Skok na osrednjo vsebino

Novice

feb  2016 05

Noveliran Občinski razvojni program za obdobje 2011-2025 javnosti predstavljen še v Kolpernu

Občina Jesenice je v sredo v Kolpernu organizirala okroglo mizo na temo novelacije Občinskega razvojnega programa za obdobje 2011-2025. Do vseh pobud in predlogov, danih v razpravi, se bodo pripravljavci dokumenta ustrezno opredelili pred končnim sprejetjem dokumenta, rahlo pa žalosti slaba udeležba javnosti – okrogle mize na temo enega najbolj temeljnih aktov občine se je namreč udeležilo le okrog 20 predstavnikov zainteresirane javnosti.

Občinski razvojni program 2011–2025 je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, ki so potrebni za uresničevanje teh ciljev. Prvotno je bil sprejet na seji Občinskega sveta leta 2011, vendar pa je bilo v letu 2015 bilo ugotovljeno, da je zaradi ekonomskih, socialnih in drugih družbenih gibanj prišlo do spremembe makroekonomskega položaja, zato je Občina Jesenice pristopila k novelaciji dokumenta, ki naj bi sledil drugačnim razvojnim pogojem in trendom.

Pri pripravi novelacije dokumenta je sodelovalo okoli 100 ljudi – od župana Tomaža Toma Mencingerja ter podžupanov Vere Pintar in Mihe Rebolja ter sodelavcev občinske uprave do svetnikov in svetnic Občinskega sveta občine Jesenice in zunanjih strokovnjakov (direktorji jeseniških javnih zavodov, direktorji gospodarskih podjetjih ter drugih ključni pripravljavci). Na podlagi izvedenih delavnic so bili izpostavljeni ključni projekti, ki bi jih bilo potrebno izvesti do leta 2025.

 

Ključni projekti na področju gospodarstva:

finančne spodbude za razvoj gospodarstva, vzpostavitev neformalnega združenja gospodarskih subjektov, vzpostavitev TCM – management mestnih središč, vzpostavitev modela štipendiranja srednjega in visokošolskega izobraževanja, vzpostavitev pogojev za delovanje učnega centra za praktično usposabljanje dijakov in dokončanje revitalizacije območja FIPROM na Stari Savi.

 

 

Ključni projekti na področju znanja:

zagotavljanje prostorskih pogojev vgojno izbraževanih in varstvenih enot (energetska sanacija, sanacije in ureditve stavb: OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Koroška Bela, Vrtec Angelce Ocepek, Vrtec Julke Pibernik, Fakulteta za zdravstvo), mrežno povezovanje javnih zavodov in novi programi za pridobivanje neformalnih znanj, medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje. 

 

 

Ključni projekti na področju kakovosti življenja:

mrežno povezovanje izvajalcev storitev s področja zdravstva in socialnega varstva, zagotavljanje pogojev za izvajajnje programov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, priprava in izvedba socialnovarstvenih programov za različne skupine prebivalcev, nadgradnja kulturnih programov ter mrežno povezovanje, ureditev prostorskih pogojev za mladinsko delo, prenova in posodabljanje obstoječe javne športne infrastrukture, upravljanje  in trženje športa, ureditev javnih površin, trgov in objektov ter ustrezni prostorski pogoji za delovanje kulturnih institucij. 

 

 

Ključni projekti na področju infrastrukture:

izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilnimi napravami, obnova obstoječih vovodovodov, izgradnja vodovoda Betel – Planina pod Golico – Plavški rovt, komunalna oprema – biološka obdelava, cesta na odlagališče Mala Mežakla, trajnostna mobilnost, modernizacija cest, cestna razsvetljava, semaforska krmilna naparava, most čez Savo na Hrušici, subvencioniranje mestnega prometa, ureditev parkirišč in postajališč v občini, zagotavljanje in vzdrževanja neprofitnih stanovanj, gradnja in vzdrževanje plinovodnih in vročevodnih sistemov, zagotavljanje kapacitete vode in rezervnih vodnih virov za vodooskrbo, sofinaciranje ureditve regionalne ceste R2, zagotavljanje in urejevanje rekreacijskih in javnih površin – ureditev razgledne poti ter ureditev in vzdrževanje otroških igrišč – centralno otroško igrišče. 

 

 

Dokument so v januarju obravnavali člani Občinskega sveta občine Jesenice, v sredo pa je bila za vso širšo zainteresirano javnost v Kolpernu organizirana še okrogla miza, kjer je bil dokument podrobneje predstavljen, obenem pa so imeli prisotni možnost podati svoje pobude in pripombe na dokument. Po uvodnem pozdravu župana Tomaža Toma Mencingerja je dokument predstavila mag. Vera Djurić Drozdek, vodja Oddelka za gospodarstvo (nosilec projekta). Povedala je, da je vizija dokumenta, da Jesenice do leta 2025 postanejo moderno in odprto mesto z razvitim gospodarstvom, ki temelji na sodobnih tehnologijah, ter z visoko kvaliteto bivanja, ki privablja ustvarjalne ljudi. Strateški cilji, s katerimi bomo to vizijo skušali doseči so povečanje dodane vrednosti v gospodarstvu, dvig izobrazbene strukture in povečanje zaposljivosti, zagotovitev zdravih, visoko kvalitetnih pogojev življenja za vse generacije in skupine ter zagotovitev ustrezne infrastrukture za konkurenčnost Jesenic. Vrednost izvedbenega načrta ključnih investicij sicer znaša 75 milijonov evrov, pri čemer sklepamo, da vseh investicij, glede na trenutni investicijski potencial obči,n ne bo možno izpolniti v celoti, vendar pa je Občina Jesenice skozi pripravo novelacije Občinskega razvojnega programa poskušala upoštevati in vključiti večino sprememb, ki naj bi odražale dejansko stanje možnosti in potreb občine ter njenih prebivalcev, in bo skušala zadane cilje in projekte izpolniti v čim večji meri.

Okrogle mize se je udeležilo le okrog 20 predstavnikov zainteresirane javnosti, do njihovih pobud in vprašanj pa se bodo pripravljavci dokumenta opredelili še pred končno obravnavo in sprejetjem dokumenta. Končna obravnava dokumenta in njegov sprejem na seji Občinskega sveta občine Jesenice sta predvidena v mesecu marcu.

 

Prebrano 2552 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 21:59

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave