Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Nov 2023 23

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 1602/45, v izmeri 133 m2; najnižja ponudbena cena je 2.840,00 EUR ter z ID znakom: parcela 2175 1602/46, v izmeri 5 m2; najnižja ponudbena cena je 305,00 EUR.

Opr. št.:              478-106/2016
Datum:               21. 11. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

  • z ID znakom: parcela 2175 1602/45, v izmeri 133 m2; najnižja ponudbena cena je 2.840,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 1602/46, v izmeri 5 m2; najnižja ponudbena cena je 305,00 EUR.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

Namera za prodajo je objavljena na podlagi prejete vloge za nakup, ki jo je podala najemnica. V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Gaja Dolar, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 04 5869 298.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Read 241 times Last modified on Thursday, 23 November 2023 15:11

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave