Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila

Jun 2023 29

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice

Na podlagi določb Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/32; v nadaljnjem besedilu: Odlok), na podlagi določb Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40, v nadaljnjem besedilu: ZGJS), na podlagi določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljnjem besedilu: ZJZP) ter ob smiselni uporabi določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice.

Storitve, ki so predmet javnega razpisa se oddajajo za obdobje petih let, predvidoma od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028, pri čemer je mogoče veljavnost pogodbe skladno z določenim v vzorcu koncesijske pogodbe podaljšati še za največ dve (2) leti.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Začetek in predviden čas izvajanja koncesije:   Koncesija se podeljuje za obdobje predvidoma od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028, pri čemer je mogoče veljavnost pogodbe skladno z določenim v vzorcu koncesijske pogodbe podaljšati še za največ dve (2) leti.

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:    ekonomsko najugodnejša ponudba.

Rok za oddajo ponudb:  24. 7. 2023 do 9.00

Razpisna dokumentacija je dostopna na:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=484298

Additional Info

  • Veljavno od: 29. 6. 2023
  • Veljavno do: 24. 7. 2023
Read 399 times Last modified on Friday, 08 September 2023 13:44

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave