Skok na osrednjo vsebino

Medijsko središče

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 1. Sklic 3. izredne seje Občine Jesenice
 2. Presoja umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor – primerjava potencialnih lokacij z urbanističnega in ekonomskega vidika
 1. Sklic 13. redne seje Občinskega sveta
 2. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 22. 5. 2024
 3. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 29. 5. 2024
 4. Predlog sklepa o potrditvi finančnega načrta in načrta tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča Mala Mežakla za leto 2024
 5. Predlog za razrešitev člana in imenovanje nove članice Statutarno pravne komisije
 6. Predlog za razrešitev in imenovanje nove namestnice predsednika Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
 7. Oblikovanje predloga za imenovanje članov Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice
 8. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
 9. Informacija o začetku priprave Celostne prometne strategije občine Jesenice
 10. Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2023 - poročilo
 11. Vprašanja in pobude

Svetnice in svetniki Občine Jesenice so se zbrali na 2. izredni seji Občinskega sveta v tem mandatu. Namen je bil, da se podrobneje posvetijo trem tematikam: prenovi železniške postaje Jesenice, uvrstitvi novega projekta prenove hladilnega sistema v Športni dvorani (ŠD) Podmežakla v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2024 – 2027 in podpori širitve regijske bolnišnice na Jesenicah. Ker je prenova železniškega vozlišča na Jesenicah v pristojnosti države, so na seji na povabilo Občine sodelovali tudi ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, vodja sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo mag. Dejan Jurkovič in vodja projekta na Direkciji RS za infrastrukturo Darko Megla.

 1. 0.Sklic 2. izredne seje Občine Jesenice
 2. 1.Obnova železniškega vozlišča Jesenice
 3. 2.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2024 – 2027
 4. 3.Splošna bolnišnica Jesenice – podpora za nadaljnjo širitev in razvoj bolnice na Jesenicah
 1. Sklic 11. redne seje Občinskega sveta
 2. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 27. 3. 2024
 3. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 24. 4. 2024
 4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2023 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev - PONOVNA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog za razrešitev in imenovanje nove članice Odbora za družbene dejavnosti
 8. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
 9. Predlog za razrešitev in imenovanje nove predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
 10. Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice
 11. Predlog za spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2024 - 2027
 12. Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023
 13. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2024
 14. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2023
 15. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2023
 16. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2023
 17. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2023
 18. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 13 – promet, prometna infrastruktura in komunikacije – sofinanciranje mestnega prometa in prevozni stroški učencev
 19. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2024
 20. Vprašanja in pobude
 21. Dodatna točka

Svetnice in svetniki Občine Jesenice so se zbrali na 1. izredni seji Občinskega sveta v tem mandatu v sredo, 24. aprila 2024. Namen je bil, da se podrobneje seznanijo s Poročilom o celostni reviziji postopka sklenitve, vsebine ter učinkov koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto lokalnega pomena, sklenjene leta 2014 med Občino Jesenice in gospodarsko družbo ENOS, d. d., pozneje ENOS OTE, d. o. o.

 1. 1. Poročilo o celostni reviziji postopka sklenitve, vsebine ter učinkov koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto lokalnega pomena, sklenjene leta 2014 med Občino Jesenice in gospodarsko družbo ENOS, d.d., pozneje ENOS OTE d.o.o.
 1. Sklic 11. redne seje Občinskega sveta
 2. Potrditev besedila zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 31. 1. 2024
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2023 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
 4. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog soglasja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske
 7. Soglasje k Sklepu o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice na katerih se plačuje parkirnina - parkirišče pri Športnem parku Podmežakla – DRUGA OBRAVNAVA
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2024
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2024
 10. Predlog za odpis terjatev iz naslova nadomestne oblike bivanja v stanovanjski skupnosti Novi Paradoks
 11. Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
 12. Predlog za razrešitev in imenovanje novih predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
 13. Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Skupščino JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
 14. Predlog za razrešitev članice in imenovanje novega člana Statutarno pravne komisije
 15. Vodovodni sistem občine Jesenice – prezentacija
 16. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2023
 17. Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2023
 18. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2023
 19. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2023
 20. Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2023
 21. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2023
 22. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12 – pridobivanje in distribucija energetskih surovin – oskrba s toplotno energijo
 23. Vprašanja in pobude

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 10. redni seji.

 1. Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 12. 2023
 3. Soglasje k Sklepu o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice na katerih se plačuje parkirnina - parkirišče pri Športnem parku Podmežakla
 4. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2024
 5. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vodo, ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo
 6. Predlog spremembe cen vzdrževanja javnih površin – pogodba o izvajanju del skupne rabe
 7. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2024 s finančnim načrtom
 8. Volitve in imenovanja:
 9. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2024
 10. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2024
 11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice v obdobju 2020 - 2022
 12. Vprašanja in pobude
 1. Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 19. 10. 2023
 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Soglasja k Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
 7. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2024
 8. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2024
 9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2024
 10. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2024
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2024
 12. Predlog Letnega načrta pridobivanja občinskega finančnega premoženja za leto 2024
 13. Predlog cen vozovnic za mestni prevoz v občini Jesenice za novo koncesijo
 14. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2024 – 2033 – DRUGA OBRAVNAVA
 15. Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
 16. Prenehanje mandata članici Občinskega sveta Občine Jesenice
 17. Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Jesenice in namestnici predsednice Statutarno pravne komisije
 18. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2022 - 2026
 19. Vprašanja in pobude
 1. Sklic 8. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 21. 9. 2023
 3. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za turistične prireditve v občini Jesenice
 7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
 8. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2024
 9. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2024
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2024
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2024
 12. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2024 – PRVA OBRAVNAVA
 13. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 14. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2024 – 2033 – PRVA OBRAVNAVA
 15. Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice
 16. Vprašanja in pobude

0.Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
1.Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 22. 6. 2023
2.Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Jesenice v prvem polletju leta 2023
3.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6.Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
10.Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Jesenice in namestniku predsednice Statutarno pravne komisije
11.Obdelava mešanih komunalnih odpadkov – predlog za pokrivanje razlike v ceni
12.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice za mandat 2022 - 2026
13.Vprašanja in pobude

0.Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
1.Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 25. 5. 2023
2.Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
4.Volitve in imenovanja:
5.Predlog soglasja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske
6.Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2022
7.Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022 – poročilo
8.Vprašanja in pobude

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 5. redni seji.

 1. Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 13. 4. 2023
 3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 9. Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice – PRVA OBRAVNAVA
 10. Predlog Pravilnika o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v občini Jesenice
 11. Volitve in imenovanja:
 12. Pobuda za pristop Občine Jesenice v Združenje občin Slovenije - ZOS
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja - 3. dopolnitev
 15. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026
 16. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022
 17. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 18. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vod, ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo
 19. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2022
 20. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2022
 21. Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022
 22. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023
 23. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022
 24. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO d.o.o. Jesenice za leto 2023
 25. Vprašanja in pobude
 1. Sklic 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 9. 3. 2023
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
 4. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
 5. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog za odpis terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 10. Predlog za vzpostavitev sistemskega pristopa k urejanju mestnih središč
 11. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2022
 12. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 13. Volitve in imenovanja
 14. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2023
 15. Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2022
 16. Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2022
 17. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2022
 18. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2022
 19. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2022 - 2026
 20. Vprašanja in pobude
 1. Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 26. 1. 2023
 3. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 8. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja
 9. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 10. Predlog spremembe Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023
 11. Predlog spremembe Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2023
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice »JES odločam« za obdobje 2024 - 2025
 15. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 – 2026
 16. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za obdobje 2022 - 2032
 17. Volitve in imenovanja
 18. Vprašanja in pobude

Uporabne povezave