Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Jun 2014 19

37. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:  19.6.2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 37. seje Občinskega sveta, ki je bila 19.6.2014

 

Dnevni red

Sklic 37. seje Občinskega sveta, ki bo 19. junija 2014

 1. Potrditev besedila zapisnika 36. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 22. 5. 2014
 2. Potrditev besedila zapisnika 5. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 29. 5. 2014
 3. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Spremembe in dopolnitev Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice
 7. Predlog Spremembe Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice
 8. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Jesenice
 9. Predlog obvezne razlage 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi
 10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2014 (predlog)
 11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014 (predlog)
 12. Predlog za zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2015.
 13. Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Jesenice za obdobje 2014-2018
 14. Volitve in imenovanja:
  14.1. Predlog za imenovanje članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
  14.2. Predlog za imenovanje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije ter njihove namestnike
 15. Poročilo o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
 16. Poročilo št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja občine Jesenice za leto 2014
 17. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2013
 18. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
 19. Poročilo o stanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice
 20. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto 2013
 21. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah OS za leto 2010 – 2014
 22. Poročili Nadzornega odbora občine Jesenice:
  22.1. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013
  22.2. Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
 23. Vprašanja in pobude
 24. Predlog dodatne točke

Vse točke seje v celoti

  20140619_37_sejaOS.zip 11.56 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 36. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 22. 5. 2014

Točka 2. Potrditev besedila zapisnika 5. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 29. 5. 2014

Točka 3. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 5. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Spremembe in dopolnitev Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenic

Točka 7. Predlog Spremembe Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice

Točka 8. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Jesenice

Točka 9. Predlog obvezne razlage 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi

Točka 10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2014 (predlog)

Točka 11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014 (predlog)

Točka 12. Predlog za zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2015.

Točka 13. Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Jesenice za obdobje 2014-2018

Točka 14. Volitve in imenovanja

14.0. Predlog za imenovanje članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
14.1. Predlog za imenovanje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije ter njihove namestnike

Točka 15. Poročilo o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice

Točka 16. Poročilo št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja občine Jesenice za leto 2014

Točka 17. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2013

Točka 18. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Točka 19. Poročilo o stanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice

Točka 20. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto 2013

Točka 21. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah OS za leto 2010 – 2014

Točka 22. Poročili Nadzornega odbora občine Jesenice:

22.1 Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013
22.2 Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice

Točka 23. Vprašanja in pobude

Predlog dodatne točke

Read 6505 times Last modified on Tuesday, 21 October 2014 16:11