Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Mar 2023 09

Poročilo s 3. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet Občine Jesenice se je danes sestal na svoji 3. redni seji, na kateri so obravnavali 17 točk (s podtočkami). Med drugim so sprejeli rebalans proračuna občine za leto 2023.

Svetniki in svetnice so najprej v drugi obravnavi dokončno potrdili predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice. V občini Jesenice delujeta dve društvi upokojencev, katerih programi zajemajo oziroma se nanašajo na več različnih področij (kultura, šport oz. rekreacija, zdravstvo, socialno varstvo ipd.) in zato tudi kandidirajo na več občinskih razpisov. S predlaganim Odlokom Občina Jesenice za upokojence oziroma društva, kot njihovo organizacijsko obliko delovanja, zagotavlja samostojni pravni akt, ki celostno ureja področje sofinanciranja delovanja društev upokojencev in njihovih programov, z namenom da se podpre društva upokojencev pri aktivnostih, s katerimi izboljšujejo kvaliteto življenja in s katerimi bogatijo tudi širšo skupnost. Z odlokom se določajo pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril.

Po skrajšanem postopku so sprejeli predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice«. S predlagano dopolnitvijo odloka Občina Jesenice Zavodu za šport Jesenice prenaša v upravljanje dodatno nepremičnino, in sicer objekt nekdanjega bowlinga v Športnem parku Podmežakla.

Po skrajšanem postopku so sprejeli tudi predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice. Razlog za spremembo veljavnega odloka je rast cen energentov, komunalnih storitev, materiala in surovin ter stroškov zavarovanja na trgu, ki kot kalkutivni elementi cene vplivajo na končno ceno najema oziroma uporabo športnih objektov, zato je bila s strani upravljavcev športne infrastrukture potrebna dopolnitev oziroma sprememba veljavnih cenikov, hkrati pa tudi dopolnitev meril.

Prav tako po skrajšanem postopku so sprejeli tudi predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku. Ker je bil namen takratnega odloka, tj. izgradnja komunalne opreme na območju Poslovne cone v Črni vasi na Blejski Dobravi, uresničen, hkrati pa določbe odloka niso več skladne z veljavno zakonodajo, je občinski svet z odlokom sprejel prenehanje njegove veljavnosti.

V prvi obravnavi so svetniki in svetnice sprejeli predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice. Gospodarsko javno službo opravljanja dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice trenutno izvaja podjetje Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Kranj. Koncesijska pogodba je bila leta 2017 podpisana za obdobje petih let, tj. do 30. 6. 2022, nato pa z dodatkom podaljšana še za obdobje enega leta, torej do 30. 6. 2023. S predlaganim odlokom se določata organizacija in način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe javnega mestnega potniškega prometa v občini Jesenice za naslednje obdobje. Hkrati je zaradi ekonomičnosti v odlok vključena tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti, in sicer organizacija in način izvajanja posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok (t. i. šolski prevozi). Na seji je bilo s strani svetnikov podanih nekaj pripomb, do katerih se bo občinska uprava opredelila in jih do druge obravnave smiselno vključila v predlog odloka.

Sprejeta je bila tudi 2. dopolnitev načrta pridobivanja premičnega premoženja. Dopolnitev se nanaša na nabavo samostojne WC enote – javnih sanitarij na JZ delu parkirišča pod pokopališčem na Blejski Dobravi ter na nabavo prenosnega samodejnega laserskega merilnika hitrosti za potrebe dela redarstva.

Potrjen rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2023

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi predlog Rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2023. Zaradi spremenjenih temeljnih ekonomskih izhodišč, predvsem inflacije, novih dejstev ter sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov so v rebalansu predlagane spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter večine načrtovanih odhodkov in izdatkov.

Med odhodki, ki se povečujejo za 7 milijona evrov, se tekoča poraba zvišuje za 2,6 milijonov evrov zaradi višjih cen materialnih stroškov (predvsem ogrevanja in elektrike) ter sprememb plačne zakonodaje, kar vpliva na financiranje odhodkov občine in javnih zavodov. Svetniki z rebalansom dodatna sredstva namenjajo še za subvencije otroškega varstva, za zagotavljanje pomoči na domu ter tekoče vzdrževanje občinskih cest.

Investicijska poraba bo z rebalansom višja za 4,4 milijonov evrov predvsem zaradi zamikov, ki so nastali pri izvajanju projektov, in zaradi hkratnih podražitev gradbenega materiala. V letu 2023 se nadaljuje izvedba naslednjih projektov: nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava–Hrušica, sanacija zajetja Peričnik, obnova objekta Ruardova graščina, rekonstrukcija objekta Hrušica 55/a, energetska sanacija pokopališkega objekta ter obnova in nadzidava telovadnice na OŠ Poldeta Stražišarja. Izvedba projekta Celostna prenova stavbe na Cesti maršala Tita 78/a z rebalansom prehaja na državo. V leto 2024 pa se zamika pričetek izvedbe rekonstrukcije mostu čez Jesenico (most Žerjavec), predvidena rušitev starega objekta v okviru investicije v enoto vrtca Julka Pibernik ter nakup zemljišča za izgradnjo nove knjižnice.

Svetniki so z rebalansom potrdili tudi višje zadolževanje, ki znaša 4,7 milijonov evrov in se namenja za financiranje investicijske porabe. V letu 2023 bo, glede na sprejeti Načrt razvojnih programov, v izvajanju 73 projektov in programov v skupni višini 13,6 milijonov evrov.

Na predlog rebalansa sta bila vložena dva amandmaja, od katerih je bil amandma, ki se je nanašal na spremembo imena predlaganega odloka o rebalansu, sprejet, amandmaja, ki je predlagal, da se finančna sredstva v višini 150.000 €, namenjena letošnji obnovi kopališča Ukova, namenijo za rušenje starega objekta enote Julke Pibernik Vrtca Jesenice, pa svetniki po daljši razpravi o obnovi kopališča Ukova niso potrdili.

 

V nadaljevanju sta bila potrjena predlog spremembe Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2023 in predlog spremembe Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023. Na vsebino in obseg sredstev obeh programov vplivajo različni dejavniki, ki so posledica trenutnih gospodarskih razmer in povzročajo višje stroške, tako na strani tekoče kot investicijske porabe. Zaradi sprejetega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 so se zvišali stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, hkrati pa rast cen energentov ter materiala in storitev vpliva najvišje stroške energije in ogrevanja v javnih zavodih oziroma objektih, s katerimi ti upravljajo. Ker prvotno zagotovljena sredstva ne zadoščajo za izvedbo že planiranih investicijskih posegov in naknadno izkazanih potrebnih investicijskih aktivnosti, je bilo potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna finančna sredstva, posledično pa spremeniti oziroma uskladiti tudi veljavna letna programa športa in kulture.

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023 in 1. dopolnitev Načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023. Predmet prve je prodaja nepremičnin, ki v naravi predstavljajo del javne železniške infrastrukture, ter nepremičnin, ki so poslovno nepotrebne za Občino Jesenice in za katere fizične ali pravne osebe izkazujejo interes po pridobitvi lastninske pravice, tj. zemljišče na Cesti Franceta Prešerna 20, na Hrušici, na Skladiščni ulici, na Koroški Beli, v Španovem vrhu, v Planini pod Golico in na Murovi). V okviru menjav Občina Jesenice načrtuje odtujitev poslovno nepotrebnega premoženja in pridobitev premoženja, ki ga v večini primerov že uporablja kot pripadajoče zemljišče k objektom v njeni lasti ali kot del komunalne infrastrukture, in sicer v Planini pod Golico. Predmet druge točke je nakup zemljišča, na katerem stoji vodohran v Planini pod Golico, zemljišča, kjer je zgrajen ponikovalni vodnjak na Lipcah, del zemljišča vodnega zajetja Peričnik, nakup zemljišč, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ter v naravi predstavljajo dele kategoriziranih občinskih cest, zemljišč na Slovenskem Javorniku za potrebe izvedbe prehoda za pešce Turist, nakup zemljišč na Koroški Beli, Javorniškem Rovtu in Kočni za potrebe ureditve obračališča za avtobuse oziroma izgradnje avtobusnih postajališč, nepremičnine, ki v naravi predstavlja javno nekategorizirano občinsko obvozno cesto na Plavškem travniku ter nakup zemljišča v Javorniškem Rovtu z namenom zemljiškoknjižne ureditve obstoječega javnega parkirišča pri Domu Pristava.

Svetniki in svetnice so potrdili tudi predlog za izvedbe participativnega proračuna Občine Jesenice »JES odločam« za obdobje 2024–2025, za katerega bo namenjenih 280.000 €. Posvetovalni del le-tega, torej javne delavnice, zbiranje projektnih predlogov in samo glasovanje o le-teh, bo izvedeno še letos, izvedba izglasovanih projektov pa v letih 2024 in 2025.

Obravnavali in sprejeli so tudi predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023– 2026. Z dokumentom se za obdobje štirih let določijo prednostne naloge graditve in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega vzdrževanja, predstavlja pa podlago za letne načrte, ki se sprejemajo s sprejemom občinskega proračuna. V štiriletni program so vključene predvsem ceste, ki so na podlagi analize stanja cest nujno potrebne obnove, samo zanje pa bi bilo potrebno nameniti skoraj šest milijonov evrov. Kot prednostne naloge na področju cestne infrastrukture za obdobje 2023–2026 so tako opredeljene naslednje investicije: sanacija mostu čez Jesenico na cesti v Plavški Rovt/Žerjavec in mostu čez železniško progo na Spodnjem Plavžu, fazna izvedba izgradnje komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice, obnova lokalne ceste v Planini pod Golico na pododseku Prihodi–Planina pod Golico (Belcijan), ureditev prometne infrastrukture KS Sava ter obnova občinskih cest sočasno z obnovo komunalne infrastrukture.

Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Jesenice

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za obdobje 2022–2032, ki ga je predstavil pripravljavec Metod Ivančič s podjetja Energomen. LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. Dokument LEK Občine Jesenice vsebuje pregled možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno energijo v lokalni skupnosti. Predlagani projekti bodo sočasno prinesli tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi ekonomsko ovrednoteni, in terminski načrt, ter določa potencialne nosilce projektov, kar prinaša večjo verjetnost izpeljave projektov, ki jih LEK začrta. Cilj LEK Občine Jesenice je bistveno izboljšati trenutne kazalce rabe obnovljivih virov ter izboljšati energetsko učinkovitost občine v naslednjih 10 letih. V načrtu je zmanjšanje fosilnih goriv v javnih stavbah, ki niso priključene na distribucijski sistem daljinskega ogrevanja, ter jih v nekem deležu nadomestiti z obnovljivimi viri energije, ter v čim večji meri uporabiti lokalne vire, kot so sekanci, odvečna toplota, vodik (SIJ Acroni) in podobno. Delež nadomestitve OVE bo znašal najmanj 25 %. V prihodnje se načrtuje prehod na zeleni vodik, ki bi lahko nadomestil del zemeljskega plina in postal tudi pomemben energetski vir za javni promet.

Volitve in imenovanja

Svetniki in svetnice so Natašo Šalaja Razinger zaradi njene smrti razrešili kot članico Sveta javnega zavoda Triglavski narodni park, namesto nje pa imenovali Pavla Jamnika.

V Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske so kot predstavnika Občine Jesenice imenovali Igorja Arha, kot člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022–2026 pa Ekrema Vikića (zaradi odstopa in prenehanja funkcije enega od prejšnjih članov).

Imenovali so tudi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, ki ga sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti, in sicer dr. Adis Medić – predsednik KS Plavž, Tomaž Jekler – predsednik KS Podmežakla, Janez Marinčič – predsednik KS Hrušica, Zala Rekar – predsednica KS Planina pod Golico, Matej Brus – predsednik KS Slovenski Javornik–Koroška Bela, Anton Hribar – predsednik KS Blejska Dobrava ter Tina Repovž – predsednica KS Sava.

Podali so tudi pozitivno mnenje k imenovanju Vanje Kramar za ravnateljico Vrtca Jesenice za mandatno obdobje 2023–2028.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Read 614 times Last modified on Friday, 10 March 2023 10:43

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave