Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Oct 2022 19

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice

Številka: 014-61/2021

Na podlagi 74. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice.

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 (Ur. list RS, št. 90/2011, 80/2016, 54/2017, 29/2018 in 46/2019) Svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 22. redni seji dne 9. 12. 2021 v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice imenoval tri predstavnice Občine Jesenice, ki se jim mandat izteče leta 2025. Ker je ena predstavnica ustanovitelja podala odstopno izjavo, je potrebno izvesti postopek za imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v sedanjemu Svetu javnega zavoda Vrtec Jesenice.

Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati:

  • navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis
  • navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša predlog kandidature
  • osebne podatke predlaganega kandidata/kandidatke
  • podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata/kandidatke
  • podpisano soglasje predlaganega kandidata/kandidatke
  • soglasje o uporabi osebnih podatkov kandidata/kandidatke (priloga 1) ter
  • obrazložitev in utemeljitev predloga (priloga 2) – v obrazložitve navedite delovne izkušnje kandidata/kandidatke, poznavanje poslovanja javnega zavoda, poznavanje področne zakonodaje ter druge reference zaradi katerih je kandidat/kandidatka primeren za opravljanje funkcije v svetu javnega zavoda.

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 7. 11. 2022.

Predloge posredujte na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., s pripisom »Predlog za imenovanje - zamenjavo predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 200 ali po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Read 299 times Last modified on Wednesday, 21 December 2022 14:50

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave