Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Jan 2024 19

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 323/20, v izmeri 34 m2; najnižja ponudbena cena znaša 1.773,20 EUR. Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-287-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 57A, Hrušica.

Številka: 478-8/2024
Datum: 17.01.2024

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine z ID znakom:

  • parcela 2172 323/20, v izmeri 34 m2; najnižja ponudbena cena znaša 1.773,20 EUR.

Nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (atrij) k stanovanju z ID znakom 2172-287-1, v stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 57A, Hrušica.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marija Lah, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. št. (04) 5869 304.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Read 351 times Last modified on Tuesday, 06 February 2024 14:26

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave