Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Lokalni program za kulturo Občine Jesenice 2021 - 2024

Lokalni program za kulturo je temeljni progra Lokalni program za kulturo občine Jesenice je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture v razvoju občine ter javni interes zanjo. Dokument opredeljuje prioritete na področju kulture, cilje in ukrepe za dosego ciljev, načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo, določi čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Sprejema se za obdobje štirih let, in sicer za obdobje od leta 2021 do leta 2024.

Bogata kulturna dediščina ter prizadevanja različnih nosilcev kulturne dejavnosti v občini Jesenice pomembno zaznamuje in narekuje nadaljnji razvoj občine. Pri tem izpostavljamo železarstvo, ki ima na Jesenicah bogato tradicijo, ki se kontinuirano razvija od srednjega veka do danes. Pomembni mejniki v tem razvoju so bili postavljeni z začetki rudarjenja v Savskih jamah, z izgradnjo fužin, velikih in industrijskih hal konec 19. in v začetku 20. stoletja ter nove jeklarne na Koroški Beli. Spomin na te mejnike je od leta 1951 ohranjal Tehniški muzej Jesenice. Ker se mnoge občine srečujemo z različnimi izzivi s področja obnove kulturnih spomenikov ter programov oživljanja starih mestnih jeder, je Občina Jesenice (na podlagi predhodnega sodelovanja pri različnih aktivnosti oz. projektih) v letu 2017 pristopila h gospodarskemu interesnemu združenju Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki je eden od ključnih deležnikov v slovenskem turizmu in zastopa interese Občin na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter hkrati skrbi za kulturno dediščino Slovenije. Produkti, ki temeljijo na kulturni dediščini, postajajo pomemben produkt v Sloveniji, manjša oz. zgodovinska mesta pa privlačne točke obiska ter postanka.

V letu 2020 so na dejavnosti in aktivnosti v vseh družbenih sferah in posledično tudi na oblikovanje strateškega dokumenta razvojnega načrtovanja kulturne politike občine Jesenice za obdobje 2021 – 2024 pomembno vplivali tako Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)1, ki je bil sprejet z namenom preprečevanja, širjenja ter zavarovanja zdravja in življenja ljudi zaradi virusne okužbe, kot tudi ostali sprejeti ukrepi v času epidemije.

Zato je poleg osnovnega poslanstva, ki se zagotavlja v okviru javne službe s strani javnih zavodov (knjižnice, muzeja in gledališča), priprava in kvalitetna izvedba raznolikih in dodatnih vsebin (pedagoških in andragoških programov) z upoštevanjem sodobnih pristopov interpretacije muzejskih zbirk, knjižnega gradiva in druge kulturne dediščine, ključna za prihodnje obdobje. Pri tem bo potrebno še naprej skrbeti za povezovanje in sodelovanje med različnimi deležniki, za inovativne vsebine, javno dostopnost do teh vsebin ter dobro informiranje in promocijo kulturnih programov, projektov in dediščine prek različnih medijev.

Dosedanje dobro delo in sodelovanje se izkazuje npr. tudi v posebnem certifikatu Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in ki ga je Občina Jesenice prejela v letu 2018 za aktivnosti in prizadevanja na področju spodbujanja razvoja bralne pismenosti, branja in bralne kulture, ki jih izvajajo vzgojnoizobraževalni zavodi, društva ter ostale organizacije v občini Jesenice.

Področje kulture, ki je v občini Jesenice zelo pestro in bogato, še naprej ostaja eno od ključnih področij razvoja lokalne skupnosti tudi v prihodnje.

Last modified on Wednesday, 24 February 2021 10:31