Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Oct 2020 12

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju.

Številka: 014-32/2020
Datum: 12. 10. 2020

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016)
 

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

Okrožno sodišče v Kranju je v Uradnem listu RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kranju. Kandidate za sodnike porotnike lahko poleg predstavniških organov občin (občinski svet) predlagajo tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Po določbi 45. člena Zakona o sodiščih (Ur. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20), politične stranke ne morejo neposredno predlagati
kandidatov za sodnike porotnike.

Po 2. odstavku 45. člena Zakona o sodiščih imenuje predsednik Višjega sodišča sodnike porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije. Občina Jesenice lahko glede na poziv Okrožnega sodišča v Kranju predlaga devet (9) kandidatov za sodnike porotnike, od tega štiri (4) za mladoletnike. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo pri oblikovanju predlogov obvezno upoštevati določilo četrtega odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku in predlagati določeno število kandidatov za sodnike porotnike za senate za mladoletnike. V tem primeru se morajo predlagati kandidati za sodnika porotnika izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov (specialni pedagogi, socialni delavci, psihologi, idr.).

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih (obrazec je priloga 2 javnega poziva):

 • ime in priimek,
 • prejšnje osebno ime,
 • datum, kraj in občina rojstva,
 • EMŠO,
 • stalno/začasno prebivališče,
 • šolsko izobrazbo oz. poklic,
 • davčno številko in številko transakcijskega računa,
 • mesto zaposlitve,
 • telefonsko številko doma in na delovnem mestu ter GSM in
 • obvezno izjavo, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in da pristaja na kandidaturo ter
 • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata (priloga 1).

K izjavi posameznega kandidata je potrebno obvezno priložiti kopijo potrdila o državljanstvu kandidata in mnenje predlagatelja o primernosti kandidata.

S tem pozivom vabimo predlagatelje, da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike, s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:

Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj, najpozneje do 23. 11. 2020.

V kolikor želite, da se predlagani kandidat Sodišču posreduje kot kandidat Občinskega sveta občine Jesenice, pisni predlog kandidata s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje na funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju«, najpozneje do 30. 10. 2020.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite tudi v Uradu predsednice Okrožnega sodišča v Kranju pri gospe Zupin Muzik, tel. št.: (04) 271 13 46.

Predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Vera PINTAR, l.r

Read 927 times Last modified on Monday, 25 January 2021 10:27

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave