Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Aug 2023 17

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem

Poslovni prostor se nahaja v objektu na starem delu pokopališča Blejska Dobrava, št. stavbe 690 k.o. 2176 Blejska Dobrava, in sicer znaša njegova površina 15m2. Polovica navedenega poslovnega prostora je v uporabi Javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o., druga polovica v površini 7,5m2 pa je predmet oddaje v najem.

Številka: 478-39/2023
Datum: 7. 8. 2023

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 5., 9. in 52. člena ter 2. točke 65. člena v povezavi s 57. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena, v povezavi z 20. členom,  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Opis  predmeta oddaje v najem:                           

Poslovni prostor se nahaja v objektu na starem delu pokopališča Blejska Dobrava, št. stavbe 690 k.o. 2176 Blejska Dobrava, in sicer znaša njegova površina 15m2. Polovica navedenega poslovnega prostora je v uporabi Javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o., druga polovica v površini 7,5m2 pa je predmet oddaje v najem.

Najemno obdobje in namen oddaje:

Prostor se oddaja za dobo do dveh let, za namen skladiščenja nagrobnega materiala. Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, vezane na uporabo oziroma souporabo  predmetnega prostora.

Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem.

Cena najema:

Za najem poslovnega prostora v površini 7,5 m2 se zaračunava mesečna najemnina in obratovalni stroški. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 64,58 EUR in se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin. V najemnino ni vštet morebitni davek na dodano vrednost.

Najemnina se plačuje mesečno vnaprej, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo celotne mesečne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Rok za prejem izjave o interesu:

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kot pravočasna se šteje izjava, dostavljena na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, ali izjava, ki bo v navedenem roku prispela pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bo oddana na pošto s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasna izjava  se v nadaljnjem postopku ne bo upoštevala.

Sklenitev pogodbe:

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.  Pogodba se bo sklenila na način videno - oddano.

Če bo za najem poslovnih prostorov zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu ravnanja z nepremičnim premoženjem osebe javnega prava je Matej Smukavec, tel.: (04) 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Read 478 times Last modified on Thursday, 17 August 2023 09:52

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave