Javna naročila

Aug 2021 10

Obnova objekta Ruardova graščina - izvedba nepredvidenih dodatnih del

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo:

Podatki o naročilu:

 Naslov naročila

 

Obnova objekta Ruardova graščina (izvedba nepredvidenih dodatnih del)

 

 Vrsta postopka

Odprti postopek

 Predmet naročila

gradnje

 Mesto objave

Portal javnih naročil

 Številka objave na Portalu

 javnih naročil

JN005455/2021-B01

 Variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

 Rok veljavnosti ponudbe

 120 dni od datuma odpiranja ponudb, kar pomeni do 28.12.2021

 

 

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna in/ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter
izpolnjuje vse obvezne pogoje za sodelovanje, navedene v dokumentaciji in zanjo ne veljajo omejitve poslovanja
po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB). Ponudbo lahko predloži tudi
skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te
dokumentacije.

 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcih navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi
naročila. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število
podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

 

Predmet javnega naročila je Obnova objekta Ruardova graščina (izvedba nepredvidenih dodatnih del).  Gradbena dela, ki so predmet javnega naročila, so dodatna nepredvidena, več in spremenjena dela, ki so nastala pri izvedbi pogodbe 430-16/2017 - Obnova objekta Ruardova graščina.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi, saj javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

 

S spoštovanjem!

 

 

Blaž Račič

                    ŽUPAN

Additional Info

  • Veljavno od: 10.08.2021
  • Veljavno do: 30.08.2021
Read 298 times Last modified on Tuesday, 10 August 2021 12:50

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave