Obvestila za javnost

sep  2015 28

Javno naznanilo Agencije Republike Slovenije za okolje

Številka: 335407-3/2015-7

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14 člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15), 58., 71. in 92. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15, v nadaljevanju: ZVO-1) v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in okoljevarstvenega soglasja, z naslednjim

javnim naznanilom obvešča javnost

 1. da je stranka EKOGOR d.o.o., Spodnji Plavž 24E, 4270 Jesenice z vlogo, prejeto dne 30. 6. 2015 zaprosila Agencijo Republike Slovenije za okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje centra za ravnanje s komunalnimi odpadki;
 2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke E.l.7.3. in E l.5.2 Priloge 1 Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje;
 3. da je stranka EKOGOR d.o.o., Spodnji Plavž 24E, 4270 Jesenice, z vlogo prejeto dne 30. 6. 2015, zaprosila Agencijo Republike Slovenije za okolje tudi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje nove naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za mehansko - biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki se nahaja na zemljiščih k.o. 2638 Podmežakla s parcelnimi številkami 796/66, 796/185, 796/203, 796/285, 796/286, 796/288, 796/289, 796/290, 796/291, 796/292, 796/294, 796/295 in 796/296;
 4. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje;
 5. da se bo presoja vplivov na okolje izvedla v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja,
 6. da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, določeno v Poročilu o vplivih na okolje za Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Velenje, št. poročila DP-82/03/15, 21.8. 2015, in sicer v poglavju 8 in obsega zemljišča:

  •     v času gradnje: k.o. 2638 Podmežakla s parcelnimi številkami 796/66, 796/203, 796/285 in 796/286 ter
  •     v času obratovanja: k.o. 2638 Podmežakla s parcelnimi številkami 796/66, 796/203, 796/285, 796/286, 796/288 in 796/291;

 7. da se bo v tem postopku izdala odločba o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, v kateri bo odločeno tudi o okoljevarstvenem soglasju;
 8. da se podatki o nameravanem posegu pridobijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1 b, 1102 Ljubljana, dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa je dostopna tudi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, na spletnem naslovu:

  http://www.arso.qov.si/varstvo%20okolia/presoia%20vplivov%20na%20okolie/vloqe/
  :

 9. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah na naslovih Upravne enote Jesenice in Občine Jesenice ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje;
 10. da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju in soglasju zagotovljen

  od 28. 9. 2015 do 27.10. 2015
  na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice, v sobi 220, in sicer:
  ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
  sreda: od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure
  petek: od 8.00 do 13.00 ure;

 11. da se lahko mnenja in pripombe v roku iz 10. točke javnega naznanila:
  • posredujejo v pisni obliki na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1 b, 1102 Ljubljana ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 10. in 11. točke tega naznanila.

Skladno z določili 64. in 73. člena ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega in četrtega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udeleženca v postopku po predpisih o upravnem postopku, v kolikor menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in če v roku 35 dni od dneva objave tega naznanila (to je od 28. 9. 2015 do 2. 11. 2015) vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Prebrano 1052 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 28 september 2015 07:20

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave