Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

Mar 2019 12

Zaključni račun proračuna občine Jesenice leto 2018

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2018, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Read 2444 times