Skok na osrednjo vsebino

Medijsko središče

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

0.Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
1.Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 22. 6. 2023
2.Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Jesenice v prvem polletju leta 2023
3.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6.Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
10.Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Jesenice in namestniku predsednice Statutarno pravne komisije
11.Obdelava mešanih komunalnih odpadkov – predlog za pokrivanje razlike v ceni
12.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice za mandat 2022 - 2026
13.Vprašanja in pobude

0.Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
1.Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 25. 5. 2023
2.Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
4.Volitve in imenovanja:
5.Predlog soglasja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske
6.Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2022
7.Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022 – poročilo
8.Vprašanja in pobude

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 5. redni seji.

 1. Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 13. 4. 2023
 3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 9. Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice – PRVA OBRAVNAVA
 10. Predlog Pravilnika o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v občini Jesenice
 11. Volitve in imenovanja:
 12. Pobuda za pristop Občine Jesenice v Združenje občin Slovenije - ZOS
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja - 3. dopolnitev
 15. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026
 16. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022
 17. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 18. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vod, ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo
 19. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2022
 20. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2022
 21. Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022
 22. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023
 23. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022
 24. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO d.o.o. Jesenice za leto 2023
 25. Vprašanja in pobude
 1. Sklic 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 9. 3. 2023
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
 4. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
 5. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog za odpis terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 10. Predlog za vzpostavitev sistemskega pristopa k urejanju mestnih središč
 11. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2022
 12. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 13. Volitve in imenovanja
 14. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2023
 15. Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2022
 16. Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2022
 17. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2022
 18. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2022
 19. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2022 - 2026
 20. Vprašanja in pobude
 1. Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 26. 1. 2023
 3. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 8. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja
 9. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 10. Predlog spremembe Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023
 11. Predlog spremembe Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2023
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice »JES odločam« za obdobje 2024 - 2025
 15. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 – 2026
 16. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za obdobje 2022 - 2032
 17. Volitve in imenovanja
 18. Vprašanja in pobude

Jesenice, 26. januar – Občinski svet Občine Jesenice se je danes sestal na svoji 2. redni seji.  Svetniki in svetnice so na prvi vsebinski seji novega mandata obravnavali 13 točk (s podtočkami).

 1. Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 12. 2022
 3. Predlog za potrditev mandata članici Občinskega sveta Občine Jesenice
 4. Predlog za imenovanje namestnice predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice
 8. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice
 9. Predlog Soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 12. Volitve in imenovanja:
 13. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2023
 14. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 - 2026
 15. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2023
 16. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023 s finančnim načrtom
 17. Poročilo Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla
 18. Vprašanja in pobude

Novoizvoljeni Občinski svet Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022–2026 se je danes sestal na svoji 1. redni (konstitutivni) seji. Kot župan občine Jesenice v prihodnjem 4-letnem mandatu je zaprisegel mag. Peter Bohinec, imenovani pa so bili tudi člani in članice stalnih delovnih teles občinskega sveta.

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Jesenice o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
 3. Imenovanje Mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
 4. Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Poročilo Mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Slovesna prisega novega župana
 7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo naknadno)
  Prekinitev seje zaradi zasedanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo obravnavala in dokončno oblikovala predloge za sestavo stalnih delovnih teles Občinskega sveta
 8. Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice:
  Statutarno–pravna komisija
  Odbor za proračun in finance
  Odbor za družbene dejavnosti
  Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
  Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
 9. Zaključek konstitutivne seje – fototermin (v Kabinetu župana)
 • Novi župan Jesenice je Peter Bohinec
 • Veliki zmagovalci iz Kočevja
 • Deseti dramski festival
 • Pester december
 • Investicija za boljšo pitno vodo
 • Pokrajina za mlade fotografe
 • Tečaj slovenščine za Ukrajince
 • Delavnice sproščanja z Armino

Drugi naslovi:

Gradnja telovadnice poteka v skladu z načrtiNovi obrazi v občinskem svetu, Obnova Delavske in Kejžarjeve ulice, Župana za letni pavšal za predor, Hermanov most z novo tablo, Državni sekretar na ogledu Ruardove graščine, Pred Korlnovim rovom nove mize, O delu v KS Hrušica, Najbolj nevarni sami sebi, Donacija za urološki oddelek, Donacija za urološki oddelek, Peklenski mraz dal ime smeri, Martin Krpan na obisku v knjižnici, Pot iz depresije, tesnobe, panike, Kulturi podarjena, nobena ura ni izgubljena, Razpis priznanj za ljubiteljsko kulturo, Ričet po Dejanovo, Zadnji večer v letu bo nasmejan ...

0. Sklic 4. izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov

0.Sklic 27. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 6. 2022
2.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
13.Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2023
14.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice
15.Predlog spremembe in dopolnitve tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
16.Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
17.Volitve in imenovanja:
18.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občini Jesenice za leto 2022
19.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
20.Predlog spremembe cen vzdrževanja javnih površin – pogodba o izvajanju del skupne rabe
21.Poročilo o izvajanju Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2019 – 2022
22.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: Socialno varstvo, proračunska postavka 6650 enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti za leto 2020 in 2021
23.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Nakup zemljišč, proračunska postavka 8280 Pridobivanje
24.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12, Podprogram 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije, Oskrba s toplotno energijo, revizija poteka sklepanja Koncesijske pogodbe za izvajan
25.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o pregledu upoštevanja priporočil in predlogov Nadzornega odbora Občine Jesenice iz osmih zaključenih nadzorov, opravljenih v letih 2019 ter 2020/2021 (gradivo naknadno)
26.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
27.Pobuda za uvedbo letnega pavšala za uporabo avtocestnega predora Karavanke za prebivalce občin Jesenice in Šentjakob v Rožu
28.Vprašanja in pobude

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 26. redni seji.  

0.Sklic 26. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 26. 5. 2022
2.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice
7.Predlog Rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Volitve in imenovanja
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
10.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
11.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
12.Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2021 – poročilo
13.Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2021
14.Informacija o izvedenih preiskavah in aktivnostih na zajetju Peričnik
15.Vprašanja in pobude

 1. Sklic 25. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
 2. Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 31. 3. 2022
 3. Potrditev besedila zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je potekala od 7. 4. 2022 do 12. 4. 2022
 4. Potrditev besedila zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 5. 5. 2022
 5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 6. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja – PRVA DOPOLNITEV
 7. Volitve in imenovanja:
 8. Predlog programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022 s poročilom za leto 2021
 9. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2021
 10. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2021
 11. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2021
 12. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2021
 13. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
 14. Vprašanja in pobude

Sklic 4. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice

Uporabne povezave