Občinski proračun

Mar 2021 09

Zaključni račun proračuna občine Jesenice leto 2020 Featured

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2020, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Read 409 times