Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Apr 2022 22

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka:              478-48/2020
Datum:                22. 4. 2022

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:

  • ID znak: parcela 2172 408/7, v izmeri 6 m2.

Najnižja ponudbena cena je 150,00 EUR brez davka. Nepremičnina je vključena v letni načrt razpolaganja za leto 2021. Nepremičnina z ID znakom parcela 2172 408/7 v naravi predstavlja dostop do objekta na naslovu Hrušica 13, 4276 Hrušica. Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.     

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Primož Ažman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045 869 357.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Read 342 times Last modified on Friday, 22 April 2022 12:41

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave