Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Dec 2021 15

Problematika podražitev daljinskega ogrevanja v občini Jesenice – odgovor in pojasnila

V začetku decembra je župan občine Jesenice Blaž Račič s strani občanke prejel Zahtevo občanov po takojšnjem znižanju cen ogrevanja in toplovoda (skupaj s 1136 zbranimi podpisi občanov). V prejetem dokumentu, ki ga objavljamo v priponki pod objavo, so navedene zahteve, predlogi in vprašanja, naslovljena na organe Občine Jesenice (Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor) in na podjetji Enos, d.d. ter Enos OTE, d.o.o.. V nadaljevanju podajamo odgovore po posameznih sklopih, skladno z zastavljenimi vprašanji v pobudi. Odgovore smo pridobili tudi od podjetij Enos, d.d. in Enos OTE, d.o.o. (koncesionar za izvajanje javne službe distribucije toplote).

Na Občini Jesenice smo zaznali znaten dvig cen ogrevanja in posledično visoke zneske na položnicah, ki so številne občane spravile v velike skrbi. V občinski upravi se odzivamo na nastale razmere in tako je bil 24. 11. 2021 sklican že drugi sestanek s predstavnikoma podjetij Enos, d.d. ter Enos OTE, d.o.o., na katerem so bili prisotni tudi nekateri predstavniki stanovanjskih podjetij (upravnikov) in predstavniki etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da podjetje Enos, d.d. ceno megavatne ure zniža za 15 evrov, torej iz 119 evrov na 104 evre za mesec november, in da cena tudi v mesecu decembru ostane nespremenjena, kar bi se moralo poznati tudi v zneskih na položnicah občanov.

 

Glede zahtev do župana in Občinskega sveta

V zvezi s tretjim sklopom vprašanj in pobud smo pojasnila pripravili v Občinski upravi Občine Jesenice, kot sledi:

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto na celotnem območju občine Jesenice in je bila sklenjena leta 2014 za dobo 25 let. Koncesionar mora opravljati dejavnost v skladu z Odlokom o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2013 s sprem.), ki ureja način izvajanja gospodarske javne službe v občini Jesenice, zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje in koncesijsko pogodbo. Koncesionar mora dejavnost (vključno z gradnjo in vzdrževanjem infrastrukture) izvajati tako, da v največji možni meri zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo ter izpolnjuje zahteve s področja varstva okolja. Za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto na podlagi 33. člena Odloka, ki opredeljuje pogoje za prijavo na razpis za podelitev koncesije (izkazovanje sposobnosti), mora imeti koncesionar zagotovljen vir toplote skladno z določbami Energetskega zakona in Lokalnim energetskim konceptom. Koncesionar je pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, dolžan ravnati v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki se na to nanašajo.

 

Glede morebitnega razdrtja koncesijske pogodbe:

Na podlagi 50. člena koncesijske pogodbe se koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:

 • če je zoper koncesionarja uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek,
 • če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije,
 • če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
 • če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda koncedentu, uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
 • če obstaja utemeljen dvom, dokumentiran z ugotovitvami o nadzoru, da koncesionar v bistvenem delu ne izpolnjuje svojih obveznosti.

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alinee zgornjega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali drugega postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alinee, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, dokončna.

Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe. Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj iz 14. in 15. člena koncesijske pogodbe, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.

Povišanje cene, v kolikor bi bila neupravičena, bi bila lahko razlog za razdrtje koncesijske pogodbe. Vendar je vsakokratna sprememba cene ogrevanja predmet presoje in soglasja Agencije za energijo, cene pa morajo biti oblikovane v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17). Cena je sestavljena iz fiksnega (obračunska moč) in variabilnega dela (prevzeta količina toplote). Fiksni del cene se na Jesenicah od leta 2004 ni spreminjal, zaradi podražitve energenta se je cena ogrevanja (za odjemalce) letos jeseni zvišala. Dvig cene energenta ni dejanje oziroma pogoj za možno razdrtje pogodbe.

V primeru enostranskega razdrtja pogodbe (brez krivdnih razlogov na strani koncesionarja) bi koncesionar od koncedenta lahko terjal (revalorizirano) povrnitev vlaganj, povrnitev nastale dejanske škode in povrnitev izgubljenega dobička. Glede na (ne)razpoložljivost virov za proizvodnjo toplote, izbiro potencialnih izvajalcev distribucije in drugih okoliščin glede proizvodnje toplote, pa bi potencialno to lahko ogrozilo obstoj sistema daljinskega ogrevanja. Hkrati bi bilo nemogoče v kratkem času na ustrezen način ogrevanje večstanovanjskih objektov nadomestiti z alternativnimi rešitvami.

 

Glede lastništva in upravljanja infrastrukture:

Na podlagi 11. člena koncesijske pogodbe se koncesionar zavezuje ves čas od začetka trajanja koncesijskega razmerja po tej pogodbi imeti v najemu vso potrebno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti v okviru te koncesije, ki je ob sklenitvi te pogodbe v lasti koncedenta ali drugih lastnikov infrastrukture (v nadaljevanju: lastniki infrastrukture), ali imeti potrebno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti v svoji lasti. Koncedent daje s pogodbo koncesionarju v najem vso potrebno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti v okviru koncesije, ki je ob sklenitvi pogodbe v lasti koncedenta in je razvidna iz seznama komunalne infrastrukture.

Koncesionar sme in je dolžan uporabljati zgrajeno infrastrukturo izključno za izvajanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije. Koncesionar ima tudi na podlagi pogodbe o pravici uporabe infrastrukture za oskrbo s toploto, sklenjene z lastnikom infrastrukture ENOS, d.d. dne 23. 6. 2014, urejeno razmerje v zvezi s pravico uporabe infrastrukture, ki ni v lasti koncedenta in je namenjena opravljanju gospodarske javne službe na zaokroženem gospodarskem območju bivše Železarne Jesenice – stari obrati, ki je povezano z mestnim vročevodnim omrežjem in je v lasti in upravljanju ENOS, d.d. (17 odjemnih mest oz. 21 toplotnih postaj).

Koncesionar tako upravlja z omrežjem v lasti koncedenta (Občina Jesenice) in ENOS, d.d., ki  je namenjeno za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto.

 

Glede alternativnih virov pridobivanja toplote:

Pri večini izvajalcev gospodarske javne službe oskrbe s toploto se uporablja toplota pridobljena s sočasno proizvodnjo toplote in električne energije. V procesu proizvodnje električne energije v klasičnih termoelektrarnah namreč toplota nastaja kot stranski produkt, a je termoelektrarne praviloma ne morejo koristno uporabiti, saj ne stojijo v urbanih okoljih in zato v bližini nimajo ustreznih porabnikov toplote. Ravno tako klasične kotlarne ne morejo v celoti izkoristiti energenta, iz katerega proizvajajo toploto. V urbanih okoljih, predvsem v večjih mestih, zato stojijo toplarne, v katerih se električna energija in toplota proizvajata sočasno. Tako proizvedena toplota se koristno uporablja za daljinsko ogrevanje stavb in potrebe po toploti v industriji, proizvedena električna energija pa za potrebe trga z električno energijo. Ključne prednosti soproizvodnje so velik prihranek primarne energije, večji energetski izkoristek in s tem nižji stroški energetske oskrbe ter manjši vplivi na okolje. Energetski zakon – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14 s spremembami) in Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) tudi določata soproizvodnjo z visokim izkoristkom kot soproizvodnjo, ki zagotovi prihranke primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije in toplote.

Vir toplote, ki ga zagotavlja koncesionar, je v skladu z zakonodajo. Tudi Energetika Ljubljana d.o.o. uvaja sočasno proizvodnjo toplote in električne energije SPTE z uporabo energenta plina. Cena plina s strani države ni regulirana, zato zaradi podražitev plina nastajajo podražitve toplote in s tem tudi oskrbe uporabnikov daljinskega ogrevanja. Kljub navedenemu bo skladno z navedbami podjetja Enos, d.d. (projekti za prehod na drug vir energije) in zavezami Slovenije k prehodu na obnovljive vire energije treba pristopiti k posodobitvam sistema, kar terja določena sredstva in čas.

 

Glede aktivnosti Nadzornega odbora Občine Jesenice

Nadzorni odbor Občine Jesenice je nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s toploto na podlagi letnega programa dela za leto 2020 pričel izvajati v tem letu in ga zaključil z izdajo končnega poročila marca letos. Nadzorni odbor v poročilu ne problematizira koncesijskega razmerja med koncedentom, Občino Jesenice in koncesionarjem, podjetjem Enos OTE, d.o.o., in ne ugotavlja nezakonitosti. Poročilo Nadzornega odbora, ki se ga bere skupaj z odzivnim poročilom, je od zaključka nadzora dostopna na spletni strani Občine Jesenice, in sicer na povezavi: https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/nadzorni-odbor/item/19602-porocila-nadzornega-odbora-obcine-mandata-2018-2022.

 

Glede zahtev do podjetij Enos, d.d. in Enos OTE, d.o.o.

Iz podjetja Enos, d.d. so na zastavljena vprašanja Občini Jesenice odgovorili, da podjetje vlaga vse napore, da bi uspeli zagotoviti toploto po trenutni (znižani) ceni in da za zdaj, žal, nimajo nobenih možnosti za dodatno znižanje cene. Enos, d.d. sicer prodaja toploto po cenah, ki so bistveno nižje od stroškovne cene, v breme tekočega rezultata. Podobno napovedujejo za prihodnje leto.

Pri tem izpostavljajo, da so imele Jesenice v zadnjih letih ceno toplote, ki je bila med najnižjimi v Sloveniji. Ocenjujejo, da je trenutna situacija posledica neobičajnih pogojev na trgu energentov, še posebej plina, in emisijskih kuponov.

Enos, d.d. ima v pripravi več projektov, ki sledijo trenutni (in prihajajoči) okoljski zakonodaji. Tako predvidevajo nadomestitev obstoječih proizvodnih enot z rabo odvečne toplote in nekaterimi drugimi obnovljivimi viri toplote, pri čemer roki za izvedbo omenjenih investicij še niso časovno ovrednoteni. Bilančni dobiček podjetja je akumuliran dobiček iz poslovanja vseh preteklih poslovnih let in ne odraža likvidnostnega položaja podjetja.

Glede priključne moči v podjetju Enos OTE, d.o.o. pojasnjujejo, da je ta kot tarifna postavka opredeljena kot nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca. Nazivna moč je določena s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi stavb na distribucijski sistem. Zato je treba za vsako spremembo osnovnih parametrov (sprememba toplotne zaščite stavbe, spremembe namembnosti in uporabe dela stavbe, spremembe toplotne postaje, razširitve, posodobitve ali ukinitve internih toplotnih naprav) pridobiti novo pisno soglasje za priključitev na distribucijski sistem toplote.

Način pridobitve novega soglasja za priključitev določata 40. in 46. člen Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 33/2017). Pisni vlogi za izdajo soglasja mora odjemalec priložiti projektno dokumentacijo, ki dokazuje izvedene spremembe, ki imajo za posledico spremembo priključne moči, morebitne predelave internih toplotnih naprav in preverbe ustreznosti oziroma zamenjave elementov toplotne postaje. Soglasje za spremembo osnovnih parametrov se izda tako, da se izda novo soglasje za priključitev. Skratka, za spremembo priključne moči je treba izdelati ustrezen projekt za predelavo internih toplotnih naprav in toplotne postaje (izračun toplotnih izgub za posamezni večstanovanjski objekt), ki je osnova za dimenzioniranje ogreval in določitev priključne moči. Projekt mora biti opravljen v skladu s SIST EN 12831 oziroma v skladu z veljavnimi predpisi in standardi za dnevno neprekinjeno obratovanje ter ga predložiti distributerju v soglasje.

 

Povzetek

Poleg zagotovljenega delnega znižanja cene proizvedene megavatne ure toplote (na 104 evre) je Enos, d.d. na zadnjem sestanku z županom, ki je potekal 10. 12. 2021, zagotovil nespremenjeno ceno tudi za mesec januar 2022, v okviru likvidnostnih zmožnosti pa za celotno tekočo kurilno sezono.

Župan je v okviru obravnave predloga proračuna občine Jesenice za leto 2022 na zadnji redni seji, ki je bila v četrtek, 9. 12. 2021, Občinskemu svetu predložil 13 amandmajev, s katerimi je bilo po potrditvi občinskih svetnikov 190.000 evrov prerazporejenih javnim zavodom za potrebe pokrivanja višjih stroškov ogrevanja (razen za občinsko stavbo in prostore krajevnih skupnosti – stroške bomo poskušali pokrivati v okviru sredstev, namenjenih tekočemu poslovanju, delno pa tudi z varčevanjem pri porabi energije).

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, brez krivdnih razlogov na strani koncesionarja, bi za koncedenta lahko pomenilo tveganje večjih finančnih posledic.

Z opustitvijo sistema daljinskega ogrevanja (kot posledico morebitnega enostranskega razdrtja koncesijske pogodbe) bi uporabniki v večstanovanjskih objektih ostali brez vira toplote. Hkrati bi bili primorani zagotoviti alternativne načine ogrevanja v relativno kratkem obdobju.

Na daljši rok je treba skupaj s proizvajalcem toplotne energije pristopiti k zagotovitvi alternativnih, obnovljivih (okolju prijaznih) virov energije za proizvodnjo toplote in tako zagotoviti učinkovito in cenovno sprejemljivo delovanje sistema daljinskega ogrevanja.  

V pripravi je izdelava novega Lokalnega energetskega koncepta za obdobje 2022-2032, v katerem bodo pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti upoštevane vse dosedanje ugotovitve in sodobne usmeritve na področju energetike.

Poleg ukrepov, ki so že bili izvedeni, smo dobili zagotovilo pristojnega ministrstva, da bo država poskrbela za t.i. energetske bone, ki bodo dodeljeni socialno ranljivejšim občanom. Hkrati smo državne inštitucije pozvali k vzpostavitvi ustrezne regulacije cen energentov, da v bodoče ne bi prihajalo do tako občutnih cenovnih odstopanj.

Stanje na področju cen energentov bomo dosledno spremljali tudi v bodoče, hkrati pa bomo nadaljevali z iskanjem možnih rešitev, ki bi utegnili ublažiti stisko občanov.

Read 827 times Last modified on Tuesday, 21 December 2021 10:32

1 comment

 • Comment Link Sunday, 19 December 2021 10:20 posted by Jasmina

  Glede na vaš odgovor na problematiko ogrevanja vam sporočam, da vaš odgovor nikakor ni odraz hitrega postopanja v korist vaših občanov. Še vedno ni jasno ali je Nadzorni odbor uvedel revizijo postopka podelitve koncesije, ali je pregledal. V poročilu, ki ga omenjate je omenjen samo razgovor z direktorjem Enos ote d.o.o, in niste zahtevali nobenih finančnih podatkov, ni se pa opravila revizija postopka podelitve take pogodbe in je iz leta 2019!!! Ali ste že kontaktirali kakšnega drugega ponudnika, da lahko trdite, da se ne da zamenjati ponudnika? A vam nikakor noče biti jasno, da so položnice previsoke in da ljudje ne zmorejo, kljub šparanju, plačati le teh! Da pa Župan Blaž Račič izjavi, da na Jesenicah ni tako drago ogrevanje, da smo le prej imeli prepoceni in smo razvajeni, to je pa nedopustno!!! Glede na primerjanje cen drugih ponudnikov v Sloveniji smo vedno bili med prvim in drugim najdražjim ponudnikom. A vi sploh veste, kaj se dogaja v naši Občini, ali vam je vseeno, noben od zaposlenih ne živi na Jesenicah in vam je malo mar kaj se dogaja, saj se vas to ne pritakne. Vaš medel odgovor vam je lahko v ponos https://www.jesenice.si/medijsko-sredisce/obvestila-za-javnost/item/22495-problematika-podrazitev-daljinskega-ogrevanja-v-obcini-jesenice-odgovor-in-pojasnila

  Vsaka pogodba se lahko razdre, če se hoče. Glede na to, da se iz proračuna plačuje enormno visoke položnice za šole, zavode in nenazadnje tudi Občinsko hišo, bi lahko ves ta denar namenili za razdrtje pogodbe. Pa nikjer v pogodbi ne piše, da je treba plačati penale v primeru razdrtja, pa tudi nobenih aneksov k pogodbi ni (to ste mi zatrdili v odločbi, ko sem zahtevala vse anekse in jo imam skrbno shranjeno)

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave