Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

Mar 2023 22

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2022 Featured

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice zajema realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Read 280 times