Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila

Apr 2013 26

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ki ga objavlja:

OBČINA JESENICE
C. železarjev 6
4270 Jesenice,Slovenija
telefon: +38645869200; telefax: +38645869270

(v nadaljevanju naročnik)

za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI IZVEDBI PROJEKTA: IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE

v sklopu ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila so storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE. Izbrani ponudnik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC in naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.

Naročnik od ponudnika zahteva, da zagotovi:

 • inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov (lahko ena oseba), in naslednje strokovno osebje:
 • odgovornega nadzornika del (lahko ena oseba ali dve, ločeno za posamezni projekt (kanalizacija, CČN)),
 • odgovornega nadzornika gradbenih del za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle,
 • odgovornega nadzornika gradbenih del za izgradnjo terciarne stopnje čiščenja na CČN Jesenice,
 • odgovornega nadzornika elektro del,
 • odgovornega nadzornika strojnih del,
 • koordinatorja za varstvo pri delu.

Izvedbo strojnih instalacij in elektro del pri izgradnji kanalizacije in čistilne naprave lahko nadzira ena oseba, enako velja za koordinacijo varstva pri delu.

Gradnje v okviru projekta bodo izvedene na osnovi dveh pogodb v sklopu projekta IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE:

 • pogodba za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle,
 • pogodba za izgradnjo terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Trajanje razpisanih del

Rok izvajanja storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov je od podpisa pogodbe za predmetno storitev, predvidoma 01.07.2013, do 30.09.2015.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 69,97:12,35.

Rok za oddajo ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku najkasneje do dne 05.06.2013 do 10.00 ure po lokalnem času.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 05.06.2013 ob 11.00 uri po lokalnem času v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Ostalo

Ponudbena – pogodbena cena izbranega najugodnejšega ponudnika je fiksna in bo veljala nespremenjena do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del oz. do uspešnega pregleda in prevzema izvršenih del.

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

 • POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
 • POGLAVJE 2: POGODBA
 • POGLAVJE 3: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
 • POGLAVJE 4: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Za kakršnakoli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavite vprašanja na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/) najpozneje osem (8) dni pred rokom za prejem ponudb.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo vam bomo posredovali na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Ponudbe morajo biti sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim naročilom.

 

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN


Additional Info

 • Veljavno od: 26-04-2013
 • Veljavno do: 05-06-2013
Read 3838 times Last modified on Wednesday, 15 May 2013 09:53

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave