloge v roku treh let. To pa je seveda pogojeno tudi s korekcijo cen obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Read 1092 times Last modified on Wednesday, 03 February 2021 16:44

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave